TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/5/2011
Số công báo:Số 06 năm 2011
Ngày đăng công báo:28/5/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/4/2011
Số công báo:Số 06 năm 2011
Ngày đăng công báo:28/5/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/4/2011
Số công báo:Số 06 năm 2011
Ngày đăng công báo:28/5/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/4/2011
Số công báo:Số 06 năm 2011
Ngày đăng công báo:28/5/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/2/2011
Số công báo:Số 02 năm 2011
Ngày đăng công báo:17/1/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:04/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 14 năm 2010
Ngày đăng công báo:6/12/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/9/2010
Số công báo:Số 11 năm 2010
Ngày đăng công báo:23/11/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV, ngày 15/7/2008 của Liên ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Hướng dẫn số 209/HDLT-SNV-STN&MT, ngày 22/4/2010 của Liên ngành: Sở Nội vụ - Sở Tài nguyên và Môi trường về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 172/TTr-PNV,              ngày 09/9/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các phòng, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                              Nguyễn Văn Lỹ

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/9/2010
Số công báo:Số 11 năm 2010
Ngày đăng công báo:23/11/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Hòa Thành
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,

 

 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV, ngày 13/3/2009 của Liên ngành: Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Hướng dẫn số 329/HDLT-SNV-TTr, ngày 13/7/2010 của Liên ngành: Sở Nội vụ - Thanh tra tỉnh về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 172/TTr-PNV,              ngày 07/9/2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, thủ trưởng các phòng, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

                                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                              Nguyễn Văn Lỹ

 

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
10/05/2011 05/2011/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và một số đối tượng chính sách khi từ trần.


15/04/2011 02/2011/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Thành lần thứ X về phát triển nguồn nhân lực huyện Hòa Thành giai đoạn 2011-2015.


15/04/2011 03/2011/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Thành lần thứ X “Về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”.


15/04/2011 04/2011/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Thành lần thứ X về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015<.


08/02/2011 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.


17/12/2010 04/2010/QĐ-UBND

Về việc công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn huyện Hòa Thành.


09/09/2010 02/2010/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện


09/09/2010 03/2010/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện