Văn bản chỉ đạo điều hành

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
342/BC-UBND 01/10/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
2101/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021
2141/UBND-KTTC 30/09/2019 UBND Tỉnh Xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của NHCSXH trên địa bàn tỉnh
2104/QĐ-UBND 30/09/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1800/QĐ-UBND 29/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
339/BC-UBND 27/09/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý III năm 2019
2091/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2092/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2118/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh V/v tiếp tục triển khai thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
2122/KH-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 138/CP về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm 09 tháng đầu năm 2019
2123/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu và sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh
2124/UBND-NCPC 26/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
2128/UBND-VHXH 26/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019
2108/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định ba khu dân cư Biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008-2019”
2112/KH-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Học tập kinh nghiệm công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và Vườn quốc gia đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN
338/BC-UBND 25/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
2062/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
2063/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
2065/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2064/QĐ-UBND. 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2089/UBND-TTHCC 24/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai giải pháp thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trực tuyến
329/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý III năm 2019
2099/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Phối hợp Ứng phó tai nạn hàng không dân dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2101/KH-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
337/BC-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2058/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doạnh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
2078/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
2069/UBND-NCPC 23/09/2019 UBND Tỉnh Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiện kỳ 2019 -2024
2046/QĐ-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
2070/UBND-TTHCC 23/09/2019 UBND Tỉnh Khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
336/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về tình hình thực hiện công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019
335/BC-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH 9 tháng đầu năm 2019
2076/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
2077/UBND-TKTH 23/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát các nội dung Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019 và đăng ký nội dung Chương trình công tác năm 2020.
2080/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
2083/KH-UBND 23/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể năm 2020
332/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý III năm 2019
333/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
334/BC-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phục vụ giám sát của Ban Dân Nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
2028/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
2029/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh”
2033/QĐ-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án Nhà máy chế tạo lốp xe radian toàn thép ACTR thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
2063/KH-UBND 20/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành tương đương và UBND các huyện, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Tây Ninh
2024/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến tháng Tua hai (26/01/1960 - 26/01/2020)
2025/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
2047/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
2046/KH-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019” trên địa bàn tỉnh
331/BC-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
2011/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu trung tâm thị trấn Bến Cầu thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
2015/QĐ-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận kết quả đề tài "Nước ép mãng cầu..."
2014/QĐ-UBND. 18/09/2019 UBND Tỉnh Công nhận đề tài “Định hướng đầu tư Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thông qua phương pháp phân khúc khách hàng”.
2038/UBND-VHXH 18/09/2019 UBND Tỉnh xây dựng vị trí việc làm chuyên nga nh KHCN
328/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
330/BC-UBND 18/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
2044/UBND-TTHCC 18/09/2019 UBND Tỉnh Về việc cung cấp danh sách các cá nhân, tổ chức được chọn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2036/UBND-KTTC 18/09/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015
2026/UBND-KTTC 17/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết theo Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế
1997/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Tổ chỉ đạo Tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
1998/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
327/BC-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại tỉnh Tây Ninh
2000/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2001/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định giải thể Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
2017/KH-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1994/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Tân Biên
2006/UBND 16/09/2019 UBND Tỉnh Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
2014/UBND-KTTC 16/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.
326/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
2005/UBND-VHXH 13/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
1978/QĐ-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 - huyện Bến Cầu
325/BC-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1999/KH-UBND 13/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai cao điểm công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh
324/BC-UBND 12/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
1974/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh.
1989/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
1979/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1506/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em
1956/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
1984/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1980/KH-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch khắc phục thiếu sót, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2016-2021
1968/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại huyện Trảng Bàng
321/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện quy hoạch, thành lập, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Khu công nghiệp Tây Ninh (bổ sung nội dung Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 18/02/2019).
323/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh
1957/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
1968/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hòa Thành
319/BC-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Việc tổ chức đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
1960/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1964/UBND-KTTC 11/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
1955/QĐ-UBND 11/09/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy Công ty Alex Global Technology (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1955/UBND-KTTC 10/09/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí mời gọi nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
318/BC-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 09 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch triển khai đề án 03 tháng cuối năm 2019 và năm 2020
1952/KH-UBND 10/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH HỌP MẶT DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019
1941/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội" hưởng ứng kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)
316/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1940/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức đoàn cán bộ đi Campuchia ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XIX (Mùa khô 2019-2020)
317/BC-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và một số hoạt động của doanh nghiêp nhà nước
1950/QĐ-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019
1936/KH-UBND 09/09/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Về việc xây dựng các hạng mục công trình theo Quy hoạch xây dựng được duyệt và mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu Phước Tân
1935/UBND-NCPC 09/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về PCTN trong những tháng cuối năm 2019
1943/UBND-KTTC 09/09/2019 UBND Tỉnh Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
313/BC-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khóa IX
1947/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh
1876/UBND-VHXH 06/09/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2019
1936/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
1913/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam.
1916/UBND-TKTH 05/09/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
1914/UBND-KTTC 05/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công đã được giao
312/BC-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2018
1935/QĐ-UBND 05/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định v/v Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo KKĐĐ)
1924/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1879/UBND-KTTC 03/09/2019 UBND Tỉnh Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1291-TB/VPTU
308/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019
309/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo
310/BC-UBND 03/09/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1878/UBND-TKTH 03/09/2019 UBND Tỉnh Công bố các chỉ tiêu đánh giá tình hình thực hiện KT-XH giai đoạn 2021-2025.
1887/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Trung tâm y tế huyện DMC
1892/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc Generic phục vụ người bệnh quý III năm 2019 cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng TN
1891/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Giao Chủ tịch UBND Thị trấn Bến Cầu diện tích 91,2 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1890/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Giao cho Chi cục Thuế huyện Bến Cầu 3.807,8 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc.
1865/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2019
1867/UBND-TKTH 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch KTXH, ANQP; xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.
1872/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1,2.
1870/UBND-VHXH 30/08/2019 UBND Tỉnh Chủ động phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông
1869/UBND-KTTC 30/08/2019 UBND Tỉnh Thống nhất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012
305/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
1894/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Thuốc Generic phục vụ người bệnh quí III năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyệnTân Châu
1897/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Cho Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy thuê 59.133,8 m2 đất (Trong đó có 425,9 m2 đất thuộc LGQH đường Suối Dây – Bổ Túc (nhựa), diện tích còn lại 58.707,9 m2) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trồng mì.
1899/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án khai thác mỏ vật liệu san lấp, công suất 22.100 m3 (nguyên khối)/năm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy
1904/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
1906/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước dưới đất của DNTN Thảo My tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
1907/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước đối với công trình khai thác nước dưới đất của Công ty TNHH Nhơn Phước Lợi
306/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
307/BC-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016 / TT-BTNMT
2103/QĐ-UBND 30/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Tây Ninh
304/BC-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2019
1874/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu đ/v Nguyễn Thành Luân
1875/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Xử phạt VPHC trong hoạt động TM, buôn bán hàng cấm đ/v Trần Quốc Cường
1876/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - TP. Tây Ninh
1877/QĐ-UBND 29/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018 - 2019 - Sở GD&ĐT
1862/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em
1863/UBND-VHXH 29/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn tỉnh
1855/UBND-TKTH 28/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
1872/QĐ-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020
1851/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT năm 2016, 2017 và 2018 trên địa bàn tỉnh
1852/UBND-KTTC 28/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu vực giáp biên giới Vương quốc Campuchia
1853/UBND-TTHCC 28/08/2019 UBND Tỉnh công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC
1857/UBND-VHXH 28/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của BBT Trung ương Đảng (khóa X)
303/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8/2019
302/BC-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH tháng 8 và một số công tác trọng tâm tháng 9/2019
1854/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
1856/QĐ-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh QĐ cử đi đào tạo hệ chính qui và hệ liên thông theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2019
299/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1845/KH-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”
297/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
298/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Rà soát các dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và dự kiến danh mục giai đoạn 2021 - 2025
300/BC-UBND 27/08/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
296/BC-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình phát triển làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
1831/UBND-NCPC 26/08/2019 UBND Tỉnh V/v tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1840/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1843/QĐ-UBND 26/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Tây Ninh
1837/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016
1809/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Công điện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới.
1810/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.
1819/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.102,6 m2 đất (Diện tích đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Hội Y học cổ truyền huyện Bến Cầu
1820/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh 891,8 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Bến Cầu.
1821/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND Thị trấn Bến Cầu 27,6 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Nguyễn Trung Trực) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý theo quy định.
1822/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu 183,2 m2 đất tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng trụ sở làm việc.
1823/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao 2.437,51 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho Họ đạo Hưng Thuận để sử dụng vào mục đích xây dựng Thánh thất và các công trình phụ trợ.
1824/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận 241,89 m2 đất (diện tích đất nằm trong lộ giới đường Chiu Liu) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1815/UBND-KTTC 23/08/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
1818/UBND-NCPC 23/08/2019 UBND Tỉnh Đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng (32 trường hợp)
1821/UBND-VHXH 23/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
1820/KH-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm "60 năm chiến thắng Tua Hai" (26/01/1960 - 26/01/2020)
1830/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
293/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng DTTS&MN
1805/UBND-KTTC 22/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 223/QĐ-UBND và Quyết định số 1573/QĐ-UBND của UBND tỉnh
1806/UBND-VHXH 22/08/2019 UBND Tỉnh BC báo cáo tình hình triển khai kết quả thực hiện Quyết định số 1899/QĐ-TTg
1810/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 3.050,6 m2 đất tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Gạch Hòa Thành
1816/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 3.050,6 m2 đất (trong đó 1.280,1 m2 đất nằm trong lộ giới đường ĐT.786, diện tích còn lại là 1.770,5 m2) tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1811/QĐ-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cơ sở tôn giáo Họ đạo Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh
1798/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
1803/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
1804/KH-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn XIX (Mùa khô 2019 - 2020)
294/BC-UBND 22/08/2019 UBND Tỉnh Đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các cấp
292/BC-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCHTWĐ (Khóa XII) 6 tháng đầu năm 2019
1803/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1793/UBND-TTHCC 21/08/2019 UBND Tỉnh V/v phối hợp thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
1789/UBND-KTTC 21/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ 389 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.
1785/UBND-TKTH 20/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh
1787/UBND-NCPC 20/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá PCTN, phối hợp cung cấp hồ sơ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.
1783/KH-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh
1770/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn
287/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v công tác quản lý cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
288/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
1764/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”
289/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ
290/BC-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1777/QĐ-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 11 BS tháng 8.2019
1778/KH-UBND 15/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
1763/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
1764/UBND-KTTC 15/08/2019 UBND Tỉnh V/v thực hiện tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
285/BC-UBND 13/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
1737/QĐ-UBND. 13/08/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2016-2020 vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
1737/UBND-TKTH 13/08/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1743/UBND-KTTC 13/08/2019 UBND Tỉnh Đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
1740/UBND-TTHCC 13/08/2019 UBND Tỉnh CV về thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính
1728/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí
1731/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề án khuyến công địa phương năm 2019
283/BC-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP; giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1715/UBND-TTHCC 12/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
1720/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Tân Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn vào Trường Trung học phổ thông Tân Châu thuộc địa bàn huyện Tân Châu
1722/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Trần Phú trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn An Ninh vào Trường Trung học phổ thông Trần Phú thuộc địa bàn huyện Tân Biên
1724/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Châu Thành vào Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ thuộc địa bàn huyện Châu Thành
1718/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu vào Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu thuộc địa bàn huyện Dương Minh Châu
1723/UBND-KTTC 12/08/2019 UBND Tỉnh V/v Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
1706/UBND-VHXH 09/08/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng chống bệnh Sốt xuất huyết
1697/UBND-TD 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp "Năm dân vận chính quyền"2019
1698/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1700/KH-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1705/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương tỉnh Tây Ninh
1706/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
1695/UBND-NCPC 08/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện quy định về cán bộ, công chức, đảng viên ra nước ngoài.
1703/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh
1704/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh
280/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.
281/BC-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo v/v Về kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1623/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Phát triển kinh tế - xã hội và Đầu tư công năm 2020
1694/KH-UBND 07/08/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020
1670/UBND-KTTC 05/08/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng
276/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2019
275/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 (báo cáo đi làm việc dự toán 2020 với Bộ Tài chính lần 2)
277/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
278/BC-UBND 05/08/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khoá XIV
1661/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam
1662/KH-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh
1647/QĐ-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1659/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Giải quyết tình trạng một số đối tượng lợi dụng NKT, NCT, trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn
1660/UBND-VHXH 02/08/2019 UBND Tỉnh Cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019
274/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
273/BC-UBND 02/08/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh ông bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1631/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1645/UBND-VHXH 01/08/2019 UBND Tỉnh Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT
1642/UBND-KTTC 01/08/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
1640/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
1641/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
1643/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm học 2018-2019
1642/QĐ-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục lĩnh vực thu hút và Danh mục lĩnh vực đào tạo sau đại học tỉnh Tây Ninh năm 2019
1651/UBND-NCPC 01/08/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
1652/KH-UBND 01/08/2019 UBND Tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa VN- ANnh về hợp tác phòng chống mua bán người
270/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
1634/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về mức hỗ trợ cho cán bộ thú y và lực lượng tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1629/UBND-VHXH 31/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019
1626/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”; công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”; khánh thành mặt bằng sân chùa Bà – Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
1627/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII năm 2019
1628/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổng kiểm kê di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
272/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP
271/BC-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2019, và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019
1631/KH-UBND 31/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
1642/UBND-KTTC 31/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/07/2019 của HĐND tỉnh
268/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (Quý II năm 2019)
1614/UBND-KTTC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
1612/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
269/BC-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2019
1622/QĐ-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông nam bộ năm 2019
1263/KH-UBND 30/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
1619/UBND-NCPC 30/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
267/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
1606/UBND-TTHCC 29/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công vụ
266/BC-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội
1602/KH-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn” do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại tỉnh Tây Ninh
264/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 7/2019
265/BC-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2019
1611/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành KH thời gian năm 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
217/BC-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
1590/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1591/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa Thu gây hại cây trồng
1583/UBND-KTTC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất xã Tân Hội và xã Tân Hà thuộc huyện Tân Châu
1587/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”
1606/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh QĐ Thành lập hai (02) Đoàn Kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1596/UBND-TTHCC 25/07/2019 UBND Tỉnh V/v rà soát, khắc phục kiến nghị của HĐND tỉnh về CCHC trên địa bàn tỉnh
1588/KH-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)
1584/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi vay đầu tư dự án phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
1594/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
1595/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
1576/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2019
1577/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”
262/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1566/UBND-KTTC 24/07/2019 UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1591/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
1567/KH-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1568/UBND-NCPC 24/07/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập thị xã Trảng Bàng
1596/QĐ-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh V/v Công bố Định mức dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh
263/BC-UBND 24/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
1578/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh
1557/KH-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới Bến Cừ, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành
08/CT-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
1558/UBND-KTTC 23/07/2019 UBND Tỉnh xây dựng KH tín năm 2020 và gđ 2020-2022
261/BC-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN
260/BC-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
1554/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1555/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Quản lý, phát triển rừng sản xuất tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2035
1548/UBND-TTHCC 22/07/2019 UBND Tỉnh Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
1559/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v điều chuyển biên chế công chức
1560/QĐ-UBND 22/07/2019 UBND Tỉnh V/v giải thể Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Tây Ninh
259/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2019
1542/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn công tác liên ngành
256/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý II năm 2019
1575/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Tây Ninh
1541/UBND-NCPC 19/07/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
254/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
1535/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
1549/QĐ-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019
258/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
255/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1537/UBND-TTHCC 19/07/2019 UBND Tỉnh Tiếp nhận TTHC qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo
1544/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Cải thiện Chỉ số Hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1545/KH-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
257/BC-UBND 19/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống
1543/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục tên thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh
1546/QĐ-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
253/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019
250/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
251/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh V/v Tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
252/BC-UBND 18/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Rà soát, gửi văn bản QPPL có nội dung về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
1510/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020
1511/UBND-KTTC 17/07/2019 UBND Tỉnh Rà soát, bãi bỏ các dự án quy hoạch theo điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (lần 2)
1534/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt dự toán lập Đề án thành lập thị xã Hòa Thành và các phường thuộc thị xã Hòa Thành
1537/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong thực hiện CHương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
1518/KH-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Lễ Viếng nghĩa trang lệt sĩ, Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
248/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
249/BC-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp, ổn định 03 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019” 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng trong thời gian tới
1540/QĐ-UBND 17/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài chính tỉnh Tây Ninh
1499/UBND-VHXH 16/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân năm 2019
1501/UBND-KTTC 16/07/2019 UBND Tỉnh Phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
1527/QĐ-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Cty Thanh Thanh Xuân
1506/UBND-TKTH 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đề ra chỉ tiêu Đại hội XI.
247/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị
246/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy
245/BC-UBND 16/07/2019 UBND Tỉnh Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
1486/KH-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1488/UBND-NCPC 15/07/2019 UBND Tỉnh Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ báo cáo thi hành pháp luật năm 2019
1526/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1494/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
1495/UBND-KTTC 15/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát tổng đàn lợn và hỗ trợ thuốc sát trùng cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
1481/UBND-KTTC 12/07/2019 UBND Tỉnh thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1519/QĐ-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông
1482/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Phổ biến, triển khai thi hành Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn
1483/KH-UBND 12/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
243/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tháng 5,6 và phương tháng 7,8 năm 2019 của nhóm công tác về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
241/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý II năm 2019
242/BC-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
1476/KH-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025
1504/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Nuôi trồng thuỷ sản Long Trung và dự án Bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu vực cửa khẩu Chàng Riệc
1505/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Đầu tư bảo vệ phát triển rừng kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại Đảo Nhím - hồ Dầu Tiếng và dự án Trường Mầm non quốc tế Happy Days
1506/QĐ-UBND 11/07/2019 UBND Tỉnh Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Trung tâm thương mại kết hợp một số loại hình dịch vụ
1467/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1494/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn BCĐ 24 tỉnh
1496/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe container hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1497/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
1499/QĐ-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn phúc tra khảo sát phục vụ thẩm định kết quả lựa chọn của các doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp
1466/KH-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch V/v Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/BCSĐ ngày 08/7/2019 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc khắc phục những hạn chế theo Thông báo số 647-TB/UBKTTW ngày 10/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
07/CT-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
239/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2019
240/BC-UBND 10/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động nhóm công tác phát triển du lịch tháng 05, 6/2019 và phương hướng hoạt động tháng 07/8/2019
211/BC-UBND. 10/07/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1483/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thu Ngân sách tỉnh năm 2019 (lần 2)
1437/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện đế án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
1479/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Thành Trung
1480/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Trần Văn Bước, sn 1979, thu mua nhớt đã qua sử dụng
1482/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1488/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Tây Ninh
1443/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước
1445/UBND-KTTC 08/07/2019 UBND Tỉnh đánh giá thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP
1447/KH-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1448/UBND-VHXH 08/07/2019 UBND Tỉnh Chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011-2020.
1473/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Cung ứng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế, phim X quang phục vụ bệnh nhân năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên
1474/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung ứng phim X-quang, CT” cho Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
1476/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban vị sự tiến bộ phụ nữ huyện Tân Biên
1477/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Đông thuộc Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, huyện Gò Dầu – Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh
1478/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hiệp Thành thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
1485/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
1486/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
237/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
1489/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích nhiều lần hiến máu tình nguyện
238/BC-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh BC tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
1490/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói Thầu thuốc generic vắc xin dịch vụ thuộc DA mua vắc xin thuộc danh mục thuốc dấu thầu tập trung địa phương năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế
1491/QĐ-UBND 08/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Vật tư và sinh phẩm xét nghiệm năm 2019” tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu.
1466/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bến Cầu
1468/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh QĐ v/v Thu hồi 6.190,5 m2 tại phường Ninh Sơn và xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh do Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Văn hoá – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen (nay là Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen) quản lý.
1469/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.197,9 m2 đất tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
1470/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Giao 23.904,3 m2 đất cho Ban điều hành Hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Chùa Linh Sơn Phước Trung
1467/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 theo Chương trình 1956
1428/UBND-NCPC 05/07/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nội dung Luật đấu giá tài sản
234/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Kết quả tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
235/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
236/BC-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội giai đoạn 2009 - 2018
1441/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
1472/QĐ-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất san lấp của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vy tại ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
1439/KH-UBND 05/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
227/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Tây Ninh 2020
1429/UBND-NCPC 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2019
1426/UBND-TKTH 04/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh
233/BC-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh báo cáo thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế và số lượng CB, CC, VC nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của PL trong năm 2018
1437/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.
1434/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí xây nhà Đại đoàn kết trên địa bàn huyện Trảng Bàng
1433/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho nông dân trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh năm 2019
1439/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 6.008,3 m2 đất tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Nước khoáng Ninh Điền được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 55/QĐ-UB ngày 23 tháng 3 năm 2005 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00102 ngày 21 tháng 6 năm 2005.
1441/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 506.629,7 m2 đất (Trong đó có 6.629,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789, diện tích còn lại là 500.000 m2 đất) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 07/12/2018.
1442/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh V/v Cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA Tây Ninh thuê 500.000,0 m2 đất tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
1443/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao 6.629,7 m2 đất (diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường 789) tại xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Hưng Thuận quản lý theo quy định
1444/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.
1445/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) thuê 10.000,0 m2 đất tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Siêu thị.
1449/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 11.579,3 m2đất trong tồng số 14.639 m2 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Phòng Văn hóa Thông tin và Thể dục Thể thao huyện Gò Dầu
1450/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND thị trấn Gò Dầu 196,4 m2 đất (Diện tích đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông) tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý.
1451/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu 11.382,9 m2 đất tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.
1452/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)
1416/UBND-KTTC 04/07/2019 UBND Tỉnh Triển khai một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
1460/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1461/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
1465/QĐ-UBND 04/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 về lĩnh vực Nông nghiệp
1413/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Tổ Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1398/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7
1399/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người, chương trình phòng chống mua bán người năm 2019
1402/UBND-VHXH 03/07/2019 UBND Tỉnh Tổ chức Đoàn Hội Người tù kháng chiến đi thăm Nhà tù Côn Đảo
1405/KH-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức tọa đàm với VCCI về PCI của Tây Ninh ngày 12/07
1407/UBND-KTTC 03/07/2019 UBND Tỉnh Thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019
1414/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh V/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1415/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
1416/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
1417/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Võ Công Tuấn, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà trọ công nhân, tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1418/QĐ-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Hui Chin, khai thác nguồn nước dưới đất, công trình Nhà máy sản xuất bao bì, tại ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
232/BC-UBND 03/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025
231/BC-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện NQ 20/NQ-HĐND
1399/QĐ-UBND 02/07/2019 UBND Tỉnh V/v kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh
230/BC-UBND 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
1388/UBND-NCPC 01/07/2019 UBND Tỉnh Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Tây Ninh
1387/UBND-KTTC 01/07/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
226/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
1353/UBND-VHXH 28/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Giải báo chí toàn quốc về xd Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019
1366/KH-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
1377/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
228/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KT-XH tháng 6/2019
229/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019
1357/UBND-KTTC 28/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1360/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh
1364/UBND-NCPC 28/06/2019 UBND Tỉnh V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy.
213/BC-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
1366/KH-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
223/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển ngành kinh tế mũi nhọn”
1340/UBND-TD 27/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (6/2019)
1341/UBND-NCPC 27/06/2019 UBND Tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019)
1366/QĐ-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh sáp nhập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh vào Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
224/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc rà soát kiến nghị của các hộ dân khiếu kiện tại Hà Nội (6/2019)
225/BC-UBND 27/06/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý II năm 2019
1326/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
1320/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị Sơ kết Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018
209/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
220/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019
1325/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019
221/BC-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Quý II/2019)
1331/KH-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch về thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020
1192/QĐ-UBND 26/06/2019 UBND Tỉnh Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1323/UBND-VHXH 26/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT
216/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm
1338/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 2020
1339/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh
1306/UBND-VHXH 25/06/2019 UBND Tỉnh Đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
1314/UBND-TKTH 25/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện kết luận chất vấn, kết luận giải trình và kiến nghị qua giám sát năm 2018
1346/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên dịa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
1341/QĐ-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch thí điểm khám sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học ở 20 xã biên giới, 02 trường tiểu học thuộc thành phố Tây Ninh và huyện Gò Dầu, năm học 2018-2019 sang năm học 2019-2020
218/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020
219/BC-UBND 25/06/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
215/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1324/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn Mẫu phác thảo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại khu vực chùa Linh Sơn Phước Trung thuôc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Bà Đen
1337/QĐ-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
214/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
1291/TB-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Thông báo về việc phân công trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
1298/UBND-KTTC 24/06/2019 UBND Tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
210/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
212/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
207/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh đối với công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh
208/BC-UBND 24/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý II năm 2019
1289/KH-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Tây Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
1313/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 – 2019
1316/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
1323/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hằng tháng cho 34 BS T6.2019
1266/UBND-VHXH 20/06/2019 UBND Tỉnh Tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các địa phương
1271/UBND-TKTH 20/06/2019 UBND Tỉnh Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
203/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm trình HĐND tỉnh theo Điều 59 Luật giám sát của QH và HĐND
204/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 gửi HĐND tỉnh
205/BC-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thí điểm gửi nhận văn bản điện tử thay văn bản giấy trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tây Ninh
1264/UBND-KTTC 20/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt
1308/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Tây Ninh năm 2019
1310/QĐ-UBND 20/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định chế độ tiền lương
202/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ
1260/UBND-NCPC 19/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
1305/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ cho Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng
200/BC-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
1302/QĐ-UBND 19/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý tại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quỹ Đầu tư phát triển
1242/KH-UBND 18/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1248/UBND-NCPC 18/06/2019 UBND Tỉnh thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Thông báo số 1206-TB/VPTU
1249/UBND-TD 18/06/2019 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thi hành, theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh
1231/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ.
1232/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Ban Hành chính tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia
1282/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án di dời, nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì, công suất 20 tấn củ mì/ngày lên 200 tấn sản phẩm/ngày từ xã Thái Bình, huyện Châu Thành về xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Duy Linh Tân Biên
1283/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1284/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Xử lý hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
1288/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 - chiến sĩ thi đua cơ sở
1290/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân....giai đoạn 2013-2020
1291/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ bệnh nhân năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh
1233/UBND-NCPC 17/06/2019 UBND Tỉnh chủ trương cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, tặng quà nhân đạo cho người nghèo tại huyện Cong Bounrebet, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.
199/BC-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 Quí II/2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1234/UBND-TD 17/06/2019 UBND Tỉnh về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài theo kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của thanh tra chính phủ
1289/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1236/UBND-TKTH 17/06/2019 UBND Tỉnh V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
1238/UBND-VHXH 17/06/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ nhà cho người có công với cách mạng năm 2019 (thay thế Công văn số 1133/UBND-VHXH)
1239/KH-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/3/2020)
1298/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra năm 2018 trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
1223/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1229/UBND-VHXH 14/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
1224/KH-UBND 14/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chuyên đề "Cán bộ công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"
1228/UBND-KTTC 14/06/2019 UBND Tỉnh Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
1210/UBND-VHXH 13/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích LS-VH, danh lam thắng cảnh
1270/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
1273/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban chủ nhiệm DA Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm PL và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người
1277/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND Tỉnh Công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến năm 2018
1193/UBND-TKTH 11/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 10/5/2019
195/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
1188/UBND-TTHCC 11/06/2019 UBND Tỉnh Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành VBQPPL có quy định về TTHC
194/BC-UBND 11/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
193/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1179/UBND-VHXH 10/06/2019 UBND Tỉnh Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
1178/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tổ chức triễn lãm mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) Lần thứ 24 năm 2019 tại Tây Ninh
1174/KH-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Kế koạch triền khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg về phòng ngừa tội phạm tín dụng đen
1170/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
1186/UBND-KTTC 10/06/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
192/BC-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách PL về giáo dục nghề nghiệ
1262/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1264/QĐ-UBND 10/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để PT kinh tế- XH về thể chế và PT nguồn nhân lực
191/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh
189/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề
1236/QĐ-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa eva Hong Bao của Công ty TNHH cao su và nhựa Hong Bao
190/BC-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
1165/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
1161/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Kế Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển thành phố thông minh”
1167/UBND-TTCBTH 07/06/2019 UBND Tỉnh V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống văn phòng điện tử tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg
1156/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1157/KH-UBND 07/06/2019 UBND Tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1158/UBND-KTTC 07/06/2019 UBND Tỉnh tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1164/UBND-VHXH 07/06/2019 UBND Tỉnh Quản lý "tour du lịch 0 đồng"
1148/KH-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch làm việc của thành viên Nhóm Kinh tế Xã hội – Quốc phòng An ninh thuộc Tiểu ban Văn kiện với các huyện, thành phố
1216/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND Tỉnh Thành lập ban Tổ chức Hội thi Hoa phượng đỏ lần thứ 35 năm 2019
1155/UBND-TKTH 06/06/2019 UBND Tỉnh Phân công lãnh đạo Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
1217/QĐ-UBND 05/06/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước nước dưới đất của Công ty Cổ phần Xử lý phế liệu rắn Việt Nam tại ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
1220/QĐ-UBND. 05/06/2019 UBND Tỉnh Về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Giai đoạn 1)
183/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Công văn số 2165/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn tồn đọng thuộc các Quyết định số: 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐ-TTg và 807/QĐ-TTg
1211/QĐ-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nội dung Đề án xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt Dân quân và xây dựng chốt Dân quân chiến đấu thường trực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025
184/BC-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thống kê đất đai năm 2018
1140/UBND-VHXH 04/06/2019 UBND Tỉnh cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Hệ thống thông tinbáo cáo Chính phủ
1144/UBND-KTTC 04/06/2019 UBND Tỉnh Công văn chỉ đạo thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017
1147/UBND-TKTH 04/06/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển bền vững
187/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KQ tổ chức các hđ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2019
1164/QĐ-UBND. 03/06/2019 UBND Tỉnh V/v phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Công trình: Cầu An Hòa
188/BC-UBND 03/06/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2019
1191/QĐ-UBND 31/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh giai đoạn 2008 - 2019”
1120/UBND-KTTC 31/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
1080/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Đấu giá quyền sử dụng 10.000 m2 đất thực hiện dự án Siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
1104/UBND-KTTC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1099/UBND-NCPC 30/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
1173/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra viên
1096/UBND-TTHCC 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
1085/KH-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1177/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
1088/KH-UBND 29/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019
1169/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh
1171/QĐ-UBND 28/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập trường TH, THCS THPT TTC Tây Ninh
1037/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 2019
1143/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập BCĐ thi THPT quốc gia năm 2019
1038/KH-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019)
1150/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích năm 2018 - khối thi đua Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố
1152/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018
1153/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng
1144/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trường Mầm non Suối Ngô 5.646,6 m2 đất tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học.
1145/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền được chuyển mục đích sử dụng 88.737 m2 (trong đó có 61.932 m2 đất trồng lúa khác (LUK), diện tích 4.806 m2 đất chuyên trồng lúa (LUC), 16.032 m2 đất trồng cây hàng năm khác (HNK) và 5.967 đất trồng cây lâu năm (CLN)) tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản đất san lấp.
1147/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Can Sports Việt Nam.
1034/UBND-VHXH 23/05/2019 UBND Tỉnh Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội
177/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo bổ sung tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri
179/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tình hình tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
178/BC-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
1054/UBND-NCPC 23/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1023/UBND-NCPC 22/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
1031/KH-UBND 22/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em năm 2019
1026/UBND-TKTH 22/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
1029/UBND-TD 22/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BDN ngày 10/5/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội
1135/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1018/UBND-NCPC 21/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
1021/UBND-TKTH 21/05/2019 UBND Tỉnh Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019
1127/QĐ-UBND 20/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn BCĐ 389/TN
1009/UBND-KTTC 20/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019
1010/UBND-VHXH 20/05/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn mẫu đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
172/BC-UBND 20/05/2019 UBND Tỉnh Tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1002/UBND-VHXH 17/05/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo xét công nhận hoàn thành CT tiểu học xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2018-219, tuyển sinh lớp 6, tuyển sinh THPT và thi THPT quốc gia năm 2019
1006/KH-UBND 17/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019
1007/KH-UBND 17/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2019
993/KH-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN tỉnh Tây Ninh năm 2019
1105/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức huyện Trảng Bàng
1109/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018
1112/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích năm 2018 - Sở Y tế
1113/QĐ-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt DS 03 nhân viên y tế ấp được hưởng trợ cấp hàng tháng T5.2019
170/BC-UBND 16/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả thực hiện quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018
984/UBND-NCPC 15/05/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp.
985/UBND-NCPC 15/05/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
988/KH-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi" năm 2019
168/BC-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm Quý I/2019
169/BC-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh quý I năm 2019
983/KH-UBND 15/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
990/UBND-VHXH 15/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
1090/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
1091/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
1092/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh
1079/QĐ-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
972/KH-UBND 14/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019
976/UBND-KTTC 14/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
977/BCĐ 14/05/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
950/UBND-KTTC 13/05/2019 UBND Tỉnh Khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
165/BC-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1059/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1060/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
1063/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh - thành tích trong phối hợp làm công tác dân vận năm 2018
1071/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 2.533,4m2 đất tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
1069/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bến Cầu thuê 163,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở.
1072/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 4.013,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninhthuộc quyền sử dụng của Chi cục Thuế huyện Bến Cầu
1073/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh 4.013,4 m2 đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
1077/QĐ-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí T5.2019
953/KH-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc giá giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh năm 2019
960/KH-UBND 13/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tập huấn cho CT UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện, CB Hội đoàn thể các cấp, Tổ TL&VV, Ban giảm nghèo cấp xã và Trưởng ấp, khu phố năm 2019
163/BC-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Về tình hình thực hiện Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020”
937/KH-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Tây Ninh năm 2019
1048/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Dầu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu
1049/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Dương Minh Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu
1051/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
1052/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
960/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 8.753,6 m2 đất tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý
975/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co-op) thuê 8.753,6 m2 đất tại khu phố 3, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để thực hiện dự án Siêu thị
934/UBND-KTTC 09/05/2019 UBND Tỉnh Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
1044/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng trang thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
936/KH-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hoa Phượng đỏ tỉnh
161/BC-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
162/BC-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5, tháng 6 năm 2019
1042/QĐ-UBND 09/05/2019 UBND Tỉnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
1033/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh
1027/QĐ-UBND 08/05/2019 UBND Tỉnh Thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 về thể chế và phát triển nguồn nhân lực
160/BC-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC VÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
905/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019
907/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2019
908/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
920/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019
921/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch phát động phong trào thi đua nước rút thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH gắn với 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
904/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng và Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật, trên địa bàn tỉnh năm 2019
906/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình hành động về bình đảng giới năm 2019
909/KH-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2019 - 2020
1028/QĐ-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trường Mẫu giáo Trường Hòa 6.407,7 m2 đất tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trường học
159/BC-UBND 07/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo hoạt động du lịch tại khu vực nông thôn
898/UBND-KTTC 06/05/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất kêu gọi đầu tư dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (Nhà máy sản xuất hạt giống ngô) tại xã Long Phước, huyện Bến Cầu.
888/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Công tác phòng, chống thiên tai năm 2019
890/UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh báo cáo đăng ký danh sách tham gia hai khóa bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 năm 2019.
157/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh 157/BC-UBND
1013/QĐ-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng cho 13 bác sĩ T5.2019
895/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị điểm rút kinh nghiệm lập bản đổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh
1015/QĐ-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Tiểu dự án “Trang bị phương tiện phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020”
893/KH-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019.
155/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập qua cửa khẩu phụ Tân Nam
156/BC-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường khi nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam
889/ĐA-UBND 06/05/2019 UBND Tỉnh Thuyết minh về việc nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam lên thành cửa khẩu quốc tế
883/KH-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
1002/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định khen thưởng học sinh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019
1001/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
1004/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên
1006/QĐ-UBND 04/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các Nghề thủ công truyền thống tỉnh
868/UBND-TTHCC 03/05/2019 UBND Tỉnh Đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính năm 2019
878/UBND-VHXH 03/05/2019 UBND Tỉnh Phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty hàng không Việt Nam
870/UBND-TD 03/05/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
153/BC-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
876/KH-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
154/BC-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
877/KH-UBND 03/05/2019 UBND Tỉnh Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
992/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch năm 2019 thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
985/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban quản lý chợ Tân Châu
152/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.
150/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác CCHC giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh
978/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2019 (sau khi họp HĐND)
151/BC-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý 1 năm 2019
854/KH-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
857/KH-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
982/QĐ-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Chương trình xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tây Ninh năm 2019.
138/BC-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo KTXH tháng 4/2019
139/BC-UBND 01/05/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2019
965/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 đối với viên chức của tỉnh Tây Ninh tham dự kỳ thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức
970/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
149/BC-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quý I năm 2019
146/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện việc dạy và học ngoại ngữ năm 2018
142/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
143/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
144/BC-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết
831/UBND-NCPC 25/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
830/UBND-TTHCC 25/04/2019 UBND Tỉnh Hướng dẫn thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
963/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt KH và chi tiêu tuyển sinh THPT năm học 2019-2020
971/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035
141/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2018
145/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
800/KH-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021
137/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
972/QĐ-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh KH tuyển sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học 2019-2020
794/KH-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
140/BC-UBND 24/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2030
793/UBND-VHXH 24/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo
801/UBND-VHXH 24/04/2019 UBND Tỉnh Tiếp tục nâng cao hiểu quả công tác nhân đạo
788/UBND-KTTC 23/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống tín dụng
950/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Dự án xây dựng bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2024
05/CT-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2019
932/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 1.624,4 m2 đất tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Chi cục Thuế huyện Tân Biên
933/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên 1.624,4 m2 đất (Trong đó có 65,5 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường Lê Hồng Phong, diện tích còn lại là 1.558,9 m2 đất) tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc.
796/UBND-TKTH 23/04/2019 UBND Tỉnh Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5
775/KH-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Quốc phòng và các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng năm 2019
777/KH-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
778/UBND-NCPC 23/04/2019 UBND Tỉnh Xây dựng Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
122/BC-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh niên độ ngân sách năm 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016 đến ngày 26/3/2019
940/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án tô chức Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Tây Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023
134/BC-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Đánh giá tổng kết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13)
135/BC-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Tổng kết tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2018
767/UBND-TD 22/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 2019 trong việc tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo
772/UBND-VHXH 22/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 – 2021
769/UBND-NCPC 22/04/2019 UBND Tỉnh Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức tỉnh Tây Ninh
754/KH-UBND 18/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019 của Ban Chỉ đạo
752/KH-UBND 18/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (thay thế Kế hoạch số 724/KH-UBND)
732/UBND-KTTC 17/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
902/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu Hiệp Tân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
903/QĐ-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt dự toán quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phân khu Long Thành Trung huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
749/KH-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh KH Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hđ cho Trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản,..
733/UBND-NCPC 17/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
735/KH-UBND 17/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước
130/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá 05 năm thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
131/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh
132/BC-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát thực hiện theo Mục 2, Phần II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ban hành kèm theo Quyết định số 1227/QĐ-TTgngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
889/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
890/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh
729/UBND-NCPC 16/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCĐ và Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh.
724/KH-UBND 16/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ cức Hội nghị ký kết thảo thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
871/QĐ-UBND 12/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 10.741,0 m2 đất tại xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Kà Tum.
866/QĐ-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019
126/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Kết quả 05 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị
128/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm
708/UBND-KTTC 11/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
870/QĐ-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2019
704/UBND-NCPC 11/04/2019 UBND Tỉnh Khắc phục các tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC tại trụ sở các cơ quan Đảng, NN, đoàn thể tỉnh
127/BC-UBND 11/04/2019 UBND Tỉnh Hội nghị phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
699/UBND-KTTC 11/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai các giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt
859/QĐ-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu.
694/KH-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Đầy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và PL VN về các quyền dân sự, chính trị cho CB, CC, VC và nhân năm 2019
861/QĐ-UBND 10/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Chà Là 143,3 m2 đất tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa ấp Ninh Hưng I.
855/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Thanh Phước quản lý diện tích 549,7 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới đường giao thông tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu
856/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Dầu 20.297,5 m2 đất tại 02 xã Thanh Phước và Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
857/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Phước Đông 514,8 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới giao thông tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu để quản lý
125/BC-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019
124/BC-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
861/QĐ-UBND 09/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Chà Là 143,3 m2 đất tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa ấp Ninh Hưng I.
679/UBND-TTHCC 09/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018
123/BC-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình triển khai và sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.
671/KH-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm 2019
833/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao diện tích 145,0 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới Quốc lộ 22B cho cho Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây để quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013).
834/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao 3.525,0 m2 đất tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên cho cơ sở tôn giáo Giáo xứ Thánh Linh để sử dụng vào mục đích tôn giáo
838/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc thành lập Trung tâm văn hòa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu.
850/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Gò Dầu
843/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành
844/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
845/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bến Cầu
846/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Trảng Bàng
847/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Châu
848/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Biên
848/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Tân Biên
849/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Hòa Thành
842/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Tây Ninh
839/QĐ-UBND 08/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho Chủ tịch UBND xã Đôn Thuận quản lý diện tích 32,4 m2 đất (diện tích đất thuộc chỉ giới đất lưu không kênh Đông) tại xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng
674/UBND-TD 08/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ
806/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 838,6 m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
807/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Giao 838,6 m2 đất tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho UBND xã Tân Lập để quản lý theo quy định.
808/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Giao 774,2 m2 đất (trong đó 60,5 m2 đất nằm trong hàng lang đê quốc phòng) tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xây dựng trụ sở làm việc của Đội Công tác địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.
805/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
650/UBND-TTHCC 05/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
121/BC-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSĐP quí I năm 2019
649/KH-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch hoạt động tuyên truyền thông tin cơ sở tỉnh Tây Ninh năm 2019
802/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thuộc tỉnh Tây Ninh năm 2019
800/QĐ-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
642/KH-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
120/BC-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
641/UBND-NCPC 04/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
629/UBND-VHXH 04/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước
798/QĐ-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh
639/KH-UBND 04/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh trong các thười kỳ chiến tran tại Campuchia
119/BC-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
782/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tây Ninh
783/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gò Dầu
791/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh năm 2019
792/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh QĐ công nhận 18 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2018
608/KH-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2019
625/KH-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
610/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
788/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Hỗ trợ gáo học kỳ II năm 2018-2019 cho học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh
612/UBND-VHXH 03/04/2019 UBND Tỉnh Khai quật Di tích khảo cổ Bến Đình năm 2019
613/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh hướng dẫn các giải pháp tăng cường công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh
785/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Giao cho UBND xã Phước Đông 501,1 m2 đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích mở rộng trụ sở làm việc.
784/QĐ-UBND 03/04/2019 UBND Tỉnh Thu hồi 501,1 m2đất tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh doTrung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý
616/UBND-NCPC 03/04/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2019
605/KH-UBND 02/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018
600/TB-UBND 02/04/2019 UBND Tỉnh Thông báo các ngày nghỉ Lễ 2019
607/UBND-NCPC 02/04/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 về công tác dân vận
435/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019
108/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 2013
592/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Thực hiện công tác tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2019
107/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
458/KH-UBND. 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025
113/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh 2014-2018
548/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
556/UBND-VHXH 01/04/2019 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
557/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
567/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
574/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
777/QĐ-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh phê duyệt giao kế hoạch diện tích, biện pháp tưới tiêu và dự toán hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh
112/BC-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.
585/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí đấu giá QSD đất để thực hiện DA trong lĩnh vực SX công nghiệp
587/UBND-KTTC 01/04/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ
588/KH-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
589/UBND-VHXH 01/04/2019 UBND Tỉnh Công nhận xã, phường, thị trấn duy trì làm tốt công tác thương binh liệt sĩ năm 2018
767/QĐ-UBND 01/04/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2018
111/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quý I năm 2019
574/KH-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh năm 2019
567/KH-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
759/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VII Đông Nam bộ lần thứ 24 - năm 2019 tại tỉnh Tây Ninh
758/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Ban Tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam bộ, lần thú 24 - năm 2019 tại tỉnh Tây Ninh
757/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
116/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình ước thực hiện NSNN quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quí II năm 2019
110/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
109/BC-UBND 29/03/2019 UBND Tỉnh Về tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh quý I năm 2019
106/BC-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Tây Ninh
105/BC-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
556/UBND-VHXH 28/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo
557/UBND-KTTC 28/03/2019 UBND Tỉnh Phân công nhiệm vụ các sở, ngành cung cấp thông tin và thực hiện tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh
103/BC-UBND 27/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2019
741/QĐ-UBND 27/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015
731/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về Tiêu chí, thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
740/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015
732/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
733/QĐ-UBND 26/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (Nguồn ngân sách trung ương)
719/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
720/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
99/BC-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
533/KH-UBND 25/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
524/UBND-VHXH 24/03/2019 UBND Tỉnh Sơ kết 03 năm thực hiện quyết định 1501/QĐ-TTg đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng
526/UBND-VHXH 22/03/2019 UBND Tỉnh xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
97/BC-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả xử lý các trường hợp dự án, công trình không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng
694/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
695/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Hòa Thành trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Th
696/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt trợ cấp hàng tháng cho 12 bác sĩ T3/2019
713/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh
521/KH-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
96/BC-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực trạng về năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ
700/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
519/UBND-KTTC 22/03/2019 UBND Tỉnh Tiêu chí mời gọi đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp (50 ha Trảng Bàng)
712/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh KH thí điểm khám sức khỏe học đường cho học sinh tiểu học ở 20 xã biên giới và 02 trường tiểu học thuộc thành phố TN, huyện Gò Dầu
701/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần khu đất 10.000 m2 thực hiện dự án siêu thị tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh châu
709/QĐ-UBND 22/03/2019 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (BCĐ phân giới cắm mốc)
95/BC-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 3 và một số công tác trọng tâm tháng 4 năm 2019
506/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2019
507/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 1 số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến 2021 trong năm 2019
508/KH-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện áp thi hành Luật Luật sư
684/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019
685/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh” năm 2019
638/QĐ-UBND 21/03/2019 UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh.
669/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc thành lập nhóm hợp tác công tư (PPCG) trong triển khai hoạt động dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường tính cạnh tranh ngành nông nghiệp Việt Nam (KSTA)” và Dự án vốn vay tăng cường năng lực chuỗi giá trị nông nghiệp sử dụng vốn vay ADB trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
493/KH-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh
497/UBND-TTHCC 20/03/2019 UBND Tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
494/UBND-KTTC 20/03/2019 UBND Tỉnh chấn chỉnh công tác phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin
484/UBND-KTTC 20/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ -TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
493/KH-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh
93/BC-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ Xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản”
679/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
679/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
674/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt kế hoạch phục hồi chức năng năm 2019
685/QĐ-UBND 20/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2019
662/QĐ-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa Thành
481/KH-UBND 19/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
473/KH-UBND 18/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
476/UBND-NCPC 18/03/2019 UBND Tỉnh tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2019.
469/UBND-NCPC 18/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
465/UBND-VHXH 15/03/2019 UBND Tỉnh Chỉ đạo tăng cường công tác ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em
657/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu các huyện, thành phố - Đợt 4
658/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 Mục thanh toán khối lượng đã và đang thực hiện – Đợt 5
660/QĐ-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh QĐ thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách,pháp luật về BHYT
460/KH-UBND 15/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
461/UBND-VHXH 15/03/2019 UBND Tỉnh xây dựng Quyết định sửa đổi một số tiêu chuẩn của Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
446/UBND-KTTC 14/03/2019 UBND Tỉnh tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh
651/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1195/QĐ- UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
448/UBND-KTTC 14/03/2019 UBND Tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
645/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế với Ban Chỉ đạo phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020
458/KH-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Thực hiện Đề án " Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
454/UBND-TTHCC 14/03/2019 UBND Tỉnh Thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC hàng năm
455/UBND-TD 14/03/2019 UBND Tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
81/BC-UBND 12/03/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện và thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2018
638/QĐ-UBND 12/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng của Sở Giao thông vận tải và UBND thành phố Tây Ninh
609/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Châu
610/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành
611/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trảng Bàng
615/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Dương Minh Châu
616/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Biên
617/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu
79/BC-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đoàn Đại biểu quốc hội Tây Ninh về Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2018
614/QĐ-UBND 11/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kịch bản ứng phó với các tình huống bệnh dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh
595/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh năm 2019
601/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh năm 2019
602/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Định biên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
600/QĐ-UBND 08/03/2019 UBND Tỉnh Quy chế phối hợp Giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương
410/UBND-KTTC 07/03/2019 UBND Tỉnh Bảo vệ an toàn CT lưới điện cao áp và sd điện an toàn trong nhân dân năm 2019
545/QĐ-UBND 06/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
75/BC-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
399/KH-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2019
560/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh QĐ phê duyệt Danh sách đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290, QĐ 62, QĐ 40, QĐ 49
539/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đề án phát triển các Khu kinh tế Cửa Khẩu
392/UBND-KTTC 05/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại các dự án rác thải trên địa bàn tỉnh
544/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
515/QĐ-UBND 05/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn BCĐ công tác phổ cập giáo dục năm 2019
378/UBND-KTTC 04/03/2019 UBND Tỉnh Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
67/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
73/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc giáo Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2018
69/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2018
518/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
71/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo Đánh giá tình hình quyết toán NSNN năm 2017, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 và triển khai dự toán NSNN năm 2019, tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2019
05/03/2019 01/03/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (Đến ngày 30 tháng 11 năm 2018)
359/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
05/03/2019 01/03/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
520/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
512/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
359/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
371/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
65/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh
330/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
362/UBND-TKTH 01/03/2019 UBND Tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế- Xã hội; Xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.
302/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh
303/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh năm 2019
306/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
309/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025
316/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác quản lý lễ hội
57/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2019
56/BC-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Báo cáo thực hiện KT-XH tháng 02 và một số CT trọng tâm tháng 3-2019
331/UBND-TKTH 01/03/2019 UBND Tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh.
332/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ công dân 90 tuổi
341/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019
342/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước và Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
345/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao
347/UBND-KTTC 01/03/2019 UBND Tỉnh Ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật
3306/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
448/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018
475/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất sợi Brotex (Việt Nam)
476/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quyết định Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất vải, sợi Baikai Việt Nam tại Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
495/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018
352/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
353/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
354/UBND-VHXH 01/03/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà tình nghĩa do Tổng Công ty Điện lực miền nam hỗ trợ
372/KH-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBTC ngân sách QH
241/UBND-TH 13/02/2019 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
42/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BXD trong năm 2018
41/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019
40/BC-UBND 31/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả công tác nước sạch nông thôn và định hướng trong giai đoạn tới
285/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định Giao dự toán bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện, thành phố (chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2018) để thực hiện chính sách dự nguồn công chức được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động và chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học loại giỏi theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017
39/BC-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
203/UBND-TTHCC 30/01/2019 UBND Tỉnh V/v khen thưởng công tác CCHC năm 2018
300/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc chi ngân sách cấp tỉnh năm 2018 cho BHXH tỉnh - Bổ sung kinh phí tháng 12/2018 cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
292/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019” cho Sở Giáo dục và Đào tạo
39/BC-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh BÁO CÁO Tình hình nợ đọng các hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể
277/QĐ-UBND 30/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh năm 2019
3230/QĐ-UBND 29/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi kênh chính Tân Biên thuộc Dự án thủy lợi Phước Hòa
274/QĐ-UBND 29/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Ban Tổ chức Lễ đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
273/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử
191/UBND-KGVX 28/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW
37/BC-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh báo cáo đánh giá triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê nhà nước
260/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2019 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
259/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
258/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
257/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
256/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
262/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ mức phụ cấp kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và các văn bản có liên quan
254/QĐ-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiến hành chuyển hóa năm 2019
34/BC-UBND 28/01/2019 UBND Tỉnh Tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018
36/BC-UBND 27/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền lương lĩnh vực KHCN
182/UBND-NC 25/01/2019 UBND Tỉnh triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo TTATGT Tết Kỷ Hợi 2019.
20/BC-UBND 18/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2018
66/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Tây Ninh
65/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý báo cáo viên pháp luật , tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
55/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
54/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều chỉnh nội dung trong đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015
52/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ tiếp tục công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
51/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Tổ công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ PT đối tượng tham gia và thu tiền nợ BHXH
04/BC-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh V/v Kết quả thực hiện tháng năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (Nhóm Công tác Nông nghiệp)
01/CT-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
62/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh KẾ HOẠCH Họp mặt hữu nghị mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với các tỉnh bạn Campuchia
56/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019
53/UBND-KGVX 11/01/2019 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tỉnh Tây Ninh năm 2018
49/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ tiếp tục công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
51/QĐ-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh QĐ kiện toàn Tổ công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ PT đối tượng tham gia và thu tiền nợ BHXH
48/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
45/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
52/UBND-HCC 11/01/2019 UBND Tỉnh Rà soát các tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018
47/KH-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
50/UBND-KGVX 11/01/2019 UBND Tỉnh TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM BỔ SUNG VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO TRẺ 1-5 TUỔI VÙNG NGUY CƠ CAO TẠI TỈNH TÂY NINH NĂM 2018 -2019
43/UBND-NC 11/01/2019 UBND Tỉnh hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/BC-UBND 11/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018
419/BC-UBND 08/01/2019 UBND Tỉnh BC Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP Quý IV năm 2018
2/BC-UBND 08/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thu, chi Quỹ dự trữ tài chính địa phương năm 2018
30/KH-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
3228/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Quy định mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển
17/UBND-NC 07/01/2019 UBND Tỉnh Triển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
43/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Tây Ninh
23/UBND-KTTC 07/01/2019 UBND Tỉnh Thực hiện chi trả lương và trợ cấp xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách (lương tháng 2 trước tết kỷ hợi 2019)
20/UBND-TD 07/01/2019 UBND Tỉnh Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (Công văn số 12268/VPCP-V.I ngày 18/12/2018 của Văn phòng chính phủ).
420/BC-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh BC Báo cáo tinh hinh thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Nghị quyết số 137/NQ-CP năm 2018
37/QĐ-UBND 07/01/2019 UBND Tỉnh khen thưởng thành tích năm 2018 ( Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018)
17/UBND-NC 05/01/2019 UBND Tỉnh Trriển khai, thực hiện kiến nghị của UB tư pháp của QH về thực hiện Pl về phòng chống mua bán người
22/UBND-KSTT 05/01/2019 UBND Tỉnh Cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
22/UBND-KSTT 05/01/2019 UBND Tỉnh V/v cung cấp danh sách điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2018
31/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
3265/UBND-KGVX 04/01/2019 UBND Tỉnh Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
3293/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập TRung tâm phát triễn quỹ đất huyện Hòa Thành
3294/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gò Dầu
3296/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành
374/BC-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh niên độ ngân sách năm 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 và 2016 (30/11)
3299/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triễn quỹ đất huyện Trảng Bàng
3297/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu
3298/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
3292/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Biên
3290/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Tây Ninh
3295/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Dương Minh Châu
3266/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Dương Minh Châu năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ dạy nghề và thi nghề cho học sinh phổ thông
27/QĐ-UBND 04/01/2019 UBND Tỉnh Cấp phép Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thanh Điền, địa chỉ trụ sở tại số 95, tổ 16, ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, được khai thác khoáng sản vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ vật liệu san lấp ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
31/QĐ-UBND 03/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Tuyến cáp treo và các công trình phụ trợ khác thuộc khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
01/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019
18/QĐ-UBND 02/01/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
3228/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND Tỉnh Quy định mức lãi suất cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển
2975/UBND-KGVX 03/12/2018 UBND Tỉnh Danh sách công dân tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
368/BC-UBND 03/12/2018 UBND Tỉnh V/v Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2961/UBND-NC 03/12/2018 UBND Tỉnh Thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2018
2968/UBND-KGVX 30/11/2018 UBND Tỉnh Chủ trương thay đổi nội dung trong giấy phép hoạt động báo in của Tạp chí Văn nghệ Tây Ninh
365/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2965/KH-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Tham dự Lễ mít tinh lần thứ 40 nhằm chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại tỉnh Kratie (karache) Vương quốc Campuchia
364/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng 2019 trình HĐND tỉnh (Thay thế Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 19/11/2018)
365/BC-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
2965/KH-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh Tham dự Lễ mít tinh lần thứ 40 nhằm chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tại tỉnh Kratie (karache) Vương quốc Campuchia
2914/UBND 29/11/2018 UBND Tỉnh HƯỚNG DẪN Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2804/QĐ-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (Chuyên án 420C)
2903/QĐ-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh tặng Bằng khen (BCH Bộ Đội BP)
2908/KH-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và sơ kết 05 năm triển khai Chương trình hành động quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2951/UBND-KSTT 28/11/2018 UBND Tỉnh Đề xuất danh mục TTHC trình Thủ tướng Chính phủ
359/BC-UBND 28/11/2018 UBND Tỉnh Tình hình triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017 – 2018
2883/QĐ-UBND 27/11/2018 UBND Tỉnh Công nhận xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
349/BC-UBND 20/11/2018 UBND Tỉnh Kết quả thẩm định dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh TN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
2768/UBND-KTN 09/11/2018 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc dự án Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh
2638/KH-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Tham dự Lễ hội đua ghe năm 2018 tại tỉnh Svay Rieng - Campuchia
2610/UBND-NC 26/10/2018 UBND Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP từ nay đến cuối năm 2018.
2612/UBND-KGVX 26/10/2018 UBND Tỉnh Đôn đốc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm
2613/UBND-NC 26/10/2018 UBND Tỉnh cho phép đoàn làm phim thuộc hãng truyền hình Ostrava (CH Séc) hoạt động tại tỉnh.
2617/UBND-KTTC 26/10/2018 UBND Tỉnh cho phép đoàn làm phim thuộc hãng truyền hình Ostrava (CH Séc) hoạt động tại tỉnh.
311/BC-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 2018 và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội
313/BC-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP
312/BC-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2018
312/BC-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2018
2607/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh bổ nhiệm lại chức vụ công chức Lãnh đạo (Vương Văn Trợ)
2613/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Xếp hạng 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Châu Thành
2614/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Hòa Thành
2616/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng, nâng công suất trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín từ 900 con/lứa lên 3.000 con/lứa, tổng diện tích chuồng nuôi là 3.780 m2 của ông Lương Hồ Minh Hải
2617/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác khoáng sản vật liệu san lấp, công suất 46.700 m3 (nguyên khối)/năm của Công ty CP xây dựng thương mại Thanh Điền
2618/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án mở rộng, nâng công suất Trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình chuồng kín quy mô từ 960 con/lứa lên 3.000 con/lứa, tổng diện tích chuồng nuôi là 3.000 m2 của Hộ chăn nuôi Nguyễn Nhất Thạch
2629/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Tân Hòa.
2635/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh thành lập nhóm công tác khảo sát Dự án trồng cây xanh, cải tạo, nâng cấp khu vực cột mốc 171 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
2622/UBND-KTN 26/10/2018 UBND Tỉnh Tình hình vay, trả nợ của ĐP đến hết tháng 9/2018, mức dư nợ vay của NSĐP năm 2017, ước thực hiện năm 2018; tỷ lệ trả nợ vốn vay lại trên tổng thu NSĐP được hưởng theo phân cấp để hoàn tất thủ tục cho vay lại và chuẩn bị triển khai Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, hợp phần Tây Ninh – Phần vốn kết dư .
2623/UBND-KTN 26/10/2018 UBND Tỉnh kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
2627/KH-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch tổ chức Liên hoan biểu dương các gia đình, câu lạc bộ Đờn ca Tài tử, các nghệ nhân, Đội Đờn ca Tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh năm 2018
2649/UBND-KSTT 26/10/2018 UBND Tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra công tác CCHC
2632/UBND-TH 26/10/2018 UBND Tỉnh Phân công cán bộ sở, ngành tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
2633/UBND-KGVX 26/10/2018 UBND Tỉnh Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới
2635/UBND-KGVX 26/10/2018 UBND Tỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo
2637/UBND-KTTC 26/10/2018 UBND Tỉnh Kế hoạch tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
2639/UBND-KTN 26/10/2018 UBND Tỉnh Góp ý dự thảo “Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.
2641/UBND-KTN 26/10/2018 UBND Tỉnh góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ su