TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/2/2011
Số công báo:Số 02 năm 2011
Ngày đăng công báo:17/1/2011
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/2/2010
Số công báo:Số 01 năm 2010
Ngày đăng công báo:24/2/2010
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Tân Châu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:3/3/2010
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


Căn cứ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND, ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010;


Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010.


Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký


Điều 3.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trượng
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
16/02/2011 01/2011/QĐ-UBND

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.


24/02/2010 01/2010/QĐ-UBND

Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010