Số 06 năm 2021

Ngày xuất bản

01-06-2021


MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
30/06/2021 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026 1
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 2
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 2
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 2
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 2
25/06/2021 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021của huyện Châu Thành 2
25/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gò Dầu 2
10/06/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Biên 3
30/06/2021 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 3
30/06/2021 Nghị quyết về quy định số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 3
30/06/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 7
30/06/2021 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 8
25/06/2021 Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025” 41