TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
VĂN BẢN TRUYỀN ĐẠT Ý KIẾN
Danh sách văn bản truyền đạt ý kiến

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3728/VP-KTTC
Ngày ban hành:12/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:19/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3634/VP-KTTC
Ngày ban hành:9/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:13/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3586/VP-KTTC
Ngày ban hành:6/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:13/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3584/VP-KTTC
Ngày ban hành:6/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:13/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3597/VP-KGVX
Ngày ban hành:6/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:13/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3574/VP-KTTC
Ngày ban hành:5/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:11/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3554/VP-KGVX
Ngày ban hành:4/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:10/7/2018


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:3549/VP-NC
Ngày ban hành:4/7/2018
Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
Ngày hết hạn:11/7/2018

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
12/07/2018 3728/VP-KTTC

Về việc :tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC


09/07/2018 3634/VP-KTTC

Về việc :góp ý dự thảo Quyết định của TTCP về miễn thuế XK, NK đối với một số trường hợp


06/07/2018 3586/VP-KTTC

(CKS) Về việc : sao gửi Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ


06/07/2018 3584/VP-KTTC

(CKS) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018 của Bộ Công thương


06/07/2018 3597/VP-KGVX

CKS sao gửi Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội


05/07/2018 3574/VP-KTTC

(CKS) Về việc :triển khai thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính


04/07/2018 3554/VP-KGVX

Về việc : SGVB NĐ 78/2018/NĐ-CP SĐBS một số điều của NĐ 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật


04/07/2018 3549/VP-NC

Về việc : sao gửi Thông tư số 07/2018/TT-BNV ngày 15/6/2018