TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 16 tháng 4 năm 2018
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:26/4/2018
Hiệu lực:26/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:26/4/2018
Hiệu lực:26/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:28/4/2018
Hiệu lực:28/04/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/4/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:1/5/2018
Hiệu lực:01/05/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/5/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/5/2018
Hiệu lực:20/05/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/5/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:21/5/2018
Hiệu lực:21/05/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/5/2018
Số công báo:Số 02 năm 2018
Ngày đăng công báo:16/4/2018
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:28/5/2018
Hiệu lực:28/05/2018
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
16/04/2018 07/2018/QĐ-UBND

Về việc: Quyết định bãi bỏ các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020


16/04/2018 08/2018/QĐ-UBND

Về việc: Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


18/04/2018 10/2018/QĐ-UBND

Về việc :Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


19/04/2018 11/2018/QĐ-UBND

Về việc :Quyết định Sửa đổi, bổ sung Chương I Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh


09/05/2018 14/2018/QĐ-UBND

Về việc :Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh


10/05/2018 15/2018/QĐ-UBND

Về việc: Bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai  Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh


16/05/2018 16/2018/QĐ-UBND

Quyết định bải bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước vê Thông tin đối ngoại  trên đại bàn tỉnh