TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Luật

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:67/2006/QH11
Ngày ban hành:29/6/2006
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:71/2006/QH11
Ngày ban hành:29/6/2006
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:LUẬT

BẢO HIỂM XÃ HỘI

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

                           Căn cứ váo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

                           Luật này quy định về bảo hiểm xã hội


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:56/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện: 
QUỐC HỘI
                                                   
Luật số: 56/2005/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Khoá XI, kỳ họp thứ 8
( Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005)
_____________
 
LUẬT NHÀ Ở
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về nhà ở.

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:61/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:55/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:48/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
29/06/2006 67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/06/2006 71/2006/QH11

Luật Bảo hiểm Xã hội


29/11/2005 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ môi trường


29/11/2005 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 56/2005/QH11

Luật Nhà ở


29/11/2005 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 48/2005/QH11

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam