TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 31 tháng 5 năm 2016
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:08/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:23/3/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:23/3/2016
Hiệu lực:10/4/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/3/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:24/3/2016
Hiệu lực:04/4/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:10/2106/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/4/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:13/4/2016
Hiệu lực:23/4/201
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:11/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/4/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:15/4/2016
Hiệu lực:25/4/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:12/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/4/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:21/4/2016
Hiệu lực:02/5/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:4/5/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:4/5/2016
Hiệu lực:14/5/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:9/5/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:9/5/2016
Hiệu lực:19/5/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/5/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:10/5/2016
Hiệu lực:20/5/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1047/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/4/2016
Số công báo:Số 03 năm 2016
Ngày đăng công báo:31/5/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:29/4/2016
Hiệu lực:09/5/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
23/03/2016 08/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh.


24/03/2016 09/2016/QĐ-UBND

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý


13/04/2016 10/2106/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh


15/04/2016 11/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh


21/04/2016 12/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh


04/05/2016 13/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/05/2016 14/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


10/05/2016 15/2016/QĐ-UBND

sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tti3nh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND nhày 22/12/2014 của UBND tỉnh TN


24/04/2016 1047/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh