Văn bản sao gửi

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
6684/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT
6685/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1294/QĐ-TTg
6686/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 94/2020/NĐ-CP
6712/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 11/9/2020 cảu Thủ tướng Chính phủ
6713/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 372/QĐ-BCĐQGTCTD ngày 11/9/2020 của BCĐ Quốc gia Tài chính toàn diện
6715/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
6658/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6659/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6681/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg
6621/VP-KTTC 11/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính
6591/VP-NCPC 10/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020
6589/VP-NCPC 10/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 79/2020//NĐ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
6544/VP-NCPC 09/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04/9//2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
6526/VP-TTHCC 08/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 3480/QĐ-BNN ngày 01/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6531/VP-KTTC 08/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 75/2020/TT-BTC
6475/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương
6476/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6493/VP-VHXH 07/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”
6494/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
6421/VP-KTTC 04/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế
6427/VP-TKTH 04/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 363/BC-TCTTTg
6401/VP-NCPC 03/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6395/VP-NCPC 03/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
6356/VP-NCPC 01/09/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020
6319/VP-VHXH 31/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1321/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6254/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6260/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6263/VP-KTTC 28/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
6270/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6220/VP-TKTH 27/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 353/KH-TCTTTg
6166/VP-TTHCC 26/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
6193/VP-TKTH 26/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 118/NQ-CP)
6129/VP-VHXH 25/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
6160/VP-KTTC 25/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính
6084/VP-VHXH 24/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu càu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
6108/VP-VHXH 24/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
6048/VP-VHXH 21/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
5963/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 của Bộ Tài chính
5964/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ
5966/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
5967/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5979/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5924/VP-VHXH 18/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
5922/VP-NCPC 18/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
5938/VP-KTTC 18/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5939/VP-KTTC 18/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5854/VP-VHXH 17/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK ngày 29/7/2020
5857/VP-VHXH 17/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN
5819/VP-NCPC 14/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
5819/VP-NCPC 14/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
5852/VP-VHXH 14/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
5807/VP-VHXH 13/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5809/VP-VHXH 13/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL
5758/VP-TTHCC 12/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ
5672/VP-VHXH 10/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1189/QĐ-TTg
5638/VP-VHXH 07/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5567/VP-TKTH 06/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 340/BC-TCTTTg
5486/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải
5496/VP-KTTC 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5508/VP-KTTC 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
5515/VP-VHXH 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 47/2020/TT-BTTTT ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
5456/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24/7/2020 của Bộ Quốc phòng
5525/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5450/VP-TTHCC 03/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5451/VP-VHXH 03/08/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 84/2020/NĐ-CP
5413/VP-VHXH 31/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghi định số 71/2020/NĐ-CP
5376/VP-KTTC 30/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
5322/VP-TKTH 29/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (105/NQ-CP)
5322/VP-TKTH. 29/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
5289/VP-VHXH 28/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1246/2020/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến
5307/VP-KTTC 28/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
5318/VP-TTHCC 28/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử
5265/VP-TTHCC 27/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
5270/VP-KTTC 27/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
5202/VP-VHXH 23/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
5204/VP-NCPC 23/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BNV
5167/VP-NCPC 22/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp
5131/VP-KTTC 21/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT
5134/VP-KTTC 21/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
5025/VP-NCPC 17/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
5007/VP-VHXH 16/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
4968/VP-TTHCC 15/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
4897/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia
4900/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4901/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4925/VP-NCPC 14/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 đính chính Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4930/VP-TTHCC 14/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP ngày 6/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4823/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính
4825/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
4827/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương
4828/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 7330/BTC-CST
4803/VP-NCPC 09/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định 970/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4800/VP-VHXH 09/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
4811/VP-KTTC 09/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
4772/VP-NCPC 08/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông báo số 227/TB-VPCP
4774/VP-KTTC 08/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
4701/VP-KTTC 06/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
4643/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/020/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
4646/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính
4650/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 62/2020/TT-BTC
4651/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2020/NĐ-CP
4655/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 62/2020/TT-BTC
4626/VP-NCPC 03/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủSao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
4597/VP-VHXH 02/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Báo cáo số 953/BC-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
4614/VP-VHXH 02/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
4568/VP-NCPC 01/07/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4508/VP-VHXH 30/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4517/VP-VHXH 30/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn4517/VP-VHXH đến năm 2050
4444/VP-NCPC 26/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020
4442/VP-NCPC 26/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
4461/VP-KTTC 26/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4462/VP-KTTC 26/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 7077/BTC-VI
4404/VP-VHXH 24/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Cộ Công Thương ...
4306/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4307/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 58/2020/TT-BTC, ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4308/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4310/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
4313/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4320/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 64/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4323/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4324/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BTC
4295/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2020 của BCĐ 389 quốc gia
4222/VP-VHXH 17/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 809/QĐ-TTg
4194/VP-VHXH 16/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 09/6/2020
4167/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ
4168/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4152/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của THủ tướng Chính phủ
4153/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4154/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ
4125/VP-NCPC 13/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4032/VP-KTTC 10/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định 50/2020/NĐ-CP
4014/VP-TTHCC 09/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Báo cáo số 39/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
3987/VP-KTTC 08/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
3878/VP-TTHCC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3884/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3885/VP-VHXH 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3894/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3879/VP-TTHCC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
3884/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3885/VP-VHXH 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3894/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3838/VP-VHXH 03/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3841/VP-TTHCC 03/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản 2015/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
3828/VP-VHXH 02/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3802/VP-KTTC 02/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính
3803/VP-KTTC 02/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính
3804/VP-KTTC 01/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính
3785/VP-VHXH 01/06/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế
3703/VP-NCPC 29/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
3721/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
3725/VP-NCPC 29/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp
3728/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ
3732/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3662/VP-VHXH 27/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 700/QĐ-TTg kiện toàn BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
3627/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ Quốc Phòng.
3630/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
3632/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3620/VP-TTHCC 26/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3580/VP-TTHCC 25/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
3534/VP-KTTC 24/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
3535/VP-KTTC 24/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
3447/VP-VHXH 19/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tin số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
3385/VP-VHXH 18/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3336/VP-KTTC 15/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 của Bộ Tài chính
3342/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3349/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
3360/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN
3362/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi 2 quyết định số: 349/QĐ-LHHVN và 484/2019/QĐ-LHHVN
3327/VP-VHXH 14/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 496/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
3332/VP-KTTC 14/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
3333/VP-KTTC 14/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3270/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi quyết định số 628/QĐ-TTg
3283/VP-KTTC 13/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
3288/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3288/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3185/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
3199/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3200/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
3202/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3156/VP-VHXH 08/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3086/VP-KTTC 06/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
2978/VP-VHXH 04/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
2969/VP-KTTC 03/05/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ Công Thương
2959/VP-VHXH 30/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch
2916/VP-KTTC 29/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2927/VP-NCPC 29/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
2948/VP-VHXH 29/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN
2954/VP-NCPC 29/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn 1557 của Bộ Tư pháp
2819/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2822/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BCT
2822/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BCT
2774/VP-VHXH 23/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị quyết 50/NQ-CP
2733/VP-KTTC 22/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020
2728/VP-NCPC 22/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
2735/VP-TKTH 22/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (CV 3128/VPCP-QHĐP ngày 21/4/2020)
2754/VP-NCPC 22/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
2755/VP-KTTC 22/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2695/VP-NCPC 21/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32
2717/VP-KTTC 21/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính
2724/VP-VHXH 21/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 542/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2659/VP-VHXH 20/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2672/VP-VHXH 20/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 687/QĐ-BKHCN
2600/VP-KTTC 17/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTC
2601/VP-KTTC 17/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 452/QĐ-BTC về việc điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
2610/VP-VHXH 17/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 525/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2573/VP-NCPC 16/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
2540/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
2542/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2544/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ
2542/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2543/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ Công Thương
2509/VP-VHXH 14/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2510/VP-VHXH 14/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2463/VP-TKTH 13/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/04/2020)
2393/VP-VHXH 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2394/VP-VHXH 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạosao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2400/VP-TTHCC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
2421/VP-KTTC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ
2422/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2425/VP-KTTC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 2314/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đăng ký MST
2426/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp
2427/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 44/2020/NĐ-CP
2384/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2386/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2387/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 21/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2326/VP-KTTC 07/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
2335/VP-VHXH 07/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1551/QĐ-BYT
2337/VP-VHXH 07/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 610
2266/VP-NCPC 06/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 1221/BTP-PHSHC thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg và công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
2272/VP-KTTC 06/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ Công Thương
2236/VP-VHXH 03/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2142/VP-VHXH 01/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1354/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế
2159/VP-KTTC 01/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính
2160/VP-NCPC 01/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an
2198/VP-VHXH 01/04/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2097/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính
2098/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/3/2020 của Bộ Tài chính
2099/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2102/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 431/QĐ-TTg
2031/VP-KTTC 30/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ
1962/VP-VHXH 27/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 395/QĐ-BTTTT
1995/VP-KTTC 27/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 2337/BTC-HCSN
1932/VP-NCPC 25/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1933/VP-KTTC 25/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1792/VP-VHXH 20/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 135/QĐ-TTg
1733/VP-VHXH 18/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN1733/VP-VHXH
1728/VP-NCPC 18/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1681/VP-KTTC 17/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BTC
1689/VP-VHXH 17/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
1692/VP-VHXH 17/03/2020 UBND H. DMC sao gửi Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1583/VP-VHXH 13/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BKHCN
1519/VP-KTTC 10/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1532/VP-NCPC 10/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1533/VP-KTTC 10/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính
1428/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
1432/VP-KTTC 07/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1410/VP-KTTC 07/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”
1412/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1425/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1387/VP-VHXH 06/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11/2/2020 của Bộ Y tế về báo cáo sơ kết 05 thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
1427/VP-NCPC 05/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1331/VP-TKTH 04/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 2/2020
1343/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 7/2020/QĐ-TTg
1345/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định 24/2020/NĐ-CP
1347/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư 1/2020/TT-BGDĐT
1284/VP-KTTC 02/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ Công Thương
1287/VP-KTTC 02/03/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP
1171/VP-VHXH 27/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại NĐ số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung NĐ số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi NCC
1101/VP-VHXH 25/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1102/VP-VHXH 25/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1072/VP-KTTC 24/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
/VP-KTTC 24/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1051/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
1053/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề CNTT ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3
968/VP-KTTC 19/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
953/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 184/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 của Bộ Tài chính
954/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ
956/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương
928/VP-VHXH 18/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết 12/NQ-CP)
903/VP-KTTC 17/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
872/VP-KTTC 14/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính
838/VP-TKTH 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11/02/2020)
824/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
825/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 348/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
830/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
845/VP-NCPC 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
847/VP-KTTC 13/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ
808/VP-KTTC 12/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 85/2019/TT-BTC
809/VP-NCPC 12/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ
816/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
820/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 142/QĐ-TTg
821/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTGCP)
708/VP-NCPC 07/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
674/VP-NCPC 06/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ
685/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
682/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi, triển khai thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-KTNN
685/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
653/VP-VHXH 05/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (chỉ thị 08/CT-TTg về Phòng chống bạo lực gia đình)
638/VP-KTTC 05/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020
643/VP-KTTC 05/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương
588/VP-VHXH 03/02/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (Thông báo số 30/TB-VPCP)
557/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
558/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
559/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế
450/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 của Chính phủ
453/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
477/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế
478/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 294/QĐ-UBQG45 ngày 25/12/2019 Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
479/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
443/VP-TKTH 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 18/01/2020)
501/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2020 của Bộ Y tế
420/VP-TKTH 21/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019)
397/VP-VHXH 20/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
290/VP-VHXH 15/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1939
267/VP-TKTH 14/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (NQ số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019)267/VP-TKTH
239/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (Xếp hạng di tích cấp quốc gia Ban Dân y miền)
241/VP-TTHCC 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
242/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL)
244/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn băn Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
258/VP-NCPC 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 8/2020/NĐ-CP của Chính phủ
259/VP-KTTC 13/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg
188/VP-VHXH 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
206/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
210/VP-NCPC 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 06/01/2020 của Bộ Tư pháp.
211/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019
212/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính
216/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính
865/NQ-UBTVQH14 10/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng
VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
155/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg
154/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 20/VPCP-KTTH
127/VP-NCPC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 100/201127/VP-NCPC9/NĐ-CP của Chính phủ
128/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
134/VP-NCPC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 4/2020/NĐ-CP của Chính phủ
159/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ
161/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
8264/VP-KTTC 31/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương
8223/VP-KTTC 30/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8207/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ
8215/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương
8216/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính
8121/VP-KTTC 25/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương
8122/VP-KTTC 25/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8129/VP-NCPC 25/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải.
8127/VP-KTTC 24/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính
8040/VP-VHXH 23/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN và Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN
8031/VP-NCPC 21/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương.
8006/VP-VHXH 20/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL)
7944/VP-NCPC 18/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư
7891/VP-TTHCC 17/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
7742/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7729/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2019/TT-BYT ngày 03/12/2019 của Bộ Y tế
7728/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư 31//2019/TT-BYT
7640/VP-TTHCC 05/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 4551/QĐ-BNN-XD ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7633/VP-VHXH 04/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7619/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7620/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7621/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến 203
7593/VP-VHXH 02/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
7529/VP-NCPC 02/12/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
7545/VP-KTTC 29/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7529/VP-NCPC 29/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2019/TT-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ.
7484/VP-VHXH 27/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư o9/2019/TT-BKHCN
7485/VP-VHXH 27/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL)
7385/VP-NCPC 22/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
7296/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
7296/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
7309/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương
7310/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019
7209/VP-KTTC 15/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2019/TT-BCT
7210/VP-KTTC 15/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BCT
7185/VP-TKTH 14/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019)
7177/VP-VHXH 14/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu
7155/VP-VHXH 13/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản
7165/VP-KTTC 13/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
7057/VP-KTTC 11/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 1457/QĐ-TTg
7010/VP-VHXH 08/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
6963/VP-TKTH 06/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019)
6928/VP-NCPC 05/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.
6885/VP-KTTC 04/11/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT
6747/VP-KTTC 30/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
6718/VP-VHXH 29/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (Quyết định 778/QĐ-UBDT)
6689/VP-NCPC 28/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông báo số 376/TB-VPCP.
6623/VP-KTTC 23/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6559/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019
6560/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
6561/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025"
6469/VP-KTTC 18/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6460/VP-VHXH 17/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL)
6416/VP-KTTC 15/10/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5463/VP-KTTC 09/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5465/VP-VHXH 09/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 thnasg 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vè việc đính chính TT số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
5467/VP-VHXH 09/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL
5425/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5426/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5430/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
5415/VP-VHXH 05/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5377/VP-NCPC 03/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ
5366/VP-KTTC 03/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương
5332/VP-KTTC 01/09/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 55/2019/TT-BTC
5156/VP-KTTC 26/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 9029/BTC-TCT ngày 07/8/2019
5152/VP-KTTC 26/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5026/VP-TKTH 20/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019)
5039/VP-KTTC 20/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia
4995/VP-KTTC 19/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
4994/VP-KTTC 19/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
4982/VP-VHXH 19/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
4933/VP-VHXH 15/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi số liệu dân số cấp huyện, cấp xã trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
4930/VP-VHXH 15/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
4904/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước CHND Trung Hoa
4902/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC
4897/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
4905/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả và việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuôc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định pháp luật hiện hành
4746/VP-KTTC 08/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT-BTC
4733/VP-VHXH 07/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị quyết số 57
4728/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC
4727/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh góp ý dự thảo Thông tư thay thế chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị HCSN trong Thông tư 195/2012/TT-BTC
4715/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 3650/BTNMT-PC
4625/VP-TKTH 02/08/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 131/BC-TCTTTg
4374/VP-TKTH 24/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Báo cáo số 430-BC/TU ngày 28/6/2019)
4314/VP-KTTC 23/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
4305/VP-TKTH 22/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ)
4277/VP-KTTC 20/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-BTC
4279/VP-KTTC 20/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BTC
4257/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BTC
4261/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 2560/QĐ-BCĐ
4263VP-HHC 19/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1291/QĐ-GTVT ngày 10/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
4264/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4215/VP-TKTH 18/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 50/NQ-CP)
4185/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sửa đổi thông tư 40/2018/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
4189/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4212/VP-VHXH 17/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
4207/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP
4113/VP-KTTC 15/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
4112/VP-KTTC 15/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
4097/VP-NCPC 12/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
4100/VP-NCPC 12/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 2572/BTP-BTTP thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng
4072/VP-NCPC 11/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ
4047/VP-TKTH 10/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu thực hiện Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3999/VP-VHXH 08/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quuyền tác giả, quyền liên quan
4000/VP-VHXH 08/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh SGVB Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.
3953/VP-TKTH 05/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 119/BC-TCTTTg
3942/VP-KTTC 05/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định 118/QĐ-BCĐCCLHTCTCTD
1437/VP-KTTC 05/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BTC
3949/VP-VHXH 05/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
3925/VP-VHXH 04/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Nghị định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
3880/VP-KTTC 03/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh SG triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
3879/VP-KTTC 03/07/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị quyết số 43/NQ-CP và số 45/NQ-CP về báo cáo của Chính phủ
3752/VP-TKTH 28/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
3752/VP-TKTH 28/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
3769/VP-KTTC 28/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
3354/VP-TKTH 11/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (444/ĐĐBQH ngày 07/6/2019)
3210/VP-VHXH 04/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
3159/VP-VHXH 03/06/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...
3140/VP-TKTH 31/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (4512/VPCP-KTTH ngày 28/5/2019)
3076/VP-NCPC 29/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị đinh số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
3027/VP-TTHCC 28/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
3047/VP-NCPC 28/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh - Công văn số 4336/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
2949/VP-VHXH 25/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
2964/VP-TKTH 24/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2981/VP-VHXH 24/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
2980/VP-VHXH 24/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: QĐ số 588/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025
2892/VP-VHXH 22/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định 41/2019/NĐ-CP.
1023/UBND-NCPC 22/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
2855/VP-VHXH 21/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế
2839/VP-KTTC 21/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 618/QĐ-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy
2821/VP-KTTC 20/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
2831/VP-NCPC 20/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị đinh số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2802/VP-KTTC 17/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 4790/BTC-HCSN
2796/VP-NCPC 17/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi báo cáo số 405-BC/TU ngày 06/5/2019 và Báo cáo số 406-BC/TU ngày 08/5/2019 của Tỉnh ủy
2758/VP-KTTC 16/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2763/VP-VHXH 16/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành LĐTBXH
2730/VP-KTTC 15/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT
2701/VP-KTTC 14/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 542/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
2627/VP-KTTC 13/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
2616/VP-KTTC 10/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 3640/VPCP-KTHT
2606/VP-TKTH 10/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản ( Quyết định số 451/QĐ-TTg, 22/4/2019)
2573/VP-TKTH 09/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 85/BC-TCTTTg
2474/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
2500/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2524/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BTC, ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2523/VP-NCPC 06/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông báo số 174/TB-VPCP.
2455/VP-VHXH 04/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
2425/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 81/QĐ-MT ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
2404/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo dõi bộ chỉ số năng lượng canh tranh du lịch
2406/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi QĐ số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
2407/VP-KTTC 03/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2408/VP-KTTC 03/05/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
2321/VP-HCC 26/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
2342/VP-KTTC 26/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019
2270/VP-VHXH 24/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh SGVB ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đê án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
2261/VP-VHXH 23/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 88/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
2253/VP-KTTC 23/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC
2264/VP-VHXH 23/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Văn bản: Quyết định số 429/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
2187/VP-KTTC 22/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 426/QĐ-TTg
2185/VP-NCPC 22/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Úc
2148/VP-KTTC 19/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 450/QĐ-EVNNPT
2147/VP-NCPC 19/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
2099/VP-VHXH 17/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 và Quyết định số 340/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế
2103/VP-TKTH 17/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Báo cáo số 65/BC-TCTTTg
2083/VP-TKTH 16/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Văn bản (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019)
2076/VP-KTTC 16/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
2056/VP-KTTC 13/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg
2059/VP-KTTC 12/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC
2018/VP-VHXH 11/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
2021/VP-KGVX 11/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018
2023/VP-VHXH 11/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hương dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc tron doanh nghiệp nhỏ và vừa
1999/VP-HCC 10/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi V.v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực QLLĐNN thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1964/VP-NC 09/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
1932/VP-KTTC 08/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1913/VP-KTTC 05/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
1912/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BTC về quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
1910/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2019/TT-BTC
1867/VP-TTHCC 04/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
1863/VP-VHXH 04/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
1827/VP-KTTC 02/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
1823/VP-NCPC 02/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
1815/VP-NCPC 01/04/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 965/BTP-KHTC về thông báo phát hành và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp
1652/VP-VHXH 26/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia
1654/VP-KTTC 26/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1652/VP-VHXH 26/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia...
1594/VP-KTTC 22/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 359/QĐ-BTC
1593/VP-KTTC 22/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 14/2019/ NĐ-CP
1602/VP-NCPC 22/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1602/VP-NCPC 22/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1557/VP-TKTH 21/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (287/LĐTBXH-VP ngày 11/01/2019)
1549/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 của Chính phủ
1519/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
1497/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 274/QĐ-TTg
1498/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 101/QĐ-BKHCN
1480/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi QĐ số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
1479/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB 463 công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc GDĐT hết hiệu lực năm 2018
1472/VP-KTTC 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1470/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định múc sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
1473/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
1471/VP-KTTC 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1469/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1448/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
1446/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 517/QĐ-BTP ngày 04/3/2019 của Bộ Tư pháp
1444/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) sao gửi Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính
1440/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn số 861/BTP-VP ngày 14/3/2019 của Bộ Tư pháp
1432/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/20178 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1431/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Công văn số 6443/BTNMT-TTr về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ
1425/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Công văn số 2024/VPCP.V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
1383/VP-KTTC 15/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)thực hiện Công văn số 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1367/VP-KTTC 15/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ
941/VP-TH 15/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v trả lời chất vấn ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Hà Nội.
1325/VP-VHXH 13/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
1312/VP-VHXH 13/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). Chuyển văn bản tuyển sinh cao học ngành Đô thị hoc
1284/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi QĐ 296/QĐ-BTC
1283/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BTC
1292/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
1291/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Quyết định số 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
1295/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.
1264/VP-VHXH 11/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
1256/VP-KTTC 11/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) sao gửi Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương
1265/VP-KTTC 11/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
1242/VP-TKTH 08/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê
1172/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 213/2019/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
1186/VP-NCPC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ.
1188/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1179/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 39/2018/TT-NHNN, ngày 26/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1178/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi hông tư số 125/2018/TT-BTC, ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
1177/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 01/2019/TT-BTC, ngày 02/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
1125/VP-NCPC 01/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ
1115/VP-VHXH 01/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 223/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035"
1098/VP-VHXH 01/03/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 03/219/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1062/VP-KTTC 28/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN, ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban Liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
1089/VP-KTTC 28/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) Sao gửi Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ
1017/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
1004/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1003/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải
966/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ
977/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
976/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
975/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
978/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
946/VP-NC 25/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao.
931/VP-KTTC 24/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
883/VP-KGVX 21/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT
870/VP-NC 21/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
889/VP-NC 21/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
845/VP-NC 20/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
832/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
831/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
829/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH
823/VP-KGVX 19/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Nghị định số 13/2019/NĐ-TTg
818/VP-KGVX 19/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
793/VP-KTTC 18/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
775/VP-NC 18/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định 148/QĐ-TCTHADS ngày 21/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự
751/VP-KGVX 18/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Quy chế số 19/QC-TƯHCTĐ ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về quản lý tập huấn viên, hướng dẫn viên sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
793/VP-KTTC 18/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
728/VP-NC 15/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Thông tư số 173/2018/TT-BQP, ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
727/VP-KGVX 15/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB chỉ thị 138 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách
736/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) sao gửi Thông tư số 56/2018/TT-BCT, ngày 26/12/2019 của Bộ Công Thương
735/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, ngày 23/01/2019 của Chính phủ
714/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC
716/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
719/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB TT3 về công tác xã hội trong trường học
708/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai nội dung Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ KHĐT
700/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Công văn số 23/CP-NC, ngày 29/01/2019 của Chính Phủ
705/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án 2018 lần 2 do ADB tài trợ
693/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định 130/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
689/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) Sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTC, ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
688/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 07/2019/TT-BTC, ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
685/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 123/2018/TT-BTC, ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính
682/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương
681/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB về việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học các cấp
683/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 của Ngành Nội chính Đảng
678/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cks). SGVB về chế độ báo cáo thống kê của ngành GD
642/VP-KTN 12/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch
639/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB TT số 34 về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
638/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB về đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục dại học...
637/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 68 của Bộ GDĐT
617/VP-KTN 11/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
614/VP-KTN 11/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
599/VP-KGVX 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 100/QĐ-TTg
591/VP-NC 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
576/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
575/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
576/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
585/VP-NC 01/02/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản của Ban Dân vận Trung ương về báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018
528/VP-KGVX 28/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
519/VP-KTN 28/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018
495/VP-KGVX 25/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế
455/VP-NC 24/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 3148/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp
440/VP-NC 23/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
450/VP-KGVX 23/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 69 về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
386/VP-KTN 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
385/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình "Xuân Chiến sĩ năm 2019"
388/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) sao gửi văn bản: Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
397/VP-KTTC 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 1881/TB-KTNN
412/VP-NC 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông báo số 23/TB-VPCP
417/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
383/VP-KTTC 21/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư 55/2018/TT-BCT
379/VP-NC 21/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản
359/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản
358/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT
357/VP-NC 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp
349/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi NĐ số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
319/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). Sao gửi QĐ số 41 về đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực trẻ em...
318/VP-KGVX 18/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 33 của TTg về phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và CB QL GD
298/VP-NC 17/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT.
297/VP-NC 17/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản
252/VP-KGVX 15/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
251/VP-KGVX 15/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
249/VP-KTN 15/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
229/VP-NC 14/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn 4986/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp
240/VP-TH 14/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 166-QĐ/TW)
202/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 170/2018/TT-BQP
201/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT
203/VP-KTTC 11/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Triển khai Quyết định số 1873/QĐ-TTg về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách
183/VP-NC 11/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
175/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh báo cáo đánh giá triển khai đề án CNTT trong hệ thống thống kê nhà nước
170/VP-KTTC 10/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai Thông tư số 117/2018/TT-BTC
171/VP-KTTC 10/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh công bố hết hiệu lực của văn bản thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC
169/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em
139/VP-KGVX 10/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 3999/QĐ-BKHCN
138/VP-NC 09/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 2695/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
121/VP-NC 09/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ
107/VP-NC 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCABQP-BTC-BNN&PTNT
96/VP-TH 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ)
79/VP-KTN 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/018 của Chính phủ
77/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông báo kết luận số 472/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
74/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Báo cáo số 626/HBT ngày 12/12/2018 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam
73/VP-KGVX 08/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định số 1513/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
54/VP-NC 07/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 3064/QĐ-BTP ngày 19/12/2018 của Bộ Tư pháp
64/VP-KGVX 07/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
58/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 101/2018/TT-BTC, ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
62/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
60/VP-KTN 07/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT
11/VP-TH 04/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (164/2018/NĐ-CP)
6/VP-KTTC 04/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN
12/VP-TH 04/01/2019 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (12448/VPCP-QHĐP)
7157/VP-KSTT 28/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
7157/VP-KSTT 28/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản
7148/VP-TH 28/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT)
7097/VP-TH 27/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh
7087/VP-KGVX 27/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1743/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020
7030/VP-KGVX 25/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg thành lập, phê duyệt Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
7037/VP-NC 25/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2018/TT-BCA.
6972/VP-KTTC 21/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 19/11/2018 của Bộ Tài chính
6925/VP-NC 18/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6926/VP-NC 18/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 14/2018/TT-BNV.
6863/VP-KGVX 14/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 1541/QĐ-BLĐTBXH ban hành danh mục trang thiết bị, phương tiện của Cơ sở cai nghiện ma túy
6830/VP-KGVX 13/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1671/QĐ-TTg
6829/VP-TH 13/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (NQ 69/2018/QH14 và NQ 74/2018/QH14)
6768/VP-KGVX 11/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks). SGVB QĐ số 1677 về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
6772/VP-KTN 11/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ
6780/VP-NC 11/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị đinh số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
6779/VP-KTTC 11/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 101/2018/TT-BTC, ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
6758/VP-KGVX 10/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
6753/VP-TH 10/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi báo cáo tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
6703/VP-KGVX 07/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi QĐ số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai
6741/VP-KGVX 07/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
6704/VP-KTN 06/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
6695/VP-KTN 06/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018
6696/VP-KGVX 06/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
6612/VP-NC 03/12/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
6595/VP-KTTC 30/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 1836/QĐ-BTC
5953/VP-KGVX 30/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gừi Quyết định số 426/QĐ-TCTCPĐT
6499/VP-KGVX 26/11/2018 UBND H. DMC sao gửi Nghị định 150/2018/NĐ-CP
6498/VP-KSTT 26/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
6456/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) tránh chồng tréo với việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng
6455/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6457/VP-KGVX 23/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi NĐ số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
6468/VP-KGVX 23/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 1497/QĐ-TTg
6454/VP-NC 23/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1571/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6412/VP-KGVX 21/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viên lưu động và luân chuyển tài liệu
6411/VP-KGVX 21/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ
6397/VP-KTTC 20/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 51/2018/TT-BTC
6396/VP-KTTC 20/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
6349/VP-KTTC 16/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) sao gửi Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính
6338/VP-KGVX 16/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 1486/QĐ-TTg
6334/VP-KGVX 16/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi TT 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS
6326/VP-KTTC 15/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT
6323/VP-KTTC 15/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai Thông tư số 96/2018/TT-BTC
6302/VP-TH 15/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ 43/2018/QĐ-TTg)
6303/VP-TH 15/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ 44/2018/QĐ-TTg)
6308/VP-KTN 15/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS V/v Sao gửi Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT
6274/VP-KTN 14/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
6206/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 35/2018/TT-BCT
6181/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6180/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6178/VP-KTN 09/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018
6177/VP-NC 09/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT.
6122/VP-NC 06/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi Thông tư số 13/2018/TT-BNV.
6036/VP-KGVX 01/11/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ
5964/VP-KTTC 30/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 145/2018/NĐ-CP
5921/VP-KTN 29/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
5859/VP-KTTC 26/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý
5862/VP-KGVX 26/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi nghị quyết Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5839/VP-KTN 25/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ
5829/VP-KGVX 24/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
5827/VP-NC 24/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản
5808/VP-KGVX 24/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số nội dung về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5836/VP-KTN 24/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Nghị định số 144/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ
5772/VP-NC 23/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ.
5783/VP-KGVX 23/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định 143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5682/VP-KTTC 17/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
5683/VP-KGVX 17/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Nghị định 130/2018/NĐ-CP
5689/VP-TH 17/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (129/VPĐĐBQH)
5638/VP-TH 16/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (NQ 124_CP)
5592/VP-TH 12/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi văn bản (4458_BVHTTDL)
5593/VP-TH 12/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ
5451/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc : Sao gửi Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH1
5452/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :triển khai thực hiện Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ
5456/VP-KTTC 05/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH
5415/VP-KGVX 04/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (CKS) Truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về đề xuất nội dung phản biện XH của mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội năm 2019
5418/VP-KGVX 04/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (cks). SGVB QĐ số 37.2018.QĐ-TTg ngày 31/8/2018
5385/VP-KGVX 03/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thành viên ủy ban quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UB và Quyết định Bộ trưởng Bộ GDĐT làm thành viên Uỷ ban quốc gia về chính phủ điện tử
5386/VP-KGVX 03/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
5384/VP-KTTC 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg
5368/VP-KTTC 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 78/2018/TT-BTC
5373/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :(cks) Sao gửi văn bản: Quyết định số 1240/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án `Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030`
5374/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (CKS) sao gửi Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung thi, xét thăng hạn chuyên ngành TDTT
5375/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi Thông tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ Y tế về việc quy định danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá
5380/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Quyết định 2284/QĐ-BKHCN
5381/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 2423
5382/VP-KGVX 02/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS - Sao gửi Thông tư 13/2018/TT-BKHCN bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
5338/VP-KGVX 01/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (cks). SGVD NĐ số 127.2018.ND-CP quy định trách nhiệm QL NN về GD
5344/VP-KTTC 01/10/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc: Sao gửi quy định mã số ngạch QLTT
5312/VP-NC 28/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông báo số 317/TB-UBTVQH về việc thực hịện quyền Chủ tịch nước
5305/VP-KGVX 27/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (cks) sao gửi văn bản Nghị định số 126/2018/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
5307/VP-KTTC 27/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai Thông tư số 69/2018/TT-BTC
5308/VP-KTTC 27/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 57/2018/TT-BTC
5256/VP-KTTC 26/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : thực hiện Thông tư số 83/2018/TT-BTC
5230/VP-NC 25/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp
5209/VP-NC 24/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã chức danh nghề nghiệp
5178/VP-KGVX 21/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Nghị định 121/2018/NĐ-CP
5167/VP-TH 21/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :sao gửi văn bản
5184/VP-KGVX 21/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (cks) sao gửi văn bản: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu `Gia đình văn hóa`; `Thôn văn hóa`, `Làng văn hóa`, `?p văn hóa`, `Bản văn hóa`, `Tổ dân phố văn hóa`
5152/VP-KTTC 20/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : triển khai Thông tư số 68/2018/TT-BTC
5120/VP-KTTC 19/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :sao gửi Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
5121/VP-KTTC 19/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :sao gửi Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
5105/VP-KGVX 19/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi thông báo số 323/TB-VPCP
5101/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
5098/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 79/2018/TT-BTC về việc Quy định mức chi, chế độ thu, nôp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu kho học trong vùng biển Việt Nam
5075/VP-KTTC 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (cks) Về việc: Sao gửi Thông tư số 63/2018/TT-BTC về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
5091/VP-TH 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
5084/VP-KTN 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
5097/VP-KSTT 18/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
5057/VP-NC 17/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn abrn và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị định số 113/2018/NĐ-CP -Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
5067/VP-KGVX 17/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
5029/VP-KGVX 14/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
5034/VP-KTN 14/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS Về việc :Sao gửi Nghị định Sửa đổi một số Điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.
5008/VP-KGVX 14/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi hưởng dẫn 9513/HD-BCĐ
4998/VP-NC 13/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định số 2321/QĐ-BCĐ về kế hoạch tổ chức đại hội công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất
4984/VP-KTTC 13/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính
4965/VP-KGVX 12/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi báo cáo số 466a/BC-TE
4970/VP-KTTC 12/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông tư số 76/2018/TT-BTC
4971/VP-KTTC 12/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg
4954/VP-KGVX 11/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh CKS sao gửi Thông báo số 324/TB-VPCP
4948/VP-KSTT 11/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4925/VP-TH 10/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :Triển khai thực hiện Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ.
4849/VP-KGVX 07/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : SGVB TB số 319.TB-VPCP ngày 28.8.2018
4861/VP-TH 07/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
4843/VP-KGVX 06/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Quyết định Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
4822/VP-TH 05/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản
4803/VP-KTTC 05/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : triển khai thực hiện Thông tư số 73/2018/TT-BTC
4797/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi văn bản: Nghị định số 111/2018/NĐ-CP Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
4796/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
4775/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
4778/VP-KGVX 04/09/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :Sao gửi QĐ số 5071 về kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
4742/VP-KSTT 31/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4675/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 2589/QĐ-TTg
4672/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 933/QĐ-UBQGVTE
4676/VP-KGVX 28/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi vưn bản: Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
4614/VP-KGVX 24/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản: Quyết định số 106-QĐ/TWĐTN
4577/VP-DT 23/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi Văn bản
4584/VP-NC 23/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :(CKS) Sao gửi Quyết định 2186/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng ngày pháp luật
4550/VP-KTTC 23/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
4563/VP-KGVX 23/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định 1017/QĐ-TTg
4545/VP-TH 23/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :Sao gửi văn bản
4534/VP-KSTT 22/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4507/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : thực hiện Thông tư số 59/2018/TT-BTC
4478/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính
4500/VP-KTTC 20/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : triển khai Thông tư số 67/2018/TT-BTC
4449/VP-NC 17/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
4408/VP-KTTC 15/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :sao gửi Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4367/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Quyết định số 935/QĐ-LĐTBXH
4353/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030
4366/VP-KGVX 14/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi văn bản Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH
4333/VP-NC 13/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ 1 số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
4335/VP-KTTC 13/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
4348/VP-KGVX 13/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi QĐ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư
4343/VP-KGVX 13/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : Sao gửi QĐ 33/2018/QĐ-TTg V/v bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực y tế
4281/VP-NC 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :sao gửi Quyết định 2059/QĐ-BTP sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 02/CT-BTP
4250/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định số 676/QĐ-TTg
4271/VP-TH 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc :Sao gửi văn bản
4249/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.
4248/VP-KGVX 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sao gửi Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
4274/VP-KSTT 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4263/VP-KTTC 08/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (CKS) Về việc :sao gửi Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
4153/VP-KSTT 03/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
4156/VP-KGVX 03/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Sao gửi Nghị định 102/2018/NĐ-CP
4135/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
4138/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
4136/VP-KSTT 02/08/2018 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Về việc : sao gửi văn bản
884/QÐ-TTg 16/06/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia

2547/VP-TH 12/06/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sao gửi Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

20/2017/QÐ-TTg 12/06/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

70/2017/NÐ-CP 06/06/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

24/CT-TTg 02/06/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chỉ thị Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

574/QÐ-TTg 25/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

619/QÐ-TTg 24/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

837/CT-BTL 24/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: tổ chức, xd kiện toàn củng cố, nângc ao năng lực hđ của BAn CHQS và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nahf trường, doanh nghiệp

66/2017/NÐ-CP 19/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, cũa Đảng, Nhà nước, tổ chứcchi1nh trị-xã hội và Hội

15/2017/QÐ-TTg 12/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

16/2017/TT-BTC 11/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

643/QÐ-TTg 11/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

57/2017/NÐ-CP 09/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

14/2017/QÐ-TTg 08/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

607/TB-TTKQH 08/05/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: KL của Uỷ ban TV QH về chất vấn và trả lời tại Phiên họp thứ 9

52/2017/NÐ-CP 28/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

582/QÐ-TTg 28/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã khu vực II, xã khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

1378/QÐ-BQP 27/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: ban hành Quy định việc tổ chức hđ của Ban tuyển sinh quân sự các cấp

4186/VPCP-KTTH 25/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030

562/QÐ-TTg 25/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và khoa học biển giai đoạn 2017-2025

47/2017/NÐ-CP 24/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: quy định mức lương cơ sở đ/v CB, CC,VC và lực lượng vũ trang

4089/VPCP-TTÐT 24/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Hướng dẫn quy trình gửi, nhận văn bản điện tử

49/2017/NÐ-CP 24/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

553/QÐ-TTg 21/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

05/2017/TT-BTP 20/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: Bổ sung 1 số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện

524/QÐ-TTg 19/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

44/2017/NÐ-CP 14/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

29/2017/TT-BTC 12/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

sửa đổi, bs Thông tư 202/2015/TT-BTC

10-NQ/BCSÐ 12/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: LĐ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS 2017

1210/KH-BTP 12/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của CT nước

41/2017/NÐ-CP 05/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

410/QÐ-TTg 04/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: ban hành KH triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

34/2017/NÐ-CP 03/04/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ

30/2017/NÐ-CP 28/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

175/HD-HÐGDQPANTW 24/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: CT, nội dung cập nhật BD kiến thức QP va AN

933/BTP-BTTP 22/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Cty CP

337/QÐ-TTg 17/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021

2443/VPCP-KGVX 16/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

V/v chương trình công tác năm 2017 của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

606/TTCP-BTCDTW 16/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: sd trang phục đ/v CB, CC làm nhiệm vụ TCD

23/2017/TT-BTC 16/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: sửa đổi, bs một số điều của thông tư 11/2016/TT-BTC

23/2017/NÐ-CP 13/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

734/QÐ-BGDÐT 13/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Công nhận tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2

295/QÐ-BTP 10/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

49/2017/TT-BQP 08/03/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

426/QÐ-TTCP 28/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN

111/TB-VPCP 27/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2017

21/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

22/2017/NÐ-VP 24/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định về hòa giải thương mại

19/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

20/2017/NÐ-CP 24/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

98/TB-VPCP 22/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán Nhà nước

53/QÐ-UBDT 21/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2016

17/2017/NÐ-CP 17/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

323/VPCPV.I 12/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

35/2017/TT-BQP 12/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: quy định tiêu chuẩn đủ đk bay, tiêu chuẩn, TT cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sx, sửa chữa, bão dưỡng, tàu bay, động cơ bay...

13/2017/NÐ-CP 10/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

12/2017/NÐ-CP 10/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Nghị dinhh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

174/KLHÐDT14 10/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Tình hình thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

132/QÐ-TTg 02/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

49/TB-VPCP 02/02/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước

43/TB-VPCP 25/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
36/TB-VPCP 25/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

01/2017/TT-BNV 24/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: hướng dẫn về phụ cấp chức vụ LĐ đ/v chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành GTVT

164/QÐ-BQP 17/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Về việc: công bố TTHC ban hành và bãi bỏ TTHC về dân quân tự vệ

01/2017/QÐ-TTg 17/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Quyết định ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

60/QÐ-TTg 16/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

13/TB-VPCP 11/01/2017 Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Ýkiến luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam