Số Năm Ngày xuất bản

01-09-2021


MỤC LỤC

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
7116/VP-KGVX 19/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 83/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
7121/VP-KT 19/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính
7008/VP-TH 15/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ
7011/VP-KGVX 15/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2021 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã
6923/VP-KGVX 13/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3033/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
6931/VP-NC 13/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 05/10/2021 của Chính phủ
6814/VP-KT 08/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6706/VP-KT 05/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4663/QĐ-KBNN ngày 13/9/2021 của Kho bạc nhà nước
6744/VP-KGVX 05/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6626/VP-KGVX 04/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
6654/VP-KGVX 04/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
6587/VP-KT 02/10/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6540/VP-NC 30/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quy định số 1114-QĐ/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6474/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
6477/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 1618/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
6487/VP-KT 28/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT
6358/VP-KGVX 23/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6349/VP-KGVX 23/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
6311/VP-KGVX 22/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 76/2021/TT-BTC Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngỳ 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
6300/VP-KT 21/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6202/VP-NC 17/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 3170/BTP-VP ngày 14/9/2021 của Bộ Tư pháp
6207/VP-KT 17/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 83/2021/NĐ-CP của Chính phủ
6043/VP-KGVX 10/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
6070/VP-KT 10/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 89/QĐ-TCTĐB ngày 09/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ
6019/VP-KGVX 09/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
6027/VP-KGVX 09/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2622/QĐ-BGDĐT
5947/VP-KT 06/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 86/QĐ-TCT ngày 01/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ
5905/VP-KT 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ Công Thương
5906/VP-KT 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
5918/VP-KGVX 03/09/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 3321/BC-TCT ngày 02/9/2021 của Tổ công tác đặc biệt
5832/VP-KGVX 31/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
5846/VP-KGVX 31/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản : Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống vằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan
5785/VP-KGVX 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
5814/VP-NC 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế
5817/VP-NC 30/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ
5772/VP-KT 28/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ
5752/VP-NC 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 279-CV/TU ngày 18/8/2021 và Công văn 281-CV/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5764/VP-KGVX 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1440/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.
5765/VP-KGVX 27/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1439/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.
5724/VP-KGVX 26/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định kiện toàn BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19
5666/VP-KT 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 70/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
5623/VP-KGVX 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
5641/VP-KT 24/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1992/QĐ-BCT ngày 20/8/2021 của Bộ Công Thương.
5542/VP-NC 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5549/VP-KGVX 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định sô 77/2021/NĐ-CPQuy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
5565/VP-KGVX 20/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐTBan hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
5535/VP-KT 19/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 79/2021/NQĐ-CP của Chính phủ
5513/VP-KT 18/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg
5519/VP-KT 15/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương
5396/VP-KT 11/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính
5337/VP-KT 09/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính
5302/VP-KT 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
5306/VP-KT 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1307/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
5311/VP-KGVX 08/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 01/QĐ-BCĐASEAN của BCĐ thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông
5252/VP-KGVX 05/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
5241/VP-KGVX 05/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
5226/VP-KT 04/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện
5127/VP-KGVX 02/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
5119/VP-NC 01/08/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 986-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy (sao gửi tài liệu Công văn số 81-CV/BCSĐ, ngày 22/7/2021 của BCSĐ Bộ Tư pháp và thông báo ý kiến chỉ đảo của Thường trực Tỉnh ủy)
5093/VP-KGVX 30/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT
5087/VP-NC 29/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 247-CV/TU ngày 22/7/.2021 của BTVTU về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW
5018/VP-KT 27/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
4933/VP-KT 25/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1375/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính
4913/VP-KGVX 23/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
4918/VP-KT 23/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5094/TCĐBVN-VT
4846/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid19
4847/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên
4873/VP-KGVX 22/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
4816/VP-KGVX 21/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid19
4768/VP-NC 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BNG ngày 9/7/2021 của Bộ Ngoại giao
4771/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025
4794/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1230/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025
4795/VP-KGVX 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1160/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
4796/VP-KT 20/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
4760/VP-KT 19/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4708/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1227/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
4709/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3437/QĐ-BYT thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4710/VP-KGVX 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 484/QĐ-UBDT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
4694/VP-TH 16/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết 75/NQ-CP)
4642/VP-KGVX 15/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-TTg
4618/VP-NC 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1146/QĐ-BTP ngày 13/7/2021 của Bộ Tư pháp
4621/VP-KGVX 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Chương trình công tác năm 2021 BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
4622/VP-KGVX 14/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 64/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Quy chế hoạt động BCĐ Trung ương Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030
4542/VP-NC 12/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021 triển khai thực hiện QĐ 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá 2021
4473/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
4505/VP-KT 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 53/2021/TT-BTC
4507/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1089/QĐ-BTP ngày 01/7/2021 của Bộ Tư pháp
4508/VP-NC 09/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
4443/VP-NC 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
4463/VP-NC 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4466/VP-KT 08/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
4392/VP-KT 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính
4399/VP-KT 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4400/VP-KGVX 06/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
4360/VP-KGVX 05/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
4295/VP-NC 02/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
4321/VP-KT 02/07/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 51/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
4244/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 3/2021/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
4246/VP-KT 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BCT
4261/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
4262/VP-KGVX 30/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
4222/VP-HCTC 29/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
4173/VP-KGVX 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
4174/VP-KGVX 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông báo số 4422/TB-TTKQH ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
4201/VP-KT 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải
4206/VP-KT 28/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính
4169/VP-KGVX 27/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 433/QĐ-UBDT v/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
4043/VP-KT 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính
4044/VP-KT 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính
4046/VP-KGVX 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
4048/VP-NC 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4053/VP-NC 23/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp
3933/VP-NC 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 88-BC/TU ngày 11/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3934/VP-KT 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính
3938/VP-KT 17/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 của Chính phủ
3890/VP-KGVX 16/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
3853/VP-NC 15/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 935/QĐ-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3877/VP-KGVX 15/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1842/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030.
3730/VP-NC 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3734/VP-KT 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3748/VP-KGVX 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
3757/VP-KGVX 10/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ
3650/VP-NC 07/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3634/VP-KGVX 04/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia
3638/VP-NC 04/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 895/QĐ-BTP ngày 31/5/2021 của Bộ Tư pháp
3580/VP-KGVX 03/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”
3519/VP-NC 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 3517/VPCP-TH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ
3523/VP-KT 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
3524/VP-NC 02/06/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quy định số 649-QĐ/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3430/VP-KGVX 31/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 779/QĐ-TTg v/v Quyết định Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
3455/VP-KGVX 31/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3392/VP-NC 28/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ
3353/VP-KGVX 26/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3231/VP-KT 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 3310/VPVP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
3308/VP-KT 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của CHính phủ
3310/VP-NC 25/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ
3134/VP-KGVX 21/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
3181/VP-KGVX 21/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 465/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương.
3119/VP-KT 20/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2939/VP-KGVX 14/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2948/VP-NC 14/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 78/BC-BTP ngày 10/5/2021 của Bộ Tư pháp
2885/VP-KT 12/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản hợp nhất về Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
2808/VP-TH 07/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ
2775/VP-NC 06/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính
2679/VP-TH 04/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn số 2829/VPCP-TH ngày 29/4/2021)
2693/VP-KT 04/05/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
2637/VP-KT 29/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị địnhsố 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ
2552/VP-KSTTHC 26/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
749/SNV-TCCCVC 26/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính
2530/VP-KT 25/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 830/QĐ-BTC, ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính
2469/VP-KT 24/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính
2468/VP-KT 22/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính
2472/VP-KT 22/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
2395/VP-NC 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 234/HĐBCQG - hướng dẫn lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp cách ly
2417/VP-KT 20/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo của Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải
2314/VP-KT 14/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ
2315/VP-KT 14/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2296/VP-NC 13/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
2204/VP-NC 08/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ
2144/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
2149/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2155/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 355/QĐ-BTC ngày 24/3/2021 của Bộ Tài chính
2172/VP-KT 07/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2087/VP-KT 04/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2088/VP-KT 04/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
2059/VP-KT 01/04/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg
2035/VP-KGVX 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
2037/VP-KGVX 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”
2031/VP-TH 31/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 65/TB-VPCP
1996/VP-KGVX 30/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ
1950/VP-NC 29/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 25/2021/NĐ-CP ngày 24/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.
1971/VP-NC 29/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 701/QĐ-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
1928/VP-KGVX 26/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
1874/VP-KGVX 25/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và ĐIều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
1886/VP-NC 25/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về Khu kinh tế - quốc phòng
1826/VP-NC 23/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
1828/VP-KT 23/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 945/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Trạm 110kV Tân Bình và đường dây đấu nối Thuộc dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn của Cơ quan hợp pháp quốc tế Nhật Bản (JICA)
1737/VP-KT 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/3/2021 của Bộ Công Thương
1738/VP-KT 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1774/VP-KSTTHC 19/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn về việc sao gửi văn bản của Bộ Tư pháp
1713/VP-KGVX 17/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
1655/VP-KT 16/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2167/BTC-TCNH của Bộ Tài chính
1621/VP-KT 15/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của CHính phủ
1616/VP-KT 15/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
1562/VP-KGVX 11/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 17/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
1531/VP-KT 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1532/VP-KT 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
1533/VP-NC 10/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp
1495/VP-KT 09/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn 1298/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
1415/VP-NC 08/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
1464/VP-KGVX 08/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 306/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
1368/VP-KT 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1336/VP-NC 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.
1341/VP-TH 04/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 23/BC-TCTTTg
1316/VP-NC 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
1320/VP-KT 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ
1322/VP-KGVX 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 277/QĐ-TTg Ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
1325/VP-KGVX 03/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động chưa thành niên
1241/VP-KT 01/03/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 102/QĐ-BKHĐT ngày 21/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1217/VP-KT 26/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 173/QĐ-BTC ngày 19/02/2021 của Bộ Tài chính
1191/VP-NC 25/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật.
1194/VP-KT 25/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1156/VP-KT 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính
1175/VP-KT 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
1179/VP-KGVX 24/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH v/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành, liên tịch ban hành
1122/VP-KGVX 23/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1123/VP-KT 23/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
1043/VP-KT 19/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
1052/VP-NC 19/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 222/QĐ-BTP ngày 09/02/2021 của Bộ Tư pháp
1024/VP-KT 18/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 478/QĐ-BCT về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ.
940/VP-KT 08/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
901/VP-TH 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (QĐ số 95/QĐ-TCTK ngày 29/01/2021)
903/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính
904/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính
906/VP-KGVX 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường.
918/VP-KGVX 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTTTT ngày 02/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
922/VP-KT 05/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 122/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
837/VP-TH 02/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (34/BC-CP ngày 28/01/2021)
839/VP-NC 02/02/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bộ Quốc phòng.
791/VP-NC 29/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 710/VPCP-PL ngày 28/01/2020 của Văn phòng Chính phủ
792/VP-KT 29/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
653/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4323/QĐ-BVHTTDL v/v giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
673/VP-NC 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
676/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 108/QĐ-TTg
679/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 38/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
681/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
681/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính
682/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
684/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ao gửi Quyết định số 102/QĐ-TTg Quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
687/VP-KT 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương
688/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện
689/VP-KGVX 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 47/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
692/VP-NC 26/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19-01/2021 của Bộ Tư pháp
737/VP-KGVX 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
585/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 của BCĐ 389 quốc gia
587/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389
589/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
590/VP-KT 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
592/VP-KGVX 22/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết đinh số 60/QĐ-BTTTT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
522/VP-TH 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2021)
540/VP-NC 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
541/VP-KT 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ Tài chính
543/VP-NC 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 16-01/2021
544/VP-KT 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15/1/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
547/VP-KGVX 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 45/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
548/VP-KGVX 20/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 216/QĐ-BVHTTDL Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
482/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
487/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2446/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
490/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
491/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 13/QĐ-TCDT ngày 12/01/2021 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước
492/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
493/VP-KT 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
495/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
496/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 52/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
500/VP-KGVX 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 162/QĐ-BVHTTDL Công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ VHTTDL từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
466/VP-NC 19/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí
434/VP-NC 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 159/2020/NĐ-CP - Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
435/VP-NC 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 02/CT-TTg
429/VP-TH 18/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn 359/VPCP-TH ngày 15/01/2021)
418/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 111/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
419/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ tài chính
422/VP-KGVX 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”
425/VP-KT 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
427/VP-NC 16/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ
391/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
391/VP-KT. 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
392/VP-NC 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP
400/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
401/VP-KT 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
385/VP-KSTTHC 15/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
367/VP-NC 14/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2021/TT-BNV - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
318/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”
319/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
320/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
321/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 114/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
323/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
324/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 117/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
328/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN
331/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg
334/VP-KT 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
335/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN và Quyết định số 3871/QĐ-BKHCN
336/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 36/QĐ-TTg
337/VP-KGVX 13/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 06/2020/TT-BKHCN
297/VP-KT 12/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
298/VP-KT 12/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ
301/VP-KT 12/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
304/VP-KT 12/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
305/VP-KT 12/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07/01/2021 của Chính phủ
253/VP-NC 11/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng.
228/VP-NC 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 172/2020/TT-BQP về việc ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
189/VP-NC 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 173/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
194/VP-KGVX 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam
196/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định đến sở TNMT
197/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định đến Sở TNMT
202/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
203/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3505/QĐ-BCT ngày 29/12/2020 của Bộ Công Thương
206/VP-KGVX 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
207/VP-KT 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 54/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
208/VP-KGVX 08/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
133/VP-VHXH 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam
134/VP-VHXH 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”
139/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông báo số 1/TB-VPCP về Kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động
142/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
144/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
146/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2178/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
147/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
148/VP-VHXH 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025
151/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
152/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
153/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
154/VP-KTTC 06/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
60/VP-KTTC 04/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính về công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
62/VP-KTTC 04/01/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ
9853/VP-VHXH 31/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2238/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông
9777/VP-KTTC 30/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9782/VP-VHXH 30/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư của Bộ Công Thương (48,49,50/2020/TT-BCT)
9725/VP-KTTC 29/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư của Bộ Công Thương
9740/VP-KTTC 29/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
9753/VP-KTTC 29/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH ngày 24/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
9678/VP-NCPC 28/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 12 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện một điều của Nghị định số 146/2018/ NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
9676/VP-NCPC 28/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BNV -Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
9670/VP-VHXH 28/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2205/QĐ-TTg
9671/VP-VHXH 28/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin...
9687/VP-KTTC 28/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ
9662/VP-KTTC 27/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính
9632/VP-TKTH 25/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Công văn 10771/VPCP-QHĐP)
9545/VP-VHXH 23/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9559/VP-NCPC 23/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9560/VP-KTTC 23/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9561/VP-KTTC 23/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
9469/VP-KTTC 21/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính
9470/VP-KTTC 21/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020 của Bộ Tài chính
9506/VP-KTTC 21/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 147/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
9508/VP-KTTC 21/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2182/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
9427/VP-KTTC 18/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020
9436/VP-KTTC 18/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
9381/VP-VHXH 17/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 144/2020/NĐ-CP Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
9345/VP-NCPC 16/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
9376/VP-NCPC 16/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 262/BC-BTP về tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
9333/VP-TKTH 16/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020
9314/VP-NCPC 16/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.
9284/VP-VHXH 15/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 142/2020/NĐ-CP
9306/VP-VHXH 15/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 141/2020/NĐ-CP
9309/VP-VHXH 15/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4008/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9231/VP-KTTC 14/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ
9235/VP-KTTC 14/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
9236/VP-KTTC 14/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
9169/VP-TKTH 10/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 1750/QĐ-TCTK)
9171/VP-KTTC 10/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.
9184/VP-VHXH 10/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi 40/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
9157/VP-KTTC 09/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính về thị trường chứng khoán (TT 95 và TT 96)
9161/VP-VHXH 09/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 42/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
9154/VP-NCPC 09/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020
9119/VP-KTTC 08/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 100/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
9134/VP-KTTC 08/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 41/2020/TT-BCT quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
9145/VP-KTTC 08/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ nông nghiệp và PTNT
9148/VP-VHXH 08/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
9050/VP-KTTC 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư của Bộ Công Thương
9051/VP-KTTC 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
9052/VP-KTTC 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương
9053/VP-KTTC 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 của Bộ Công Thương
9038/VP-TKTH 04/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 531/BC-TCTTTg
9000/VP-KTTC 03/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính
8966/VP-KTTC 02/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
8984/VP-NCPC 02/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
8972/VP-NCPC 02/12/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020
8909/VP-VHXH 30/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề Việt Nam
8931/VP-VHXH 30/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT , 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8902/VP-VHXH 27/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
8817/VP-VHXH 24/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8771/VP-TTCBTH 23/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
8751/VP-KTTC 23/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ
8679/VP-VHXH 19/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
8680/VP-VHXH 19/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT
8647/VP-KTTC 18/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
8607/VP-KTTC 17/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết Chính phủ
8624/VP-TTHCC 17/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Văn bản số 11460/BGTVT-ĐTCT về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng
8625/VP-VHXH 17/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3115/QĐ-BKHCN
8525/VP-KTTC 16/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính
8465/VP-KTTC 12/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2031/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
8468/VP-VHXH 12/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu
8459/VP-NCPC 12/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính Phủ
8427/VP-KTTC 11/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương.
8314/VP-KTTC 09/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ
8224/VP-KTTC 05/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2825/QĐ-BCT ngày 03/11/2020 của Bộ Công Thương
8246/VP-VHXH 05/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
8247/VP-VHXH 05/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
8248/VP-VHXH 05/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
8175/VP-VHXH 03/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 86/TT-BTC
8197/VP-NCPC 03/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
8106/VP-VHXH 02/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8112/VP-KTTC 02/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ
8146/VP-VHXH 02/11/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1522/QĐ-TTg
7967/VP-VHXH 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 118/2020/NĐ-CP
7972/VP-VHXH 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1659/QĐ-TTg
7973/VP-VHXH 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1620/QĐ-TTg
7978/VP-TTHCC 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 411/QĐ-UBQGCPĐT ngày 21/10/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
7986/VP-KTTC 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ
7987/VP-KTTC 27/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1663/QĐ-TTg
7890/VP-KTTC 26/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2473/QĐ-BCT ngày 21/9/2020 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
7894/VP-TTHCC 26/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
7895/VP-TTHCC 26/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2855/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7884/VP-TKTH 26/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
7852/VP-NCPC 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
7854/VP-NCPC 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BCT của Bộ Công thương.
7857/VP-KTTC 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
7869/VP-VHXH 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 02/2020/TT-BKHCN
7870/VP-VHXH 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 116/2020/ND-CP
7877/VP-VHXH 23/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3162/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025
7816/VP-VHXH 22/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 110/2020/NĐ-CP
7819/VP-KTTC 22/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
7825/VP-VHXH 22/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
7786/VP-VHXH 21/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
7798/VP-TTHCC 21/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Văn bản số 9428/BGTVT-VP về việc mẫu kết quả TTHC điện tử
7797/VP-VHXH 21/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1532/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7743/VP-NCPC 20/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2020/TT/BNV Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7686/VP-KTTC 19/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 82/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính
7688/VP-VHXH 19/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước
7726/VP-KTTC 19/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
7707/VP-VHXH 19/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGTVT ngày 13/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải
7660/VP-KTTC 15/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 84/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
7666/VP-VHXH 15/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học
7583/VP-KTTC 13/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 121/2020/NĐ-CP của Chính phủ
7565/VP-KTTC 13/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 2635/QĐ-BCT ngày 9/10/2020 của Bộ Công Thương
7512/VP-VHXH 09/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
7512/VP-VHXH 09/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập
7513/VP-VHXH 09/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm
7514/VP-VHXH 09/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
7515/VP-VHXH 09/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái.
7429/VP-VHXH 07/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 117/2020/NNĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
7365/VP-KTTC 06/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BCT Thông tư quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
7366/VP-KTTC 06/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực
7381/VP-KTTC 06/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2020/TT-BCT Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
7394/VP-NCPC 06/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 3604/SNV-LS-HPH ngày 23/9/2020 của Sở Ngoại vụ TPHCM
7360/VP-NCPC 06/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.
7329/VP-VHXH 05/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định 1486/QĐ-TTg về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam
7290/VP-KTTC 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7290/VP-KTTC 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7307/VP-VHXH 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BTTTT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2”.
7308/VP-VHXH 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
7309/VP-VHXH 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
7311/VP-VHXH 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ
7294/VP-TKTH 02/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 395/BC-TCTTTg
7242/VP-TTHCC 01/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp
7243/VP-VHXH 01/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
7251/VP-KTTC 01/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
7252/VP-KTTC 01/10/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7227/VP-TKTH 30/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản.
7085/VP-VHXH 25/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 1451/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
7102/VP-KTTC 25/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCT Quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí
7109/VP-KTTC 25/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg của TTCP Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
7063/VP-NCPC 24/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp
7074/VP-NCPC 24/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
7002/VP-TTHCC 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1955/QĐ-BTP ngày 18/9/2020 của Bộ Tư pháp
6990/VP-KTTC 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
7007/VP-NCPC 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
7008/VP-NCPC 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
7045/VP-VHXH 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1246/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
7046/VP-VHXH 23/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1423/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022
6801/VP-VHXH 18/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BTTTT ngày 15/9/2020 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
6737/VP-VHXH 16/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 105/2020/NĐ-CP
6750/VP-VHXH 16/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg
6684/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT
6685/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 1294/QĐ-TTg
6686/VP-VHXH 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 94/2020/NĐ-CP
6712/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 11/9/2020 cảu Thủ tướng Chính phủ
6713/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 372/QĐ-BCĐQGTCTD ngày 11/9/2020 của BCĐ Quốc gia Tài chính toàn diện
6715/VP-KTTC 15/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
6658/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6659/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
6681/VP-VHXH 14/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1292/QĐ-TTg
6621/VP-KTTC 11/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính
6591/VP-NCPC 10/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020
6589/VP-NCPC 10/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 79/2020//NĐ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
6544/VP-NCPC 09/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 612/QĐ-BNV ngày 04/9//2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
6526/VP-TTHCC 08/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3480/QĐ-BNN ngày 01/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6531/VP-KTTC 08/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 75/2020/TT-BTC
6475/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương
6476/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6493/VP-VHXH 07/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”
6494/VP-KTTC 07/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ
6421/VP-KTTC 04/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế
6427/VP-TKTH 04/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 363/BC-TCTTTg
6401/VP-NCPC 03/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
6395/VP-NCPC 03/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
6356/VP-NCPC 01/09/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020
6319/VP-VHXH 31/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1321/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6254/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6260/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6263/VP-KTTC 28/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ
6270/VP-NCPC 28/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ
6220/VP-TKTH 27/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 353/KH-TCTTTg
6166/VP-TTHCC 26/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
6193/VP-TKTH 26/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 118/NQ-CP)
6129/VP-VHXH 25/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về việc Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế
6160/VP-KTTC 25/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính
6084/VP-VHXH 24/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu càu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
6108/VP-VHXH 24/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
6048/VP-VHXH 21/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
5963/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 của Bộ Tài chính
5964/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06/8/2020 của Chính phủ
5966/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
5967/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5979/VP-KTTC 19/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5924/VP-VHXH 18/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
5922/VP-NCPC 18/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP
5938/VP-KTTC 18/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5939/VP-KTTC 18/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5854/VP-VHXH 17/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK ngày 29/7/2020
5857/VP-VHXH 17/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN
5819/VP-NCPC 14/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
5819/VP-NCPC 14/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 6798 ngày 03/8/2020 của Bộ Công an
5852/VP-VHXH 14/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
5807/VP-VHXH 13/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5809/VP-VHXH 13/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL
5758/VP-TTHCC 12/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ
5672/VP-VHXH 10/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1189/QĐ-TTg
5638/VP-VHXH 07/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5567/VP-TKTH 06/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 340/BC-TCTTTg
5486/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải
5496/VP-KTTC 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5508/VP-KTTC 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
5515/VP-VHXH 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 47/2020/TT-BTTTT ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
5456/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24/7/2020 của Bộ Quốc phòng
5525/VP-NCPC 04/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5450/VP-TTHCC 03/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
5451/VP-VHXH 03/08/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 84/2020/NĐ-CP
5413/VP-VHXH 31/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghi định số 71/2020/NĐ-CP
5376/VP-KTTC 30/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
5322/VP-TKTH 29/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (105/NQ-CP)
5322/VP-TKTH. 29/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5289/VP-VHXH 28/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1246/2020/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến
5307/VP-KTTC 28/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính
5318/VP-TTHCC 28/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử
5265/VP-TTHCC 27/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5270/VP-KTTC 27/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương
5202/VP-VHXH 23/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
5204/VP-NCPC 23/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BNV
5167/VP-NCPC 22/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 20/7/2020 của Bộ Tư pháp
5131/VP-KTTC 21/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT
5134/VP-KTTC 21/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ
5025/VP-NCPC 17/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
5007/VP-VHXH 16/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
4968/VP-TTHCC 15/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ
4897/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia
4900/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4901/VP-VHXH 14/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4925/VP-NCPC 14/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 868/TTg-NC ngày 09/7/2020 đính chính Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4930/VP-TTHCC 14/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2538/QĐ-BNN-VP ngày 6/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4823/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính
4825/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
4827/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương
4828/VP-KTTC 10/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 7330/BTC-CST
4803/VP-NCPC 09/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 970/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4800/VP-VHXH 09/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
4811/VP-KTTC 09/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương
4772/VP-NCPC 08/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 227/TB-VPCP
4774/VP-KTTC 08/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
4701/VP-KTTC 06/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2020/TT-BCT ngày 30/6/2020 của Bộ Công Thương
4643/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/020/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
4646/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 63/2020/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính
4650/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 62/2020/TT-BTC
4651/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2020/NĐ-CP
4655/VP-KTTC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 62/2020/TT-BTC
4626/VP-NCPC 03/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủSao gửi Công văn số 5269/VPCP-CN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
4597/VP-VHXH 02/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Báo cáo số 953/BC-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
4614/VP-VHXH 02/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
4568/VP-NCPC 01/07/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4508/VP-VHXH 30/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4517/VP-VHXH 30/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn4517/VP-VHXH đến năm 2050
4444/VP-NCPC 26/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020
4442/VP-NCPC 26/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
4461/VP-KTTC 26/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4462/VP-KTTC 26/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 7077/BTC-VI
4404/VP-VHXH 24/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Cộ Công Thương ...
4306/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4307/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 58/2020/TT-BTC, ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4308/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4310/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương
4313/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
4320/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 64/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4323/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4324/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 52/2020/TT-BTC
4295/VP-KTTC 22/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2020 của BCĐ 389 quốc gia
4222/VP-VHXH 17/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 809/QĐ-TTg
4194/VP-VHXH 16/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư số 03/2020/TT-BVHTTDL ngày 09/6/2020
4167/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ
4168/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4152/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của THủ tướng Chính phủ
4153/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
4154/VP-NCPC 15/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ
4125/VP-NCPC 13/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ
4032/VP-KTTC 10/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 50/2020/NĐ-CP
4014/VP-TTHCC 09/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Báo cáo số 39/BC-BTTTT báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
3987/VP-KTTC 08/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính
3878/VP-TTHCC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3884/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3885/VP-VHXH 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3894/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3879/VP-TTHCC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
3884/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3885/VP-VHXH 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3894/VP-KTTC 04/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
3838/VP-VHXH 03/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
3841/VP-TTHCC 03/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản 2015/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
3828/VP-VHXH 02/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3802/VP-KTTC 02/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính
3803/VP-KTTC 02/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính
3804/VP-KTTC 01/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính
3785/VP-VHXH 01/06/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế
3703/VP-NCPC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ
3721/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
3725/VP-NCPC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Tư pháp
3728/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ
3732/VP-KTTC 29/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3662/VP-VHXH 27/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 700/QĐ-TTg kiện toàn BCĐ Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
3627/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 của Bộ Quốc Phòng.
3630/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ
3632/VP-NCPC 26/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3620/VP-TTHCC 26/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ
3580/VP-TTHCC 25/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
3534/VP-KTTC 24/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
3535/VP-KTTC 24/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
3447/VP-VHXH 19/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tin số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
3385/VP-VHXH 18/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3336/VP-KTTC 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020 của Bộ Tài chính
3342/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3349/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
3360/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN
3362/VP-VHXH 15/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi 2 quyết định số: 349/QĐ-LHHVN và 484/2019/QĐ-LHHVN
3327/VP-VHXH 14/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 496/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
3332/VP-KTTC 14/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
3333/VP-KTTC 14/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3270/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi quyết định số 628/QĐ-TTg
3283/VP-KTTC 13/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
3288/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3288/VP-VHXH 13/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3185/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
3199/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3200/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
3202/VP-KTTC 11/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính
3156/VP-VHXH 08/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3086/VP-KTTC 06/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
2978/VP-VHXH 04/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
2969/VP-KTTC 03/05/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ Công Thương
2959/VP-VHXH 30/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 473/QĐ-TCDL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch
2916/VP-KTTC 29/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
2927/VP-NCPC 29/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành
2948/VP-VHXH 29/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN
2954/VP-NCPC 29/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 1557 của Bộ Tư pháp
2819/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2822/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BCT
2822/VP-KTTC 24/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BCT
2774/VP-VHXH 23/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết 50/NQ-CP
2733/VP-KTTC 22/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020
2728/VP-NCPC 22/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
2735/VP-TKTH 22/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (CV 3128/VPCP-QHĐP ngày 21/4/2020)
2754/VP-NCPC 22/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
2755/VP-KTTC 22/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2695/VP-NCPC 21/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32
2717/VP-KTTC 21/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính
2724/VP-VHXH 21/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 542/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2659/VP-VHXH 20/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính
2672/VP-VHXH 20/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 687/QĐ-BKHCN
2600/VP-KTTC 17/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2020/TT-BTC
2601/VP-KTTC 17/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 452/QĐ-BTC về việc điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
2610/VP-VHXH 17/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 525/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2573/VP-NCPC 16/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
2540/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
2544/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 46/2020/NĐ-CP của Chính phủ
2542/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2543/VP-KTTC 15/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ Công Thương
2509/VP-VHXH 14/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2510/VP-VHXH 14/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
2463/VP-TKTH 13/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/04/2020)
2393/VP-VHXH 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2394/VP-VHXH 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạosao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2400/VP-TTHCC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
2421/VP-KTTC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ
2422/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2425/VP-KTTC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2314/BKHĐT-ĐKKD ngày 08/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đăng ký MST
2426/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp
2427/VP-NCPC 10/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 44/2020/NĐ-CP
2384/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 07/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2386/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2387/VP-KTTC 09/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 21/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
2326/VP-KTTC 07/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ
2335/VP-VHXH 07/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 1551/QĐ-BYT
2337/VP-VHXH 07/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 610
2266/VP-NCPC 06/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1221/BTP-PHSHC thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg và công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
2272/VP-KTTC 06/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ Công Thương
2236/VP-VHXH 03/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2142/VP-VHXH 01/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1354/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế
2159/VP-KTTC 01/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính
2160/VP-NCPC 01/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an
2198/VP-VHXH 01/04/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2097/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 của Bộ Tài chính
2098/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2020/TT-BTC ngày 03/3/2020 của Bộ Tài chính
2099/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2102/VP-KTTC 31/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 431/QĐ-TTg
2031/VP-KTTC 30/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ
1962/VP-VHXH 27/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 395/QĐ-BTTTT
1995/VP-KTTC 27/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2337/BTC-HCSN
1932/VP-NCPC 25/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1933/VP-KTTC 25/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1792/VP-VHXH 20/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 135/QĐ-TTg
1733/VP-VHXH 18/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN1733/VP-VHXH
1728/VP-NCPC 18/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1681/VP-KTTC 17/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2020/TT-BTC
1689/VP-VHXH 17/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
1692/VP-VHXH 17/03/2020 UBND H. DMC sao gửi Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1583/VP-VHXH 13/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 01/2020/TT-BKHCN
1519/VP-KTTC 10/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
1532/VP-NCPC 10/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1533/VP-KTTC 10/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 của Bộ Tài chính
1428/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
1432/VP-KTTC 07/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
1410/VP-KTTC 07/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”
1412/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1425/VP-NCPC 07/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1387/VP-VHXH 06/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 191/BC-BYT ngày 11/2/2020 của Bộ Y tế về báo cáo sơ kết 05 thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
1427/VP-NCPC 05/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1331/VP-TKTH 04/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 2/2020
1343/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 7/2020/QĐ-TTg
1345/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 24/2020/NĐ-CP
1347/VP-VHXH 04/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 1/2020/TT-BGDĐT
1284/VP-KTTC 02/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ Công Thương
1287/VP-KTTC 02/03/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 22/2020/NĐ-CP
1171/VP-VHXH 27/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại NĐ số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung NĐ số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi NCC
1101/VP-VHXH 25/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1102/VP-VHXH 25/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1072/VP-KTTC 24/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
/VP-KTTC 24/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 152/QĐ-BKHĐT ngày 04/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1051/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3
1053/VP-VHXH 21/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 39/2019/TT-BLĐTBXH Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề CNTT ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 2, 3
968/VP-KTTC 19/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
953/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 184/QĐ-BTC ngày 11/2/2020 của Bộ Tài chính
954/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ
956/VP-KTTC 18/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương
928/VP-VHXH 18/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết 12/NQ-CP)
903/VP-KTTC 17/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.
872/VP-KTTC 14/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính
838/VP-TKTH 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 11/02/2020)
824/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP
825/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 348/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
830/VP-VHXH 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
845/VP-NCPC 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
847/VP-KTTC 13/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/2/2020 của Chính phủ
808/VP-KTTC 12/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 85/2019/TT-BTC
809/VP-NCPC 12/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ
816/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
820/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 142/QĐ-TTg
821/VP-VHXH 12/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với BTGCP)
708/VP-NCPC 07/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
674/VP-NCPC 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ
685/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
682/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi, triển khai thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-KTNN
685/VP-KTTC 06/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2020/TT-BCT
653/VP-VHXH 05/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (chỉ thị 08/CT-TTg về Phòng chống bạo lực gia đình)
638/VP-KTTC 05/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 70/QĐ-BTC ngày 16/01/2020
643/VP-KTTC 05/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương
588/VP-VHXH 03/02/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (Thông báo số 30/TB-VPCP)
557/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
558/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
559/VP-VHXH 31/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ Y tế
450/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 07/2020/NĐ-CP ngày 05/01/2020 của Chính phủ
453/VP-KTTC 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương
477/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế
478/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 294/QĐ-UBQG45 ngày 25/12/2019 Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao
479/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 34/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế
443/VP-TKTH 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 18/01/2020)
501/VP-VHXH 22/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 17/01/2020 của Bộ Y tế
420/VP-TKTH 21/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019)
397/VP-VHXH 20/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
290/VP-VHXH 15/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 1939
267/VP-TKTH 14/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (NQ số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019)267/VP-TKTH
239/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (Xếp hạng di tích cấp quốc gia Ban Dân y miền)
241/VP-TTHCC 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
242/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL)
244/VP-VHXH 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn băn Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
258/VP-NCPC 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 8/2020/NĐ-CP của Chính phủ
259/VP-KTTC 13/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg
188/VP-VHXH 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ
206/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính
210/VP-NCPC 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTP ngày 06/01/2020 của Bộ Tư pháp.
211/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019
212/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính
216/VP-KTTC 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính
865/NQ-UBTVQH14 10/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thành lập thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng
VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
155/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg
154/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 20/VPCP-KTTH
127/VP-NCPC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 100/201127/VP-NCPC9/NĐ-CP của Chính phủ
128/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
134/VP-NCPC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 4/2020/NĐ-CP của Chính phủ
159/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ
161/VP-KTTC 08/01/2020 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3952/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ Công Thương
8264/VP-KTTC 31/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương
8223/VP-KTTC 30/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
8207/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ
8215/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương
8216/VP-KTTC 27/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính
8121/VP-KTTC 25/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương
8122/VP-KTTC 25/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8129/VP-NCPC 25/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải.
8127/VP-KTTC 24/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính
8040/VP-VHXH 23/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN và Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN
8031/VP-NCPC 21/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương.
8006/VP-VHXH 20/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL)
7944/VP-NCPC 18/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư
7891/VP-TTHCC 17/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
7742/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
7729/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2019/TT-BYT ngày 03/12/2019 của Bộ Y tế
7728/VP-VHXH 09/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 31//2019/TT-BYT
7640/VP-TTHCC 05/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4551/QĐ-BNN-XD ngày 27/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7633/VP-VHXH 04/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7619/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7620/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7621/VP-VHXH 03/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến 203
7593/VP-VHXH 02/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
7529/VP-NCPC 02/12/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019
7545/VP-KTTC 29/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính
7529/VP-NCPC 29/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2019/TT-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ.
7484/VP-VHXH 27/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư o9/2019/TT-BKHCN
7485/VP-VHXH 27/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL)
7385/VP-NCPC 22/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
7296/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
7296/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019
7309/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương
7310/VP-KTTC 20/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2019/TT-BCT ngày 08/11/2019
7209/VP-KTTC 15/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2019/TT-BCT
7210/VP-KTTC 15/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2019/TT-BCT
7185/VP-TKTH 14/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019)
7177/VP-VHXH 14/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu
7155/VP-VHXH 13/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản
7165/VP-KTTC 13/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương
7057/VP-KTTC 11/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1457/QĐ-TTg
7010/VP-VHXH 08/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
6963/VP-TKTH 06/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019)
6928/VP-NCPC 05/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.
6885/VP-KTTC 04/11/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT
6747/VP-KTTC 30/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
6718/VP-VHXH 29/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (Quyết định 778/QĐ-UBDT)
6689/VP-NCPC 28/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 376/TB-VPCP.
6623/VP-KTTC 23/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6559/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019
6560/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
6561/VP-VHXH 22/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025"
6469/VP-KTTC 18/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa dự kiến trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
6460/VP-VHXH 17/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL)
6416/VP-KTTC 15/10/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5463/VP-KTTC 09/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BGTVT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5465/VP-VHXH 09/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 thnasg 8 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vè việc đính chính TT số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019
5467/VP-VHXH 09/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2019/TT-BVHTTDL
5425/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5426/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
5430/VP-KTTC 05/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ
5415/VP-VHXH 05/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5377/VP-NCPC 03/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ
5366/VP-KTTC 03/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương
5332/VP-KTTC 01/09/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 55/2019/TT-BTC
5156/VP-KTTC 26/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 9029/BTC-TCT ngày 07/8/2019
5152/VP-KTTC 26/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
5026/VP-TKTH 20/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019)
5039/VP-KTTC 20/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia
4995/VP-KTTC 19/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
4994/VP-KTTC 19/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020
4982/VP-VHXH 19/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
4933/VP-VHXH 15/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi số liệu dân số cấp huyện, cấp xã trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
4930/VP-VHXH 15/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm
4904/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 12/2019/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước CHND Trung Hoa
4902/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC
4897/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
4905/VP-KTTC 14/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, buôn bán thuốc lá giả và việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuôc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định pháp luật hiện hành
4746/VP-KTTC 08/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 45/2019/TT-BTC
4733/VP-VHXH 07/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 57
4728/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC
4727/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Thông tư thay thế chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị HCSN trong Thông tư 195/2012/TT-BTC
4715/VP-KTTC 07/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 3650/BTNMT-PC
4625/VP-TKTH 02/08/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 131/BC-TCTTTg
4374/VP-TKTH 24/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Báo cáo số 430-BC/TU ngày 28/6/2019)
4314/VP-KTTC 23/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
4305/VP-TKTH 22/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ)
4277/VP-KTTC 20/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-BTC
4279/VP-KTTC 20/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BTC
4257/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BTC
4261/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2560/QĐ-BCĐ
4263VP-HHC 19/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1291/QĐ-GTVT ngày 10/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
4264/VP-KTTC 19/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4215/VP-TKTH 18/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Nghị quyết số 50/NQ-CP)
4185/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi thông tư 40/2018/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
4189/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
4212/VP-VHXH 17/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
4207/VP-KTTC 17/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 64/2019/NĐ-CP
4113/VP-KTTC 15/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
4112/VP-KTTC 15/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019
4097/VP-NCPC 12/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
4100/VP-NCPC 12/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 2572/BTP-BTTP thực hiện Luật Quy hoạch liên quan đến hoạt động công chứng
4072/VP-NCPC 11/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 477/QĐ-TTCP ngày 28/6/2019 của Thanh tra Chính phủ
4047/VP-TKTH 10/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thực hiện Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3999/VP-VHXH 08/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Dự thảo Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quuyền tác giả, quyền liên quan
4000/VP-VHXH 08/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh SGVB Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.
3953/VP-TKTH 05/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 119/BC-TCTTTg
3942/VP-KTTC 05/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 118/QĐ-BCĐCCLHTCTCTD
1437/VP-KTTC 05/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2019/TT-BTC
3949/VP-VHXH 05/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
3925/VP-VHXH 04/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Nghị định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
3880/VP-KTTC 03/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh SG triển khai thực hiện Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
3879/VP-KTTC 03/07/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 43/NQ-CP và số 45/NQ-CP về báo cáo của Chính phủ
3752/VP-TKTH 28/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
3752/VP-TKTH 28/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
3769/VP-KTTC 28/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
3354/VP-TKTH 11/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (444/ĐĐBQH ngày 07/6/2019)
3210/VP-VHXH 04/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khảo sát tình hình và nhu cầu chia sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
3159/VP-VHXH 03/06/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...
3140/VP-TKTH 31/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (4512/VPCP-KTTH ngày 28/5/2019)
3076/VP-NCPC 29/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị đinh số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ
3027/VP-TTHCC 28/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày 5/5/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
3047/VP-NCPC 28/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh - Công văn số 4336/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về Đề án phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
2949/VP-VHXH 25/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Nghị định số 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
2964/VP-TKTH 24/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tham mưu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2981/VP-VHXH 24/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản Quyết định số 612/QĐ-TTg về việc thành lập BCĐ Trung ương sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
2980/VP-VHXH 24/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: QĐ số 588/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025
2892/VP-VHXH 22/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 41/2019/NĐ-CP.
1023/UBND-NCPC 22/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ
2855/VP-VHXH 21/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế
2839/VP-KTTC 21/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 618/QĐ-BTC về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô và xe máy
2821/VP-KTTC 20/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
2831/VP-NCPC 20/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị đinh số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2802/VP-KTTC 17/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 4790/BTC-HCSN
2796/VP-NCPC 17/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 405-BC/TU ngày 06/5/2019 và Báo cáo số 406-BC/TU ngày 08/5/2019 của Tỉnh ủy
2758/VP-KTTC 16/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2763/VP-VHXH 16/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành LĐTBXH
2730/VP-KTTC 15/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT
2701/VP-KTTC 14/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 542/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
2627/VP-KTTC 13/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGTVT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT
2616/VP-KTTC 10/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 3640/VPCP-KTHT
2606/VP-TKTH 10/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản ( Quyết định số 451/QĐ-TTg, 22/4/2019)
2573/VP-TKTH 09/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 85/BC-TCTTTg
2474/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
2500/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2524/VP-KTTC 06/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2019/TT-BTC, ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
2523/VP-NCPC 06/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 174/TB-VPCP.
2455/VP-VHXH 04/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Nghị định số 36/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
2425/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 81/QĐ-MT ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
2404/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo dõi bộ chỉ số năng lượng canh tranh du lịch
2406/VP-VHXH 03/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi QĐ số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
2407/VP-KTTC 03/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2408/VP-KTTC 03/05/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
2321/VP-HCC 26/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
2342/VP-KTTC 26/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019
2270/VP-VHXH 24/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh SGVB ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đê án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
2261/VP-VHXH 23/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 88/2018/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn
2253/VP-KTTC 23/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTC
2264/VP-VHXH 23/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản: Quyết định số 429/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030
2187/VP-KTTC 22/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 426/QĐ-TTg
2185/VP-NCPC 22/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Úc
2148/VP-KTTC 19/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 450/QĐ-EVNNPT
2147/VP-NCPC 19/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
2099/VP-VHXH 17/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 và Quyết định số 340/QĐ-BYT ngày 29/01/2019 của Bộ Y tế
2103/VP-TKTH 17/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 65/BC-TCTTTg
2083/VP-TKTH 16/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Văn bản (Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019)
2076/VP-KTTC 16/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
2056/VP-KTTC 13/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg
2059/VP-KTTC 12/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTC
2018/VP-VHXH 11/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp
2021/VP-KGVX 11/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018
2023/VP-VHXH 11/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản: Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hương dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc tron doanh nghiệp nhỏ và vừa
1999/VP-HCC 10/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi V.v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực QLLĐNN thuộc phạm vi QLNN của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1964/VP-NC 09/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 130/CP-NC ngày 05/4/2019 của Chính phủ
1932/VP-KTTC 08/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1913/VP-KTTC 05/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26/3/2019 của Bộ Công Thương
1912/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2019/TT-BTC về quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
1910/VP-KTTC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2019/TT-BTC
1867/VP-TTHCC 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
1863/VP-VHXH 04/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
1827/VP-KTTC 02/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính
1823/VP-NCPC 02/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
1815/VP-NCPC 01/04/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 965/BTP-KHTC về thông báo phát hành và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp
1652/VP-VHXH 26/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia
1654/VP-KTTC 26/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1652/VP-VHXH 26/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia...
1594/VP-KTTC 22/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 359/QĐ-BTC
1593/VP-KTTC 22/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 14/2019/ NĐ-CP
1602/VP-NCPC 22/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1602/VP-NCPC 22/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn 276/TTCP-C.IV ngày 06/3/2019 của Thanh tra Chính phủ
1557/VP-TKTH 21/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (287/LĐTBXH-VP ngày 11/01/2019)
1549/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 của Chính phủ
1519/VP-NCPC 20/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
1497/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 274/QĐ-TTg
1498/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS - sao gửi Quyết định số 101/QĐ-BKHCN
1480/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi QĐ số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế
1479/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB 463 công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc GDĐT hết hiệu lực năm 2018
1472/VP-KTTC 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1470/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chuẩn, định múc sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
1473/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
1471/VP-KTTC 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1469/VP-VHXH 19/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 252/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn ban QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc linh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1448/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ
1446/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định số 517/QĐ-BTP ngày 04/3/2019 của Bộ Tư pháp
1444/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) sao gửi Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01/3/2019 của Bộ Tài chính
1440/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Công văn số 861/BTP-VP ngày 14/3/2019 của Bộ Tư pháp
1432/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/20178 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1431/VP-KTTC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 6443/BTNMT-TTr về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ
1425/VP-NCPC 18/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 2024/VPCP.V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
1383/VP-KTTC 15/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)thực hiện Công văn số 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1367/VP-KTTC 15/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) đính chính Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ
941/VP-TH 15/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v trả lời chất vấn ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Hà Nội.
1325/VP-VHXH 13/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
1312/VP-VHXH 13/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). Chuyển văn bản tuyển sinh cao học ngành Đô thị hoc
1284/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi QĐ 296/QĐ-BTC
1283/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2019/TT-BTC
1292/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
1291/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Quyết định số 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
1295/VP-KTTC 12/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.
1264/VP-VHXH 11/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
1256/VP-KTTC 11/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) sao gửi Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương
1265/VP-KTTC 11/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
1242/VP-TKTH 08/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc bồi dưỡng kiến thức thống kê cho những người làm công tác thống kê
1172/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 213/2019/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
1186/VP-NCPC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ.
1188/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1179/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Thông tư số 39/2018/TT-NHNN, ngày 26/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1178/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi hông tư số 125/2018/TT-BTC, ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
1177/VP-KTTC 05/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 01/2019/TT-BTC, ngày 02/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
1125/VP-NCPC 01/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ
1115/VP-VHXH 01/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 223/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035"
1098/VP-VHXH 01/03/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Quyết định số 03/219/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định hoàn thành mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
1062/VP-KTTC 28/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN, ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban Liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
1089/VP-KTTC 28/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) Sao gửi Nghị định số 16/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ
1017/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
1004/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1003/VP-KTN 27/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông Vận tải
966/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ
977/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
976/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
975/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 07/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
978/VP-NC 26/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 150/QĐ-VPCP ngày 19/02/2019 của Văn phòng Chính phủ
946/VP-NC 25/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Quyết định số 356/QĐ-BNG ngày 13/02/2019 của Bộ Ngoại giao.
931/VP-KTTC 24/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng
883/VP-KGVX 21/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS - sao gửi Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT
870/VP-NC 21/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
889/VP-NC 21/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ
845/VP-NC 20/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ
832/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng
831/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ
829/VP-KGVX 20/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH
823/VP-KGVX 19/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS - sao gửi Nghị định số 13/2019/NĐ-TTg
818/VP-KGVX 19/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản: Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
793/VP-KTTC 18/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
775/VP-NC 18/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 148/QĐ-TCTHADS ngày 21/01/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự
751/VP-KGVX 18/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Quy chế số 19/QC-TƯHCTĐ ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về quản lý tập huấn viên, hướng dẫn viên sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
793/VP-KTTC 18/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
728/VP-NC 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Thông tư số 173/2018/TT-BQP, ngày 31/12/2018 của Bộ Quốc phòng
727/VP-KGVX 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB chỉ thị 138 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách
736/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) sao gửi Thông tư số 56/2018/TT-BCT, ngày 26/12/2019 của Bộ Công Thương
735/VP-KTTC 15/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Nghị định số 08/2019/NĐ-CP, ngày 23/01/2019 của Chính phủ
714/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC
716/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
719/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB TT3 về công tác xã hội trong trường học
708/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai nội dung Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ KHĐT
700/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi Công văn số 23/CP-NC, ngày 29/01/2019 của Chính Phủ
705/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện nội dung Bản ghi nhớ của Đoàn đánh giá tình hình thực hiện Dự án 2018 lần 2 do ADB tài trợ
693/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Quyết định 130/QĐ-HĐPH ngày 22/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
689/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) Sao gửi Thông tư số 03/2019/TT-BTC, ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
688/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 07/2019/TT-BTC, ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
685/VP-KTTC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 123/2018/TT-BTC, ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính
682/VP-KTN 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, ngành và địa phương
681/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB về việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học các cấp
683/VP-NC 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v sao gửi bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 của Ngành Nội chính Đảng
678/VP-KGVX 14/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cks). SGVB về chế độ báo cáo thống kê của ngành GD
642/VP-KTN 12/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo an toàn giao thông cho khách du lịch
639/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB TT số 34 về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
638/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB về đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục dại học...
637/VP-KGVX 12/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB QĐ số 68 của Bộ GDĐT
617/VP-KTN 11/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP
614/VP-KTN 11/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS)triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
599/VP-KGVX 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS - sao gửi Quyết định 100/QĐ-TTg
591/VP-NC 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
576/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
575/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
576/VP-KTN 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
585/VP-NC 01/02/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản của Ban Dân vận Trung ương về báo cáo kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018
528/VP-KGVX 28/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh CKS sao gửi Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
519/VP-KTN 28/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018
495/VP-KGVX 25/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế
455/VP-NC 24/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 3148/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp
440/VP-NC 23/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 02/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ
450/VP-KGVX 23/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). SGVB QĐ số 69 về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
386/VP-KTN 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
385/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks). Tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình "Xuân Chiến sĩ năm 2019"
388/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (cks) sao gửi văn bản: Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch
397/VP-KTTC 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 1881/TB-KTNN
412/VP-NC 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi Thông báo số 23/TB-VPCP
417/VP-KGVX 22/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) Sao gửi Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
383/VP-KTTC 21/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 55/2018/TT-BCT
379/VP-NC 21/01/2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (CKS) sao gửi văn bản