TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:                    
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 30 tháng 10 năm 2014
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:55/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:23/9/2014
Hiệu lực:03/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:56/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:23/9/2014
Hiệu lực:03/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:57/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Huỳnh Văn Quang
Ngày thi hành:24/9/2014
Hiệu lực:04/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:58/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thảo
Ngày thi hành:9/10/2014
Hiệu lực:19/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2068/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:15/9/2014
Hiệu lực:15/9//2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2212/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/10/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:3/10/2014
Hiệu lực:03/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2300/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/10/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:9/10/2014
Hiệu lực:09/10/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/CT-UBND
Ngày ban hành:10/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Trần Lưu Quang
Ngày thi hành:10/9/2014
Hiệu lực:10/9/2014
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/CT-UBND
Ngày ban hành:22/9/2014
Số công báo:Số 11 năm 2014
Ngày đăng công báo:30/10/2014
Loại văn bản:Chỉ thị
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày thi hành:22/9/2014
Hiệu lực:22/9/2014
Trạng thái hiệu lực:

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
23/09/2014 55/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


23/09/2014 56/2014/QĐ-UBND

Sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh


24/09/2014 57/2014/QĐ-UBND

V/v quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/10/2014 58/2014/QĐ-UBND

V/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


15/09/2014 2068/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


03/10/2014 2212/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ" giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020


09/10/2014 2300/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


10/09/2014 09/CT-UBND

V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014


22/09/2014 10/CT-UBND

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính