Số 01+03 năm 2018

Ngày xuất bản

01-03-2018


MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
08/01/2018

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây

2
07/03/2018

Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2
29/03/2018 NQ:Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo NQ số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí.lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh TN 2
29/03/2018 NQ:Về mức Kp hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra ND xã,phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh TN 2
09/03/2018

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

4
13/03/2018

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

5
29/03/2018 NQ:Quy định mức chi công tác phí,chi hội nghị trên địa bàn tỉnh TN 5
29/03/2018 NQ:Ban hành Quy định nguyên tắc,tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh TN giai đoạn 2018-2020 7
28/03/2018

Quyết định Ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

8
21/03/2018

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

15
29/03/2018 NQ:Sử đổi,bổ sung Điều 4 NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh TN về KHĐT công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn NS tỉnh 34