TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1172/VP-KTTC
Ngày ban hành:23/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1176/VP-KTTC
Ngày ban hành:23/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1173/VP-KTTC
Ngày ban hành:23/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1173/VP-KTTC
Ngày ban hành:23/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1180/VP-VX
Ngày ban hành:23/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1166/VP-VX
Ngày ban hành:22/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:29/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1162/VP-VX
Ngày ban hành:22/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:30/3/2017


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1089/VP-KTTC
Ngày ban hành:17/3/2017
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:24/3/2017

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
23/03/2017 1172/VP-KTTC

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/2/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.


23/03/2017 1176/VP-KTTC

Về việc : Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính


23/03/2017 1173/VP-KTTC

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước


23/03/2017 1173/VP-KTTC

Về việc : Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước


23/03/2017 1180/VP-VX

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện NĐ số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và NĐ số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo


22/03/2017 1166/VP-VX

Về việc : (CKS) Triển khai thực hiện QĐ số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của TTCP về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030


22/03/2017 1162/VP-VX

Về việc : (CKS) sao gửi Thông báo số 138/TB-VPCP về kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và ?y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


17/03/2017 1089/VP-KTTC

(CKS)Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 294/ĐTKDV-TCKT ngày 03/3/2017 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn.