Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
7936/VP-KTTC 18/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều
6471/VP-KTTC 18/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lấy ý kiến dự thảo dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác sử dụng dữ liệu môi trường
6435/VP-KTTC 16/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
4903/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước
4901/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
3949/VP-KTTC 05/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC
3057/VP-KTTC 29/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư quy định tạm ứng NQNN cho NSNN
2057/VP-KTTC 12/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến dự thảo Thông tư
1792/VP-KTTC 02/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lấy ý kiến dự thảo Đề án “Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN”
4858/VP-KTTC 07/09/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2015/NĐ-CP
4617/VP-KTTC 24/08/2018 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục quản lý thị trường cấp tỉnh
1824/VP-KTTC 10/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn
1963/VP-VX 10/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :(CKS) tuyền đạt ý kiến của Lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Công an về hồ sơ cai nghiện bắt buộc

1821/VP-KTTC 05/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :  Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN bằng NSNN

1822/VP-KTTC 05/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến Thông tư hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng

1819/VP-KTTC 05/05/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác

1354/VP-KTTC 03/04/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

1338/VP-VX 31/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS Xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh

1329/VP-VX 30/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

CKS -  góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nd và biện pháp thi hành QĐ 55/2016/QĐ-TTg

1213/VP-VX 24/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của TTCP về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn.

841/VP-KTTC 02/03/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
683/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình KHCN cấp quốc gia

687/VP-KTTC 22/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW

653/VP-KTTC 21/02/2017 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 120/2015/TT-BTC

5360/VP-VX 29/11/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

góp ý dự thảo Thông tư quy định về đo lường đ/v phép đo khối lượng TM bán lẻ

4588/VP-KTTC 18/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 172/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh

4413/VP-KTTC 07/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

4339/VP-KTTC 03/10/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

4276/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 88/2015/TT-BTC

4275/VP-KTTC 28/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BTC về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá

4239/VP-KTTC 27/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(CKS) Về việc : Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3755/BVHTTDL-PC 20/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : (CKS) góp ý kiến dự thảo Nghị dịnh

3884/VP-KTTC 07/09/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Góp ý dự thảo TT hướng dẫn Nghị định 49.2016.NĐ-CP ngày 27.5.2016 của Chính phủ

3265/VP-KTTC 03/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu

3223/VP-KTTC 02/08/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Xin ý kiến dự thảo thông tư thay thế thông tư 49/2013/TT-BTC

2997/VP-TH 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : góp ý dự thảo Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê giai đoạn 2016-2020

2985/VP-KTTC 20/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

2895/VP-KTTC 14/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2870/VP-KTTC 13/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :Tham mưu góp ý về ưu đãi thuế TNDN đối với cây cao su thanh lý.

2866/VP-KTTC 13/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Sao gửi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

2750/VP-VX 07/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

góp ý kiến xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

2716/VP-KTTC 05/07/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật số 106/2016/QH13

2559/VP-KTTC 27/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư

2567/VP-KTTC 27/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ

2521/VP-KTTC 24/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

2497/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Góp ý dự thảo TTLT quy định danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2497/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : Góp ý dự thảo TTLT quy định danh mục khung vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

2496/VP-VX 22/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sao gửi Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

2469/VP-KTTC 20/06/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP

1705/VP-KTTC 09/05/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

1530/VP-KTTC 26/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia

1530/VP-KTTC 26/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc :tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia

1406/VP-KTTC 19/04/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về lệ phí trước bạ

969/VP-KTTC 25/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC và Thông tư số 53/2012/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc tổng điều tra thống kê

241/VP-KTTC 22/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về quản lý chi, thu số tiền được từ việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ

917/VP-KTTC 22/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

242/VP-KTTC 22/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

V/v tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

829/VP-TH 15/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

3124/BTC-QLCS 09/03/2016 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Về việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở về quản lý chi, thu số tiền được từ việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ

4615/VP-KTTC 13/10/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

2186/VP-VX 08/05/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý Chiến lược phát triển thương mại biên giới tỉnh Tây Ninh

1713/VP-KTTC 14/04/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bs Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13

547/VP-TTTH 02/02/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý các chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo các chỉ tiêu KT-XH cho UBND tỉnh theo định kỳ.

417/VP-NC 22/01/2015 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Rà soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh

6440/VP-TH 29/12/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2015

6440/VP-TH 27/12/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2015

1486/BTĐKT-VI 26/06/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ

2074/BVHTTDL-ĐA 25/06/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý dự thảo Đề án xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù trong lĩnh vực điện ảnh

7428/BGTVT-TCCB 23/06/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp tỉnh, cấp huyện

2106/BKHCN-TC 11/06/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương.

2373/VP-KTTC 26/05/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

2372/VP-KTTC 26/05/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thu phí qua phà

2371/VP-KTTC 26/05/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư thu phí thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

2244/VP-KTTC 20/05/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 67/2012/NĐ-CP

2973/BKHĐT-TCTT 15/05/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lồng ghép các Chương trình MTQG trên địa bàn xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

1934/VP-VX 28/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

góp ý dự thảo Thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

1580/VP-VX 08/04/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

1389/VP-VX 28/03/2014 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Góp ý về dự thảo Thông tư quy định tiêuc huẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành KH&CN