TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 31 tháng 8 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:31/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:31/7/2015
Hiệu lực:10/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:31/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:31/7/2015
Hiệu lực:10/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:31/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:31/7/2015
Hiệu lực:10/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:37/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:20/7/2015
Hiệu lực:30/7/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:38/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:27/7/2015
Hiệu lực:06/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:39/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:27/7/2015
Hiệu lực:06/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:40/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/7/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:29/7/2015
Hiệu lực:08/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:41/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/8/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:20/8/2015
Hiệu lực:30/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:42/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/8/2015
Số công báo:Số 09 năm 2015
Ngày đăng công báo:31/8/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:21/8/2015
Hiệu lực:31/8/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
31/07/2015 13/2015/NQ-HĐND

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015


31/07/2015 14/2015/NQ-HĐND

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015


31/07/2015 15/2015/NQ-HĐND

Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
20/07/2015 37/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV / AIDS tỉnh Tây Ninh


27/07/2015 38/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh


27/07/2015 39/2015/QĐ-UBND

V/v điều chỉnh bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND, ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh


29/07/2015 40/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh


20/08/2015 41/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội  tỉnh Tây Ninh


21/08/2015 42/2015/QĐ-UBND

Ban hành quy định khoản tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh