TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy ban Nhân dân Thành phố Tây Ninh ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:1/9/2010
Số công báo:Số 11 năm 2010
Ngày đăng công báo:23/11/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

 

QUYẾT ĐỊNH
 

 

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,

 

 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thị xã

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

 

           Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV, ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

           Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

           Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã tại Tờ trình số 173/TTr-PNV, ngày 25 tháng 8 năm 2010,

 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thị xã.

 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

 

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã, Chánh Thanh tra Thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thị xã Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

 

                                                                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                                     Nguyễn Hồng QuangTHÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/6/2010
Số công báo:Số 11 năm 2010
Ngày đăng công báo:23/11/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và

 

 

quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã tại Tờ trình số 86/TTr-PNV, ngày 25 tháng 5 năm 2010,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã; Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã; thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

 

 

 

 

                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                  Nguyễn Hồng QuangTHÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/5/2010
Số công báo:Số 05 năm 2010
Ngày đăng công báo:30/6/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã tại Tờ trình số 85/TTr-PNV, ngày 24 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã; Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã; Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thị xã Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Quang

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/3/2010
Số công báo:Số 01 năm 2010
Ngày đăng công báo:24/2/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:2/4/2010
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân năm 2004;


Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP, ngày 05/11/2004 của Chính phủ về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;


Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD, ngày 23/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 1052/2006/QĐ-UBND, ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;


Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Tây Ninh, tại Tờ trình số 35/TTr-P.QLĐT, ngày 19/3/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời những khu vực và những tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, phải xin phép xây dựng trên địa bàn thị xã Tây Ninh”.


Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.


Điều 3.

Giao phòng Quản lý đô thị Thị xã chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.


Điều 4.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị Thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động xây dựng trên đia bàn Thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Q. CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Quang

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:25/12/2009
Số công báo:Số 01 năm 2010
Ngày đăng công báo:24/2/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:1/1/2010
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tây Ninh tại Tờ trình số 69/TTr-VHTT, ngày 21 tháng 12 năm 2009,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa 05 năm (2010-2015) hướng đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Tây Ninh.


Điều 2.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phối, kết hợp các phòng, ban liên quan và UBND phường, xã thị xã Tây Ninh hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.


Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.


Điều 4.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Tây Ninh; Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND phường, xã thuộc thị xã Tây Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tới

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:4/8/2009
Số công báo:Số 17 năm 2009
Ngày đăng công báo:25/8/2009
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TÂY NINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________
____________________________________
Số: 1341 /UBND-VXNV
V/v Triển khai thực hiện
Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg.
 Tây Ninh, ngày 30   tháng 7 năm 2007
 
 
 
                                    Kính gửi:
                                                  - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
                                                  - Giám đốc Sở Tài chính;
                                                  - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                                  - Giám đốc Văn hóa Thông tin;
                                                  - Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định nêu trên, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định.
Toàn văn Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng tải trên mục “VĂN BẢN MỚI” trên website thông tin tỉnh Tây Ninh.
 
Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- CT+PCT.Tân; 
 
- LĐVP.UBND tỉnh;
Phạm Văn Tân – đã ký
- TTTH;
 
- Lưu: VTVP.UBND tỉnh.
CV9.Chien
 
                                                                    
                                                                             

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/6/2009
Số công báo:Số 12 năm 2009
Ngày đăng công báo:30/6/2009
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:05/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/5/2009
Số công báo:Số 12 năm 2009
Ngày đăng công báo:30/6/2009
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND TP Tây Ninh
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

UBND TỈNH TÂY NINH
VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1237/VP-THNC
Tây Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2007.
           
V/v Thông báo, sao gửi văn bản và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 103 / 2007 / NĐ-CP.
 
Kính gửi:
 
- Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.
                       
 
Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo, sao gửi : Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” đến các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện.
 
Toàn văn Nghị định trên đã được đăng tải tại Website tỉnh Tây Ninh mục “VĂN BẢN MỚI”.
      Địa chỉ: www.tayninh.gov.vn
 
Giao giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối họp với các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đúng quy định./.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU;  
- TT/HĐND tỉnh; 
- CT các PCT UBND tỉnh;                             
- LĐ VP; CVNC/VP;
- VanTay/TTTH;       
- Lưu: VP.UBND tỉnh.
NĐ 103/NĐ-CP.(thien).
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
01/09/2010 05/2010/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thị xã


02/06/2010 03/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý


26/05/2010 02/2010/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) và địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)


26/03/2010 01/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tạm thời những khu vực và những tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, phải xin phép xây dựng trên địa bàn thị xã Tây Ninh


25/12/2009 15/2009/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch phát triển Văn hóa 5 năm 2010-2015
 hướng đến năm 2020


04/08/2009 08/2009/QĐ-UBND

Về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.


16/06/2009 06/2009/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


22/05/2009 05/2009/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.