Số 05 năm 2021

Ngày xuất bản

01-05-2021


MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
28/05/2021 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 2
28/05/2021 Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án , công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2021 3
17/05/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Trảng Bàng 3
28/05/2021 Nghị quyết đồng thuận đề xuất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài 4
07/05/2021 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 7
11/05/2021 Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã 8
10/05/2021 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị 17
28/05/2021 Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước 64