TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:37/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:38/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:15/1/2018
Hiệu lực:15/01/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:42/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:43/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:44/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:45/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:46/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2017
Số công báo:Số 09 năm 2017
Ngày đăng công báo:8/12/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:18/12/2017
Hiệu lực:18/12/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
08/12/2017 36/2017/NQ-HĐND

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 


08/12/2017 37/2017/NQ-HĐND

Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

 


08/12/2017 38/2017/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

 


08/12/2017 42/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bồ sung một số điều của NQ số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về phân cấp nguồn thu, nhệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoàn thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn đinh ngân sách 2017 - 2020


08/12/2017 43/2017/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020


08/12/2017 44/2017/NQ-HĐND

Về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tồ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/12/2017 45/2017/NQ-HĐND

Về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


08/12/2017 46/2017/NQ-HĐND

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh