TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Ủy ban Nhân dân huyện Bến Cầu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành:14/12/2007
Số công báo:Số 12 năm 2007
Ngày đăng công báo:31/12/2007
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:UBND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN BẾN CẦU                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  
 Số 07/2007/NQ-HĐND                                          Bến Cầu, ngày 14 tháng   12 năm 2007
                                                                      
 
 
NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
___________
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân dân Huyện, Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007:
Hội đồng nhân dân Huyện tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 của Ủy ban nhân dân Huyện, thống nhất với báo cáo công tác năm 2007 của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân Huyện trình tại kỳ họp.  
Điều 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2008:
1. Mục tiêu tổng quát:
Năm 2008 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết 5 năm (2006-2010) do Đại hội IX Huyện Đảng bộ đề ra. Vì thế kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 phải có tốc độ phát triển nhanh hơn năm 2007. Để thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra, xây dựng mục tiêu chung là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, từng bước kéo giảm tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện.
- Sử dụng và khai thác có hiệu quả về nguồn lực lao động, về vốn trong, ngoài huyện để đầu tư cho phát triển. Thực hiện có hiệu quả các đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phù hợp với điều kiện phát triển ở địa phương; ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng để đảm bảo sản xuất ra nguồn nông sản, hàng hóa có giá trị thương phẩm cao.
- Tập trung khai thác các nguồn thu vào ngân sách, thực hiện nghiêm tinh thần tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí có hiệu quả.
- Khuyến khích nhân dân tự học nghề đáp ứng yêu cầu tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Kiên quyết chống buôn lậu, các tệ nạn xã hội nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa, đảm bảo quốc phòng - an ninh sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
2. Chỉ tiêu chủ yếu:
a. Các chỉ tiêu kinh tế:
1. Giá trị tăng thêm (GDP) tăng 18% so năm 2007. Giá trị tăng thêm cho từng ngành:
- Nông - Lâm - Ngư nghiệp 7-7,5%.
- Công nghiệp - Xây dựng 29-30%
- Dịch vụ 27-28%.
2. Giá trị sản xuất của từng ngành như sau:
-Nông – Lâm - Ngư nghiệp tăng 7-8%.
- Công nghiệp - Xây dựng 30-31%.
- Dịch vụ 27-28%.
3. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 30.305 triệu đồng.
4. Tổng chi NS huyện, xã: 74.099 triệu đồng, trong đó có vốn xây dựng cơ bản là 13.256 triệu đồng, gồm:
            - Xây dựng cơ bản tập trung:  8.000 triệu đồng;
            - Sự nghiệp giao thông:     1.560 triệu đồng;
            - Kiến thiết thị chính:          1.000 triệu đồng;
            - Chương trình 135:                2.696 triệu đồng.
b. Các chỉ tiêu xã hội:
1. Giảm tỷ lệ sinh 0,06%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,07%.
2. Xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia.
3. Tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 1.000 lao động.
4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 33%
5. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn TW còn 10,73%.
6. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 20,30%.
7. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia trên 95,87%
8. Số máy điện thoại trên 100 dân 19 máy.
c. Các chỉ tiêu môi trường:
1. Tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch, hợp vệ sinh 95%.
2. Tỷ lệ che phủ xanh chung toàn huyện 18,50%.
Điều 3. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu:
Cơ bản tán thành với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân Huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện trình và hai Ban Hội đồng nhân dân Huyện kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, Hội đồng nhân dân Huyện lưu ý những trọng tâm dưới đây:
1. Về kinh tế:
- Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong tổng giá trị sản phẩm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng. Phấn đấu đạt chỉ tiêu về diện tích gieo trồng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất, sản lượng và bảo vệ môi trường.
- Kiến nghị Trung ương, tỉnh đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi, nâng cấp, phát huy hiệu quả các tuyến kênh nội đồng. Đầu tư phát triển các dự án nuôi trồng thủy sản.
- Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy. Thực hiện trồng cây phân tán.
- Tiếp tục củng cố phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại.
- Phát huy các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có. Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên cho ngành công nghiệp chế biến nông sản. Hoàn thành quy hoạch cụm công nghiệp xã Long Chữ, tạo việc làm cho người lao động.
- Về xây dựng cơ bản tập trung đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm. Hoàn thành các công trình xây dựng dỡ dang, sớm đưa vào hoạt động.
- Tiếp tục kiến nghị cấp trên có biện pháp đẩy nhanh việc thực hiện đền bù giải tỏa Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.
- Khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên giao. Chi ngân sách đảm bảo cân đối theo dự toán.
2. Về văn hóa - xã hội:
- Các điểm trường đảm bảo việc giảng dạy theo chương trình, kế hoạch của năm học. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì phổ cập THCS. Tiếp tục thực hiện phổ cập THPT. Quan tâm thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…
- Đảm bảo việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế. Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các dịch bệnh khác. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- Phát huy hoạt động văn hóa thông tin - thể thao, Đài Truyền thanh. Tiếp tục xây dựng xã, ấp văn hóa, quản lý tốt các khu di tích lịch sử văn hóa. Kiến nghị tỉnh năm 2008 tiến hành trùng tu, tôn tạo Địa đạo Lợi Thuận.
- Quan tâm thực hiện tốt hơn công tác chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Tiếp tục vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết.
3. Về quốc phòng - an ninh, thực thi pháp luật:
- Đẩy mạnh quan hệ và phối hợp tốt với chính quyền Campuchia giáp ranh, giải quyết tốt những vấn đề có liên quan. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự biên giới. chống xâm canh, xâm cư, buôn lậu, vượt biên trái phép.
- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 4 giảm nhất là về trật tự an toàn giao thông.
- Tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự theo kế hoạch, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công tác tuyển quân.
- Các cơ quan bảo vệ pháp luật đảm bảo công tác bắt giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, phấn đấu công tác thi hành án thực hiện đạt kế hoạch cấp trên giao về án.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng luật định; kiên quyết thực hiện các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.
4. Về cải cách hành chính:
 - Đổi mới, xây dựng và thực hiện qui chế hoạt động theo mô hình “Một cửa” ở huyện và cấp xã để giảm đi lại phiền hà cho nhân dân.
- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của UBND huyện, xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đảm bảo tính kế thừa. Thực hiện tốt Pháp lệnh cán bộ, công chức, chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường công tác kiểm tra trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 5. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành và Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và định kỳ 6 tháng, cuối năm có đánh giá, báo cáo Hội đồng nhân dân Huyện kết quả thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tổ chức kiểm tra, giám sát đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 của Huyện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu - khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2007./.
                                                                     
                                                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                                                     Trần Minh Tâm

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:574/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành:2/6/2006
Số công báo:Số 04 năm 2006
Ngày đăng công báo:30/6/2006
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND H. Bến Cầu
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

______________ 

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (sau dây gọi chung là Chương trình 135 giai đoạn II); liên Bộ: Ủy ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện như sau:

PHẦN I. QUY ĐINH CHUNG

1. Thông tư ngày hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của chương trình 135 giai đoạn II theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Quyết định 07/2006/QĐ-TTg) và được thực hiện trên địa bàn xã thôn, bản, buôn, làng, xóm, ấp (sau đây gọi là thôn bản) theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
14/12/2007 07/2007/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008


02/06/2006 574/2006/QĐ-UBND

- Quyết định số 574/2006/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc của uỷ ban nhân dân huyện.