TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO

Danh sách văn bản thuộc thể loại Nghị quyết

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/8/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:31/8/2017
Hiệu lực:31/8/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành:13/7/2017
Số công báo:Số 06 năm 2017
Ngày đăng công báo:25/7/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:25/7/2017
Hiệu lực:25/7/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
21/08/2017 24/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp


13/07/2017 11/2017/NQ-HĐND

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh


13/07/2017 12/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


13/07/2017 13/2017/NQ-HĐND

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 


13/07/2017 14/2017/NQ-HĐND

Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020


13/07/2017 15/2017/NQ-HĐND

Về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020


13/07/2017 16/2017/NQ-HĐND

Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành


13/07/2017 19/2017/NQ-HĐND

Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh