TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 25 tháng 6 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/5/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thảo
Ngày thi hành:12/5/2014
Hiệu lực:22/5/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/5/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:13/5/2014
Hiệu lực:232/5/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/5/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:21/5/2014
Hiệu lực:31/5/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/5/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:26/5/2014
Hiệu lực:04/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/6/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:2/6/2014
Hiệu lực:12/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/6/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:12/6/2014
Hiệu lực:22/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1282/QĐ-UBND
Ngày ban hành:6/6/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:6/6/2014
Hiệu lực:06/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1283/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/6/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:9/6/2014
Hiệu lực:09/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1313/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/6/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:12/6/2014
Hiệu lực:12/6/2014


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/CT-UBND
Ngày ban hành:25/5/2014
Số công báo:Số 04 năm 2014
Ngày đăng công báo:25/6/2014
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:25/5/2014
Hiệu lực:12/5/2014

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
12/05/2014 11/2014/QĐ-UBND

Về đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh.


13/05/2014 12/2014/QĐ-UBND

Ban hành quy định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


21/05/2014 13/2014/QĐ-UBND

Về cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.


26/05/2014 14/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


02/06/2014 15/2014/QĐ-UBND

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt đoộng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.


12/06/2014 16/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản.


06/06/2014 1282/QĐ-UBND

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.


09/06/2014 1283/QĐ-UBND

Về  việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án " Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2016.


12/06/2014 1313/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh .


25/05/2014 04/CT-UBND

Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.