TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu

Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính Phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản khác theo quy định của pháp luật. Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương xuất bản.


Trang thông tin điện tử Công báo Tây Ninh là thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Internet. Trang thông tin điện tử Công báo Tây Ninh có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Trang thông tin điện tử Công báo cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành; là một hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.


Công báo tỉnh Tây Ninh được xuất bản dưới hai hình thức: Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in được cấp phát miễn phí cho xã, phường, thị trấn với số lượng 03 cuốn/xã, phường, thị trấn. Công báo điện tử được khai thác miễn phí tại địa chỉ: http://congbao.tayninh.gov.vn


1. Nội dung văn bản đăng tải trên Công báo Tây Ninh gồm:


Văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã.

- Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã.


Văn bản khác:

- Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện không chứa quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết các công việc cá biệt cụ thể.

- Quyết định, Chỉ thị cá biệt do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Quyết định, chỉ thị do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003.

- Quyết định đính chính văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày; Điều ước quốc tế do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ký kết hoặc gia nhập được trực tiếp áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Thỏa thuận quốc tế do tỉnh ký kết với địa phương của các nước hoặc các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Các văn bản hướng dẫn do các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản pháp luật khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể.


2. Cấu trúc của Công báo điện tử gồm 04 mục chính:

- Mục Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo.

- Mục Văn bản mới: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành trong thời gian chờ biên tập Công báo.

- Mục lục công báo: đăng tải các văn bản đã ban hành và được đăng Công báo từ năm 2006 đến nay.

- Mục tìm kiếm nhanh: tìm kiếm văn bản theo tùy chọn.


Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, xin liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Tây Ninh

Điện thoại:

Địa chỉ: