TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 9 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:38/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:39/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:40/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:41/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:42/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:43/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:44/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:45/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:46/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:47/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:48/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:50/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:53/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:8/9/2014
Hiệu lực:18/9/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:54/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/9/2014
Số công báo:Số 10 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/9/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:9/9/2014
Hiệu lực:19/9/2014

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
08/09/2014 37/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lệ phí địa chính)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 38/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 39/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 40/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 41/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 42/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 43/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 44/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 45/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 46/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà


08/09/2014 47/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 48/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 49/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 50/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí qua đò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 51/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 52/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 53/2014/QĐ-UBND

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/09/2014 54/2014/QĐ-UBND

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Tây Ninh