TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản do Hội đồng Nhân dân huyện Dương Minh Châu ban hành

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:06/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:17/12/2010
Số công báo:Số 19 năm 2010
Ngày đăng công báo:17/12/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:
Trạng thái hiệu lực:


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:01/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010
Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2011 cơ bản thống nhất tán thành những nội dung đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp.
Điều 2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010
1. Về kinh tế
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước trên 05 % so chỉ tiêu tỉnh giao, công khai nguồn thu trên cơ sở tính đúng, tính đủ và có biện pháp cải tiến quản lý thu, chống thất thu, có biện pháp thu các loại thuế phát sinh đạt hiệu quả cao, kéo giảm nợ đọng thuế theo quy định, tiếp tục cưỡng chế rộng rãi đối với hộ kinh doanh cố tình day dưa, kéo dài không nộp thuế. Rà soát xử lý dứt điểm các tồn tại chi ngân sách một số xã và tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra đảm bảo thu - chi ngân sách đúng luật.
- Chi ngân sách thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối nguồn thu - chi cho các hoạt động cấp thiết được kịp thời, không để mất cân đối và nợ ngân sách kéo dài, nhất là lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- Làm tốt công tác cơ bản đầu tư trong xây dựng cơ bản để tranh thủ nguồn vốn tỉnh và đủ điều kiện phân khai vốn huyện năm 2011 đẩy nhanh tiến độ các công trình, tăng giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch và đảm bảo chất lượng công trình.
- Tiếp tục phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả gắn với phát triển bền vững; tổ chức nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất giỏi, thu nhập cao trên đơn vị diện tích đất.
- Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại đạt năng suất, sản lượng cao và kiểm soát tốt các dịch bệnh. Tiếp tục đẩy nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi phấn đấu đạt 18 % trong cơ cấu nông nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo các dự án làng nghề như: Thủy sản, tráng bánh.
- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng khai thác lợi thế của địa phương như khai thác khoáng sản, phát triển làng nghề truyền thống, kêu gọi thu hút đầu tư vốn, đầu tư công nghệ tiên tiến, quy mô vừa gắn với việc phát triển các dự án đã quy hoạch như: Cụm công nghiệp Chà Là, mỏ cát, mỏ đá Lộc Ninh, mỏ đá đồn 02 xã Suối Đá. Tạo cơ hội thu hút nhiều lao động giải quyết việc làm nông thôn; phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường.
- Phát triển du lịch sinh thái hồ nước Dầu Tiếng, đây là dự án lớn do tỉnh kêu gọi đầu tư, cần tập trung hoàn thành một số hạn mục dự án khu du lịch truyền thống và vui chơi hồ Dầu Tiếng. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án chợ đầu mối hàng bông K13.
- Tiếp tục nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa kênh mương nội đồng để đồng bộ với đầu tư của tỉnh, tổ chức quản lý nâng cao hiệu suất các công trình thủy lợi.
- Giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, xúc tiến việc làm nhằm xây dựng lực lượng lao động có tay nghề cho ngành công nghiệp địa phương.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão - giảm nhẹ thiên tai và công tác phòng chống cháy rừng, giải quyết cơ bản dứt điểm tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích tại Tiểu khu 63 và di dời các hộ dân cất nhà trái phép Tiểu khu 65.
- Công tác khoa học công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài thiết thực và hiệu quả phục vụ sản xuất và ứng dụng tin học trong công tác quản lý hành chính Nhà nước; tập trung làm tốt công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang hệ thống bản đồ đo đạc chính quy.
- Làm tốt công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2010-2015 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản và phối hợp quản lý tốt môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.
- Tập trung công tác bồi thường, giải quyết tồn tại trong bồi thường, tạo quỹ đất sạch, hoàn chỉnh việc giao đất và đôn đốc các chủ đầu tư triển khai nhanh các dự án đã được quy hoạch trên địa bàn.
2. Về Văn hóa - Xã hội
- Tăng cường cơ sở vật chất để tuyển sinh ở các bậc học, rà soát đội ngũ nhân sự để chuẩn bị tốt khai giảng năm học mới 2010-2011 đúng kế hoạch. Phát huy vai trò Hội Khuyến học, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh nghèo hiếu học.
- Duy trì chuẩn Quốc gia xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở; phấn đấu huy động các đối tượng chỉ tiêu ra lớp phổ cập trung học đạt kế hoạch.
- Tiếp tục hoàn chỉnh thêm 03 trường đạt chuẩn Quốc gia gồm trường Mẫu giáo Truông Mít, trường Tiểu học Ninh Hưng, trường Trung học cơ sở thị trấn Dương Minh Châu, nâng tổng số 10 trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm đến chất lượng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Tăng cường chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao. Mở rộng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp này nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội.
- Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; phấn đấu không còn nhà lụp xụp trong dân bằng cách tăng cường các biện pháp giảm nghèo.
- Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; phát triển các phong trào vệ sinh phòng bệnh, đẩy mạnh biện pháp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng về thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa, thông tin, truyền thanh.
- Phấn đấu hoàn thành trên 90 % đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 51/56 ấp - khu phố văn hóa.
- Đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 21,5 %.
3. Về Nội chính
- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XI không để xảy ra bị động bất ngờ. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp.
- Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản” trên địa bàn huyện đến năm 2015, có biện pháp kéo giảm tội phạm hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em.
- Tập trung công tác giải quyết tranh chấp đất đai, có giải pháp xử lý cơ bản dứt điểm các vụ phức tạp, tồn tại kéo dài, có kế hoạch và bằng nhiều biện pháp kiên quyết để tập trung giải quyết tốt các án có điều kiện thi hành, tiếp tục thực hiện tốt đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.
- Làm tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo kế hoạch đã xây dựng, tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi thu hút nhân tài.
- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý hành chính, kiên quyết không để tình trạng cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất phòng tiếp dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn đủ điều kiện phục vụ yêu cầu cải cách hành chính.
- Hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội còn lại theo chương trình và các cuộc thanh tra khác do tỉnh chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết và định kỳ có đánh giá, báo cáo Hội đồng nhân dân kết quả thực hiện.
2. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND tổ chức kiểm tra, giám sát, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm xem xét, giải quyết các kiến nghị của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đại biểu HĐND huyện.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, đại biểu HĐND vận động nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 của HĐND huyện.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 15 biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhặc

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:02/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về việc Sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách
năm 2009 chuyển sang năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
KHÓA IX , KỲ HỌP THỨ 15


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23/6/2003 của Chính phủ Ban hành quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND, ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất bố trí sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010, như sau:
1. Sử dụng nguồn tăng thu để tăng chi ngân sách 761.847.200 đồng, cụ thể:
+ Trợ cấp hụt thu 05 xã (Phan, Cầu Khởi, Truông Mít, Bến Củi, Phước Ninh) 415.000.000 đồng.
+ Chi các nhiệm vụ phát sinh 346.847.200 đồng.
2. Tổng nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2009 chuyển sang năm 2010: 6.064.738.900 đồng.
3. Sử dụng nguồn kết dư ngân sách:
a) Tổng số nguồn kết dư được sử dụng 6.064.738.900 đồng (có nguồn tiền SDĐ: 4.108 triệu đồng).
b) Sử dụng nguồn kết dư 4.505.517.000 đồng.
- Bố trí công trình XDCB 1.785.000.000 đồng.
- Bổ sung nhiệm vụ mới và hoạt động thường xuyên, mua sắm: 2.720.517.000 đồng.
+ Kinh phí mua sắm: 407.290.000 đồng.
+ Dự toán kinh phí nhiệm vụ phát sinh mới, hoạt động 2.313.227.000 đồng.
c) Tồn kết dư 1.559.221.900 đồng.
4. Giao UBND huyện điều hành sử dụng nguồn kết dư còn lại theo quy định, báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND huyện và trình tại kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện (từ nguồn kết dư và nguồn tỉnh hỗ trợ phần hụt thu do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế).
(có Tờ trình số 75/TTr-UBND, ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện kèm theo)
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai, điều hành thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện.
Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Dương Minh Châu khóa IX, kỳ họp lần thứ 15 biểu quyết thông qua./.


CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhặc

 


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:03/2010/NQ-HĐND
Ngày ban hành:26/6/2010
Số công báo:Số 06 năm 2010
Ngày đăng công báo:7/7/2010
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND H. DMC
Lĩnh vực:
Người ký:
Ngày thi hành:
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Trạng thái hiệu lực:

NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
KHOÁ IX , KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và mức bổ sung ngân sách Tỉnh cho ngân sách huyện, thị năm 2009;
Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 17/6/2010 của Ủy ban nhân dân huyện về xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2009, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện và các ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2009, như sau:
* Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 110.078.459.393 đồng, trong đó: thu cân đối ngân sách Nhà nước 75.876.513.808 đồng, thu quản lý qua ngân sách: 34.201.945.585 đồng.
I. Thu ngân sách cấp huyện
Tổng thu ngân sách cấp huyện 146.799.626.084 đồng, đạt 167,8% dự toán năm, tăng 36,59% so cùng kỳ, cụ thể như sau:
1. Thu điều tiết: 33.769.571.000 đồng, đạt 102% dự toán đầu năm, trong đó:
- Nguồn huyện thu: 21.547.118.804 đồng
- Nguồn tỉnh thu GTGT,TNDN điều tiết cho huyện: 12.222.452.196 đồng
2. Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.895.687.779 đồng
3. Thu chuyển nguồn: 10.213.193.528 đồng
4. Thu trợ cấp bổ sung: 64.719.228.192 đồng, trong đó:
- Trợ cấp cân đối: 914.000.000 đồng
- Trợ cấp có mục tiêu: 63.805.228.192 đồng
5. Thu QLQNS: 34.201.945.585 đồng.
II. Chi ngân sách cấp huyện
Tổng chi ngân sách cấp huyện 140.734.887.184 đồng, đạt 160,4% so dự toán đầu năm, bao gồm:
1. Chi đầu tư phát triển: 11.702.611.457 đồng, đạt 125,6 dự toán đầu năm
2. Chi thường xuyên: 85.789.135.503 đồng, đạt 126,9% dự toán đầu năm
3. Chi chuyển nguồn: 21.118.267.987 đồng
4. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 7.127.400.000 đồng, đạt 108% dự toán năm, trong đó:
- Bổ sung cân đối: 914.000.000 đồng
- Bổ sung có mục tiêu: 6.213.400.000 đồng
5. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 14.997.472.237 đồng, đạt: 6,82 lần so với dự toán đầu năm, lý do ngoài chi nguồn học phí viện phí huyện thu là 5.390.097.645 đồng còn có nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh (nguồn xổ số kiến thiết) chi cho xây dựng cơ bản là 9.607.374.592 đồng.
III. Kết dư ngân sách cấp huyện năm 2009: 6.064.738.900 đồng.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2009 và công khai quyết toán ngân sách theo quy định.
Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Dương Minh Châu khoá IX, kỳ họp thứ 15 biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhặc

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
17/12/2010 06/2010/NQ-HĐND

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.


17/12/2010 07/2010/NQ-HĐND

Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phê chuẩn Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.


17/12/2010 08/2010/NQ-HĐND

Về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011.


17/12/2010 09/2010/NQ-HĐND

Về việc thông qua sử dụng các nguồn chi ngân sách Nhà nước năm 2010.


17/12/2010 10/2010/NQ-HĐND

Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu năm 2011.


26/06/2010 01/2010/NQ-HĐND

Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng  nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2010


26/06/2010 02/2010/NQ-HĐND

Về việc Sử dụng nguồn tăng thu và kết dư ngân sách năm 2009 chuyển sang năm 2010
 


26/06/2010 03/2010/NQ-HĐND

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi  ngân sách huyện năm 2009