TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 15 tháng 5 năm 2015
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/04/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/04/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/04/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/04/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/04/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Võ Hùng Việt
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:9/4/2015
Hiệu lực:19/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:10/4/2015
Hiệu lực:20/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:15/4/2015
Hiệu lực:25/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:21/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/4/2015
Số công báo:Số 05 năm 2015
Ngày đăng công báo:15/5/2015
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:17/4/2015
Hiệu lực:27/4/2015
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
15/04/2015 04/2015/NQ-HĐND

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 05/2015/NQ-HĐND

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 07/2015/NQ-HĐND

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV / AIDS giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 08/2015/NQ-HĐND

Sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của HD9ND tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 09/2015/NQ-HĐND

Về sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 10/2015/NQ-HĐND

Về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài


Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
09/04/2015 18/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


10/04/2015 19/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh


15/04/2015 20/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


17/04/2015 21/2015/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và tài liệu không kinh doanh