TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Luật

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:67/2006/QH11
Ngày ban hành:29/6/2006
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:71/2006/QH11
Ngày ban hành:29/6/2006
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:LUẬT

BẢO HIỂM XÃ HỘI

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

                           Căn cứ váo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

                           Luật này quy định về bảo hiểm xã hội


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:52/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:51/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:61/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:55/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:48/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:59/2005/QH11
Ngày ban hành:29/11/2005
Cơ quan ban hành:Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Thể loại:Luật
Đơn vị thực hiện:LUẬT
ĐẦU TƯ

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
 
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về hoạt động đầu tư.
Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
29/06/2006 67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/06/2006 71/2006/QH11

Luật Bảo hiểm Xã hội


29/11/2005 52/2005/QH11

Luật Bảo vệ môi trường


29/11/2005 51/2005/QH11

Luật Giao dịch điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng của quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 48/2005/QH11

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


29/11/2005 59/2005/QH11

Luật đầu tư