Thông tin văn bản
Nghị quyết số 72/2024/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
Số ký hiệu: 72/2024/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 72-2024-NQ-HDND- SUA DOI PL2 NQ 46-2022-HDND 09.12.2022- KHT12_0001_Signed.pdf