TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 10 tháng 9 năm 2017
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:24/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/8/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:31/8/2017
Hiệu lực:31/8/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:25/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/8/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:10/9/2017
Hiệu lực:10/09/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:26/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/8/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:11/9/2017
Hiệu lực:11/9/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:2153/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:12/9/2017
Hiệu lực:12/9/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:27/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/10/2017
Hiệu lực:01/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:28/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:1/10/2017
Hiệu lực:01/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:29/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:5/10/2017
Hiệu lực:05/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:30/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/9/2017
Số công báo:Số 07 năm 2017
Ngày đăng công báo:10/9/2017
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:5/10/2017
Hiệu lực:05/10/2017
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
21/08/2017 24/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp


28/08/2017 25/2017/QĐ-UBND

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh


31/08/2017 26/2017/QĐ-UBND

Quy định mức cho trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh truyền hình


12/09/2017 2153/QĐ-UBND

Điều chỉnh vị trí, quy mô dự án Nhà máy cung cấp nước sạch huyện Trảng Bàng


15/09/2017 27/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi ,bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


19/09/2017 28/2017/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh


20/09/2017 29/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


21/09/2017 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định Về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh