VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
5929/VP-NC 09/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNV và 08/2024/TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5945/VP-KT 09/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5967/VP-KGVX 09/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BTTTT quy định chi tiết cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá, phương pháp định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức, cá nhân sở hữu công trình viễn thông
5938/VP-DT 09/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 441/QĐ-UBDT ngày 08/7/2024 của Ủy ban Dân tộc
5891/VP-KT 08/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính.
5890/VP-KT 08/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 81/2024/NĐ-CP ngày 04/7/2024 của Chính phủ
5882/VP-KT 08/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 03/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5865/VP-KGVX 05/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ.
5862/VP-KT 05/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 01/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5861/VP-KT 05/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ
5860/VP-KT 05/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính
5825/VP-NC 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5830/VP-KT 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 Nghị định Quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn
5827/VP-KGVX 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
5802/VP-DT 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 1119/TB-UBDT ngày 28/6/2024 của Ủy ban Dân tộc
5812/VP-KT 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ TTTT
5811/VP-KSTTHC 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4768/QĐ-BCA của Bộ Công an
5805/VP-KT 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ.
5796/VP-NC 04/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
5788/VP-KGVX 03/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Nghị định số 74/2024/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng)
5774/VP-NC 03/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5736/VP-KGVX 02/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2048/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sổ tay hướng dẫn xây dựng dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
5729/VP-KT 02/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 271/TB-VPCP
5701/VP-KT 02/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TBKL của Thường trực Chính phủ về Đề án xử lý khó khăn, vướng mắc tại một số dự án BOT giao thông
5668/VP-NC 01/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024
5651/VP-NC 01/07/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 08/2024/QĐ-TTg ngày 28/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5602/VP-KGVX 28/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Văn bản hợp nhất số: 2650/VBHN-BLĐTBXH, 2651/VBHN-BLĐTBXH)
5575/VP-KSTTHC 27/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 67/2024/NĐ-CP, 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ
5517/VP-NC 26/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 449/QĐ-BNV ngày 25/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5501/VP-KT 25/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1893/QĐ-BNN-TL ngày 24/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
5476/VP-KT 24/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5419/VP-NC 24/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BVHTTDL và Thông tư số 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024
5408/VP-KT 21/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5400/VP-KT 20/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5348/VP-KT 20/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ
5327/VP-KT 19/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ
5299/VP-KT 18/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ.
5231/VP-KT 17/06/2024 UBND H. DMC sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2024 của Bộ NN và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ NN và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2021 – 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT.
5200/VP-NC 17/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
5174/VP-KT 17/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BNNPTNT ngày 13/6/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
5169/VP-DT 17/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 của Bộ Nội vụ
5135/VP-KT 13/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT
5108/VP-KT 13/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2024/TT-BGTVT
5085/VP-KT 12/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
5021/VP-KGVX 10/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 61/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2024 Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
5019/VP-KT 10/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
5018/VP-KT 10/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ
4965/VP-KT 07/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4899/VP-KT 06/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1558/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu tiêu chí về giáo dục của huyện NTM
4905/VP-NC 06/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy định số 4684-QĐ/TU ngày 31/5/2024
4888/VP-KT 05/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 34/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4887/VP-KT 05/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4886/VP-KT 05/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 38/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4885/VP-KT 05/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4811/VP-KT 04/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4796/VP-KT 04/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính.
4768/VP-KT 03/06/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1497/QĐ-BNN-VPĐP
4633/VP-DT 30/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 1585/NQ-HĐDT15 và Kế hoạch số 1586/KH-HĐDT15 của Hội đồng Dân tộc
4556/VP-DT 28/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 852/UBDT-DTTS ngày 24/5/2024 của Ủy ban Dân tộc
4563/VP-KT 28/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi và tham mưu UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 57/2024/NĐ-CP
4546/VP-KT 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTNMT ngày 24/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4537/VP-KT 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính
4536/VP-KT 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1092/QĐ-BTC ngày 13/5/2024 của Bộ Tài chính
4505/VP-KT 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4519/VP-NC 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ
4514/VP-DT 27/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 241/TB-CP ngày 24/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
4467/VP-KT 24/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất
4405/VP-KT 22/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ Tài chính.
4386/VP-KGVX 22/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản hợp nhất số 2007/VBHN-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
4347/VP-KT 21/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 219/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 11 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
4343/VP-KT 21/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 44/2024/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
4339/VP-KT 21/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 của Bộ Tài chính.
4329/VP-KGVX 21/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 49/2024/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin cơ sở
4311/VP-KSTTHC 21/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp
4288/VP-NC 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ
4266/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
4265/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
4262/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
4261/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ về việc Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
4259/VP-NC 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ
4251/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ
4250/VP-KT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ
4225/VP-DT 20/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Tờ trình số 190/TTr-CP và Báo cáo số 191/BC-CP ngày 26/4/2024 của Chính phủ
4147/VP-NC 16/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ
4079/VP-KSTTHC 15/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 3184/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ
4055/VP-KSTTHC 14/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
4013/VP-NC 14/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BXD ngày 06/5/2024
3851/VP-NC 08/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2024/TT-BTC ngày 03/5/2024
3776/VP-NC 06/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 46/2024/NĐ-CP của Chính phủ
3738/VP-KT 06/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT
3717/VP-KGVX 04/05/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v Hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
3576/VP-KT 26/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2024/NĐ-CP
3575/VP-KT 26/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2024/TT-BGTVT
3533/VP-KT 26/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
3519/VP-DT 25/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 657/BC-UBDT ngày 23/4/2024 của Ủy ban Dân tộc
3502/VP-KT 25/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 của Bộ Công Thương
3501/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính
3441/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường trường banhành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làmvật liệu san lấp
3441/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường trường banhành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làmvật liệu san lấp
3432/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 của Chính phủ
3414/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2024/NĐ-CP
3413/VP-KT 24/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 155/TB-VPCP Về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 10 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải
3306/VP-NC 19/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ
3282/VP-KSTTHC 19/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi. Báo cáo số 76/BC-BCT ngày 17/4/2024 của Công Thương
3269/VP-KT 19/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 896/QĐ-BNN-VPĐP
3465/VP-KGVX 19/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
3251/VP-KGVX 17/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ Quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
3177/VP-KT 17/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 1121/KH-BNV ngày 04/03/2024 của Bộ Nội vụ
3182/VP-KGVX 17/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm.
3160/VP-KT 16/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ
3116/VP-KGVX 12/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.
2977/VP-KT 09/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2024/TT-BCT ngày 04/4/2024 của Bộ Công Thương
2955/VP-NC 09/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ
2947/VP-DT 09/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật
2926/VP-KT 08/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 3548/BTC-KBNN ngày 04/4/2024 của Bộ Tài chính (Đính chính TT 17/2024/TT-BTC)
2923/VP-KT 08/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
2911/VP-KT 08/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ
2865/VP-KT 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 6/2024/TT-BGTVT
2866/VP-KT 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT
2872/VP-KT 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 260/QĐ-TTg
2886/VP-KGVX 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 278/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông
2887/VP-KSTTHC 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 48/QĐ-BCĐCCHC ngày 02/4/2024 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
2869/VP-KT 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gứi Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT
2888/VP-NC 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ
2889/VP-NC 05/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ
2774/VP-KT 03/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2024/TT-BCT ngày 29/3/2024 của Bộ Công Thương
2734/VP-DT 02/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 01/4/2024 của Văn phòng Chính phủ
2744/VP-KT 02/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ
2748/VP-KT 02/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2024/TT-BCT ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương
2749/VP-KT 02/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định Ssố 05/2024/2024 ngày 26/3/2024 của Thụ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
2665/VP-KGVX 01/04/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 31/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, nghị định số 61/2016/NĐ-CP và nghị định số 36/2019/NĐ-CP
2600/VP-KGVX 29/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện
2576/VP-KSTTHC 27/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 455/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2542/VP-KT 27/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi 04 Quyết định của Kiểm toán nhà nước
2521/VP-KGVX 26/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi VBHN số 1166/VBHN-BLÐTBXH về Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
2515/VP-KSTTHC 26/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 1619/BC-BNV của Bộ Nội vụ về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2024.
2465/VP-KT 25/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 449/QĐ-BTC ngày 15/3/2024 của Bộ Tài chính
1433/VP-KGVX 23/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
2387/VP-KGVX 21/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 466/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2019-2023.
2337/VP-KGVX 20/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2303/VP-NC 20/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-UBDT ngày 15/3/2024
2289/VP-KT 19/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ
2202/VP-KT 18/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính
2165/VP-KT 15/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT
2115/VP-NC 14/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023
2174/VP-KGVX 14/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 201/QĐ-TTg
2064/VP-NC 13/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ
2099/VP-NC 13/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 13/3/2024
1929/VP-KGVX 08/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 835/VBHN-BLĐTBXH về Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTG
1928/VP-KGVX 08/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 836/VBHN-BLĐTBXH về Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 170/2008/QĐ-TTG ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
1879/VP-KT 07/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 27/2024/NĐ-CP
1838/VP-KT 06/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 16/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1836/VP-KT 06/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 04/2024/NĐ-CP
1835/VP-KGVX 06/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024
1818/VP-KT 06/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2024/TT-BTC ngày 01/3/2024 của Bộ Tài chính
1817/VP-KT 06/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính
1779/VP-KT 05/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/2/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 9 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải
1777/VP-KT 05/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 70/TB-VPCP
1716/VP-KT 04/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP
1656/VP-KT 01/03/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ
1641/VP-KSTTHC 29/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1613/VP-DT 29/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT và 669/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1580/VP-KGVX 28/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
1506/VP-DT 27/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 86/QĐ-UBDT ngày 20/02/2024 của Ủy ban Dân tộc
1468/VP-KSTTHC 26/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
1435/VP-KT 23/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT
1392/VP-KSTTHC 22/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông
1374/VP-KT 22/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ
1370/VP-KGVX 21/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 135/QĐ-BLĐTBXH V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
1317/VP-KGVX 19/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 177/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
1253/VP-KGVX 16/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 13/2024/NĐ-CP
1242/VP-KT 16/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính.
1241/VP-KT 16/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính
1239/VP-KT 16/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 của Chính phủ.
1238/VP-KT 16/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính.
1218/VP-KT 15/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 111/2024/QH15
1237/VP-KT 13/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính.
1203/VP-KT 12/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 161/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1195/VP-KGVX 12/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 452/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1189/VP-KGVX 12/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao.
1188/VP-KT 12/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg ngày 05/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1141/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản
1140/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1139/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
1121/VP-KGVX 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 144/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025.
1120/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2024/TT-BCT ngày 30/01/2024 của Bộ Công Thương
1117/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 366/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
1143/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
1142/VP-KT 06/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghi định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
1072/VP-KT 05/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1087/VP-KT 05/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 180/QĐ-BTC ngày 26/01/2024 của Bộ Tài chính
1083/VP-DT 05/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quết định số 75/QĐ-BNV ngày 02/02/2024 của Bộ Nội vụ
1075/VP-KT 05/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1067/VP-KGVX 02/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 434/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
1061/VP-KT 02/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 79/QĐ-BGTVT
1060/VP-KT 02/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 06/2024/NĐ-CP
1044/VP-KT 02/02/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 18/01/2024 của Bộ Tài chính
973/VP-KT 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
965/VP-KT 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 28/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
959/VP-KT 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
956/VP-KT 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
955/VP-KT 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
944/VP-KGVX 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
943/VP-KGVX 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
940/VP-KGVX 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/01/2024
937/VP-KGVX 31/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
898/VP-KT 30/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 55/2023/TT-BGTVT
865/VP-NC 29/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2024/TT-BTC ngày 22/1/2024 của Bộ Tài chính
886/VP-KT 29/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24/01/2024 của Chính phủ
879/VP-KT 29/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 48/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công Thương
864/VP-KT 29/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/QĐ-BCĐNL ngày 25/01/2024 của Ban chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
900/VP-KT 29/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
803/VP-KT 25/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 16/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
773/VP-DT 24/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 48/QĐ-UBDT ngày 19/01/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
759/VP-KGVX 23/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 326/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành phụ lục thay thế phụ lục kèm theo Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT ngày 13/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 về phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”.
655/VP-KT 19/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
602/VP-KT 18/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương
584/VP-NC 18/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi thông tư số 07/2023/TT-BNG ngày 29/12/2023 của Bộ Ngoại giao
580/VP-NC 18/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BNG ngày 26/12/2023 của Bộ Ngoại giao
565/VP-KT 17/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính
549/VP-NC 17/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 22/BNV-TTTT ngày 12/1/2024 của Bộ Nội vụ
519/VP-KGVX 16/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
600/VP-KT 16/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2024/TT-BCT ngày 15/01/2024 của Bộ Công Thương
461/VP-KT 15/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang tập đoàn Điện lực Việt Nam
460/VP-KT 15/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính
411/VP-KT 15/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 47/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công Thương
408/VP-KT 12/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 46/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công Thương
519/VP-KGVX 12/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
366/VP-KGVX 11/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 96/2023/NĐ-CP
362/VP-KGVX 10/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ
303/VP-KT 10/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 của Bộ Công Thương
298/VP-KT 10/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 Ban hành Thông tư Quy định về kỹ thuật giám sát bằng công nghệ viễn thám đối với một số nội dung, hạng mục trong khai thác mỏ lộ thiên
297/VP-KT 10/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 45/2023/TT-BCT ngày 29/12/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do Bộ Công Thương quản lý
285/VP-KGVX 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 119/2023/TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
283/VP-KGVX 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4472/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh. Quyết định số 4473/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh.
277/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
275/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 183/QĐ-BNN-TS ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
274/VP-KGVX 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh.
263/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải
262/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 01/2024/NĐ-CP
254/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
253/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
249/VP-KT 09/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
202/VP-QTTV 08/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 74/2023/TT-BTC ngày 27/12/2023 của Bộ Tài chính
199/VP-NC 08/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
140/VP-KT 05/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
167/VP-KT 05/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
148/VP-KGVX 05/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 224/NQ-CP
132/VP-KGVX 05/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 33/2023/QĐ-TTg quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư
82/VP-KT 03/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
81/VP-KT 03/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
64/VP-KT 03/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 106/2023/QH15
33/VP-KT 03/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương
31/VP-KT 03/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương
27/VP-DT 02/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ
19/VP-KT 02/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương
18/VP-KT 02/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương
17/VP-KT 02/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương
16/VP-KT 02/01/2024 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương
12059/VP-KGVX 29/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Nghị định số 88/2023/NĐ-CP
12058/VP-KGVX 29/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
12053/VP-KGVX 29/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, Phường, thị trấn tiêu biểu"
12009/VP-KT 29/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 107/2023/QH15
11959/VP-KT 28/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
11958/VP-KT 28/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH 15 ngày 13/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
11957/VP-KT 28/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 90/2023/NĐ-CP
11899/VP-KT 27/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 509/TB-VPCP
11831/VP-KT 25/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2023/TT-BCT ngày 22/12/2023 của Bộ Công Thương
11126/VP-KT 06/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 của Bộ Công Thương
11125/VP-KT 06/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính
11124/VP-KT 06/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 84/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 của Chính phủ
11072/VP-KT 04/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ
11063/VP-KT 04/12/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ
10925/VP-KT 29/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng
10911/VP-KT 29/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10905/VP-KGVX 29/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2023/TT-BKHCN ban hành định mức KTKT các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lượng công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
10903/VP-KGVX 29/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 1488/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”
10902/VP-KGVX 29/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1487/QĐ-TTg về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
10855/VP-KGVX 28/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030”
10846/VP-KGVX 28/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
10822/VP-KT 27/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/2023/QĐ-KTNN và Quyết định số 13/2023/QĐ-KTNN ngày 21/11/2023 của Kiểm toán nhà nước
10821/VP-KT 27/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 71/2023/TT-BTC ngày 21/11/2023 của Bộ Tài chính
10798/VP-KT 27/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10804/VP-KT 27/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản số 13/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất
10709/VP-KT 27/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10784/VP-KT 24/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
10742/VP-KT 24/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10726/VP-KSTTHC 23/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
10511/VP-KT 17/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ
10489/VP-NC 17/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi hướng dẫn Khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
10485/VP-KT 17/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4880/QĐ-BNN-KTHT ngày 15/11/2023 của Bộ NN và PTNT
10471/VP-KT 16/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi QĐ 4863/QĐ-BNN-TL
10376/VP-KSTTHC 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 5648/BTTTT-CĐSQG về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
10341/VP-KT 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2023/TT-BCT ngày 01/11/2023 của Bộ Công Thương Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió
10336/VP-KT 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của Bộ Tài chính.
10335/VP-KT 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính
10325/VP-NC 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 68/2023/TT-BTC ngày 08/11/2023 của Chính phủ
10324/VP-KT 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BTNMT ngày 17/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10323/VP-KT 14/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BTNMT ngày 12/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10248/VP-KT 09/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4765/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2023 của Bộ NN và PTNT
10237/VP-KT 09/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 27/2023/QĐ-TTg của Thủ tưởng Quyết định quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình
10192/VP-KSTTHC 08/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 1763/BC-TCTTKĐA ngày 02/11/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06
10188/VP-KT 08/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ (cập nhật file văn bản)
10184/VP-KT 08/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 77/2023/NĐ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ
10172/VP-KT 08/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 80/QĐ-BCĐĐSQG
10154/VP-KGVX 08/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
10052/VP-KGVX 06/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
10051/VP-KT 06/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2023/TT-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ Công Thương
10019/VP-KT 04/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10009/VP-KT 03/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10007/VP-KT 03/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1277/QĐ-TTg ngày 01/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9905/VP-KGVX 02/11/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 75/2023/NĐ-CP
9836/VP-KT 31/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9809/VP-KT 31/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9732/VP-KT 30/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định 1143/QĐ-TTg
9731/VP-KT 30/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1261/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9708/VP-KT 27/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9683/VP-KGVX 27/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN.
9537/VP-KSTTHC 24/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT
9527/VP-KT 23/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản trả lời kiến nghị của các địa phương liên quan thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
9492/VP-KT 23/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ góp ý về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
9490/VP-KT 23/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi ý kiến của Bộ Nội vụ về Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
9489/VP-KGVX 23/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 26/2023/QĐ-TTg
9394/VP-KSTTHC 19/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 18/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9357/VP-KT 18/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết dịnh số 1200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam Campuchia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
9344/VP-KGVX 18/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3172/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 3173/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9329/VP-KT 18/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính.
9278/VP-KT 16/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2023 của Bộ NN và PTNT
9211/VP-KT 16/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BNTPTNT
9172/VP-KGVX 13/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng chính phủ
9169/VP-KSTTHC 13/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ.
9134/VP-KT 12/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4165/QĐ-BNN-VPĐP ngày 10/10/2023 của Bộ NN và PTNT
9091/VP-KSTTHC 11/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 06/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
9014/VP-KSTTHC 09/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 5500/BC-BNV của Bộ Nội vụ
8998/VP-KT 06/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 8202/BKHĐT
8992/VP-KT 05/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 62/2023/TT-BTC ngày 03/10/2023 của Bộ Tài chính.
8926/VP-KGVX 04/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi 1. Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm. 2. Quyết định số 2775/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ
8920/VP-KGVX 04/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học”.
8878/VP-KT 03/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 của Bộ Tài chính.
8855/VP-KT 02/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4009/QĐ-BNN-TL ngày 28/9/2023 của Bộ NN và PTNT
8842/VP-NC 02/10/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ
8784/VP-KGVX 29/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
8738/VP-KT 28/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ
8612/VP-KT 26/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 19/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8515/VP-NC 24/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
8514/VP-NC 24/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
8374/VP-KSTTHC 19/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
8364/VP-KGVX 19/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
8363/VP-KGVX 19/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em
8315/VP-KT 18/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ
8276/VP-KT 18/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8146/VP-NC 13/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 54/2023/TT-BNV ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
8122/VP-KT 12/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của Bộ Tài chính
8103/VP-KSTTHC 12/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 372/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
8035/VP-KT 08/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/9/2023 của Chính phủ
8016/VP-KT 07/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2556/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
8015/VP-KT 07/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7981/VP-KT 06/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
7915/VP-KT 05/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7913/VP-KT 05/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7858/VP-NC 03/09/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ
7853/VP-KGVX 31/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP
7824/VP-KSTTHC 31/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản số 293/BCY-CTSBMTT của Ban Cơ yếu Chính phủ
7728/VP-KGVX 28/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 63/2023/NĐ-CP
7700/VP-KT 28/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
7671/VP-NC 25/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ
7668/VP-NC 25/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BNG ngày 27/7/2023 của Bộ Ngoại giao
7627/VP-KT 24/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 6719/BKHĐT-QLĐT
7604/VP-KT 24/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7529/VP-KGVX 22/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ
7477/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT
7476/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BGTVT
7461/VP-KT 21/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 6 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành GTVT
7395/VP-KT 18/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
7411/VP-KGVX 17/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
7335/VP-NC 16/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
7334/VP-KT 16/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ
7279/VP-NC 15/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ
7193/VP-KT 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7180/VP-TH 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 601/TB-VP ngày 08/8/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận tại Hội nghị trao đổi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ
7141/VP-TH 11/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023
7065/VP-KSTTHC 09/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
7018/VP-NC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan
6708/VP-KSTTHC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 5972/BC-VPCP ngày 04/8/2023 của Văn phòng Chính phủ
6704/VP-KSTTHC 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 97/BC-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
6982/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 891/QĐ-BGTVT
6981/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản về kết quả tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án đường bộ cao tốc
6979/VP-KT 07/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 289/TB-VPCP
6875/VP-NC 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BNV ngày 01/8/2023 của Bộ Nội vụ
6870/VP-KSTTHC 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 6720/MTTW-BTT ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam
6823/VP-TH 03/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5802/VPCP-TH ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
6814/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 886/QĐ-TTg
6809/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2023/TT-BGTVT
6808/VP-KT 02/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSTW của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025
6749/VP-KT 01/08/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 893/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
6706/VP-KGVX 31/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
5576/VP-NC 30/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
5538/VP-KT 29/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ.
6510/VP-KGVX 29/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
5507/VP-KT 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ
5502/VP-KT 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 27
6529/VP-NC 28/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
6470/VP-KT 27/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6465/VP-KSTTHC 27/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 76/BC-BTTTT ngày 21/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
6395/VP-KT 25/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6293/VP-KT 21/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT và số 17/2023/TT-BGTVT
6292/VP-KT 21/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa.
6262/VP-KGVX 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2070/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
6256/VP-KGVX 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 799/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
6245/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 817/QĐ-TTg
6243/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT và số 13/2023/TT-BGTVT
6241/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BGTVT
6240/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
6239/VP-KT 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2023/TT-BGTVT
6226/VP-NC 20/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ
6153/VP-KGVX 18/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 6/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
5999/VP-KT 12/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2023/TT-BCT ngày 30/6/2023 của Bộ Công Thương
5962/VP-KT 12/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 94/2023/QH15 của Quốc hội
5824/VP-KT 08/07/2023 UBND H. DMC sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
5803/VP-KGVX 07/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành (Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN )
5763/VP-KT 06/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ
5762/VP-KT 06/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT
5706/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5706/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5678/VP-KT 04/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ.
5649/VP-KGVX 03/07/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
5579/VP-KT 30/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính.
5389/VP-KGVX 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
5382/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 14/2023/TT-BCT Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện
5377/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
5377/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 743/QĐ-TTg ngày 22/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia
5366/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ.
5365/VP-KT 23/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính.
5273/VP-KSTTHC 22/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 202.
5272/VP-KGVX 22/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
5271/VP-KGVX 21/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chấm thi và công tác thanh tra chấm thi, thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
5192/VP-NC 19/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ
5190/VP-KT 19/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BCT ngày 09/6/2023 của Bộ Công Thương
5114/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính.
5056/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT
5053/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 30/2023/NĐ-CP
5052/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính
5047/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2023/TT-BTC
5046/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
5040/VP-KT 14/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ
4960/VP-KT 12/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ.
4954/VP-KT 12/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 39/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính.
4905/VP-KT 09/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 36/2023/TT-BTC ngày 06/6/2023 của Bộ Tài chính
4898/VP-KT 09/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05/6/2023 của Bộ Công Thương
4890/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
4837/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính
4836/VP-KT 08/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4812/VP-KSTTHC 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 2765/BGDĐT-CNTT ngày 06/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4811/VP-KSTTHC 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 293/QĐ-VPCP ngày 02/6/2023 của Văn phòng Chính phủ
4807/VP-KGVX 07/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
4740/VP-KGVX 06/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 08/2023/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên.
4751/VP-KT 06/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4719/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ
4717/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.
4716/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 của Kiểm toán nhà nước.
4690/VP-KSTTHC 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4691/VP-KT 05/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”
4657/VP-KT 04/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 của Bộ Tài chính
4659/VP-KT 04/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ NNPTNT
4625/VP-KT 02/06/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg ngày 31/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4559/VP-KT 31/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2023/TT-BTC ngày 29/5/2023 của Bộ Tài chính.
4494/VP-KT 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4490/VP-KT 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán nhà nước.
4488/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
4487/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2023/TT-BKHCN về quy định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
4483/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 531/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và Quyết định số 1358/QĐ-BGDĐT Phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
4481/VP-KGVX 29/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới
4438/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
4441/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 25/2023/NĐ-CP
4440/VP-KT 28/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh CTĐT Dự án “An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn ADB
4410/VP-KT 25/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2011/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT
4359/VP-KSTTHC 24/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo APCI 2022 và Báo cáo đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
4344/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4343/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Thông tư của Bộ Tài chính
4320/VP-KT 23/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
4217/VP-KT 19/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4187/VP-KGVX 18/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế
4185/VP-KSTTHC 18/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc.
4151/VP-KT 17/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 500/QĐ-TTg của THủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4122/VP-KGVX 16/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/2023/QĐ-TTgvề việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao
4081/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BCT ngày 08/5/2023 của Bộ Công Thương
4050/VP-KSTTHC 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4047/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ
4030/VP-KT 15/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ.
4013/VP-KT 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 20/2023/NĐ-CP của Chính phủ
4012/VP-KT 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 15/2023/NĐ-CP của Chính phủ
4035/VP-KGVX 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 34/QĐ-HĐQGGDPTNL ngày 27/4/2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về việc ban hành Chương trình công tác giai đoạn 2023-2026 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
4000/VP-KSTTHC 14/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 28/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
3967/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3966/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
3962/VP-KT 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1781/QĐ-BNN-HTQT của BNN&PTNT
3947/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 658/QĐ-NHNN ngày 14/4/2023 của Ngân hàng Nhà nước
3932/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
3932/VP-KSTTHC 11/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023
3898/VP-KT 10/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính
3820/VP-KT 08/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ.
3782/VP-KT 05/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Thông tư số 05/2023/TT-BGTVT ngày 28/4/2023 của Bộ Giao thông vận tải)
3758/VP-KT 05/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3739/VP-KGVX 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ)
3735/VP-KT 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ
3734/VP-KT 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ
3752/VP-KGVX 04/05/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo
3740/VP-KGVX 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3706/VP-KT 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/5/2023 của Chính phủ
3692/VP-KT 28/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 384/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3627/VP-KT 27/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
3626/VP-KT 27/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương
3538/VP-KT 25/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2023/TT-BTC ngày 14/4/2023 của Bộ Tài chính.
3537/VP-KT 25/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3506/VP-KT 24/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1551/BXD-QLN về hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư
3487/VP-KT 22/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1632/QĐ-BNN-TT ngày 21/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3469/VP-KT 21/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ
3382/VP-KT 19/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3381/VP-KT 19/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
3301/VP-KT 18/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ
3171/VP-KT 13/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3150/VP-KGVX 13/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 375/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam
3117/VP-KSTTHC 12/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 2018/TB-TCTTKĐA của Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
3100/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT ngày 05/4/2023 của Bộ Công Thương
3099/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
3098/VP-KT 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 07/4/2023 của Bộ Công Thương
3078/VP-KGVX 11/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg về mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
3016/VP-KT 09/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 750/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2976/VP-KT 06/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BCT ngày 31/3/2023 của Bộ Công Thương
2975/VP-KGVX 06/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ TTTT
2943/VP-KT 05/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”
2862/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2856/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 01/4/2023 của Chính phủ
2835/VP-KT 03/04/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của Bộ KH&ĐT trả lời về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CTMTQG
2686/VP-KGVX 31/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2684/VP-KT 30/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của Bộ Tài chính trả lời vướng mắc thực hiện CTMTQG
2657/VP-KT 30/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
2636/VP-KT 29/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 1715/BNN-TCKL
2547/VP-KGVX 28/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 483/QĐ-BKHCN Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia gia đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN vũ trụ" mã số KC.13/21-30.
2461/VP-KT 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương
2458/VP-KT 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1012/QĐ-BNN-TL ngày 21/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
20230327163543 23/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các văn bản của TW hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các CTMTQG
2390/VP-KT 22/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính
2258/VP-KGVX 20/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 207/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia
2226/VP-KT 20/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2023/TT-BTC ngày 10/3/2023 của Bộ Tài chính
2135/VP-NC 16/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2135/VP-NC 16/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
2096/VP-KGVX 14/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 364/QĐ-BTTTT điều chỉnh bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023
2088/VP-KT 14/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ
1988/VP-KT 10/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BCT ngày 14/02/2023 của Bộ Công Thương
1892/VP-KGVX 09/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 292/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
1783/VP-KT 06/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính
1746/VP-KGVX 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 166/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045
1745/VP-KGVX 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 228/QĐ-BKHCN về đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
1700/VP-KT 03/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 757/QĐ-BNN-VPĐP ngày 02/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
1684/VP-KT 02/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 726/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1644/VP-KT 01/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1621/VP-KT 01/03/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 834/QĐ-BCA của Bộ Công an
1602/VP-KT 28/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 117/QĐ-UBQG ngày 22/02/2023, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Kìm kiếm cứu nạn
1593/VP-KGVX 28/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 531/QĐ-BGDĐT ngày 20/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1544/VP-KT 27/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1468/VP-KGVX 23/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 168/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030".
1452/VP-KT 22/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BCT ngày 20/02/2023 của Bộ Công Thương
1374/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 313/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương
1373/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 312/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
1372/VP-KT 21/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 314/QĐ-BCT ngày 17/02/2023 của Bộ Công Thương.
1354/VP-KGVX 20/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 4/2023/NĐ-CP của Chính phủ v.v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
1347/VP-KT 20/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
1265/VP-KT 16/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 của Bộ Tài chính
1219/VP-KT 15/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính
1216/VP-KGVX 15/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 429/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
1155/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY ngày 13/02/2023 của Bộ NNPTNT
1154/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
1132/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính
1126/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT
1119/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1639/QĐ-TTg
1118/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BGTVT
1117/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 10/QĐ-BGTVT
1112/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ về thiết kế và dự toán xây dựng mẫu nhà ở hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
1106/VP-KT 14/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT
1101/VP-KT 13/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 141/QĐ-BCT ngày 30/01/2023 của Bộ Công Thương
1066/VP-KT 13/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ
955/VP-KT 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ
982/VP-KT 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính
976/VP-NC 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT
975/VP-KGVX 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
973/VP-KGVX 09/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KH&CN".
956/VP-KT 08/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ
794/VP-KT 06/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30/01/2023 của Bộ Tài chính
774/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030
773/VP-KGVX 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 01/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
772/VP-KGVX 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 69/QĐ-BTTTT công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
771/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT
769/VP-KT 03/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
741/VP-KT 02/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính.
701/VP-KT 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
699/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
698/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 56/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non
697/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 259/QĐ-BGDĐT ngày 17/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022
696/VP-KGVX 01/02/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội
632/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 19/2022/TT-BKHCN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức KH&CN công lập.
631/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 01/QĐ-BKHCN Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
630/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2667/QĐ-BKHCN Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025.
629/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định 2579/QĐ-BKHCN Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
626/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
625/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
623/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương
591/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
556/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ TNMT
555/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ NNPTNT
554/VP-KT 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 372/QĐ-BNN-TY ngày 19/01/2023 của Bộ NNPTNT
549/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
543/VP-KGVX 31/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
539/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính
521/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
518/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 của Bộ Công Thương
516/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26/12/2022 của Bộ Tài chính
514/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
513/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
512/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
511/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
509/VP-QTTV 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
508/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.
507/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
505/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
504/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
503/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
502/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
501/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
499/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
497/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
496/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
495/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
474/VP-KT 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính.
530/VP-NC 30/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
454/VP-KT 28/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
451/VP-KT 27/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg
10118/VP-KGVX 26/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1517/QĐ-TTg ngày 07/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026
422/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT 29 BNN về Các quy định chủ yếu thiết kế công trình thủy lợi
419/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT số 26/2022/TT-BNNPTNT
417/VP-KT 19/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ NNPTNT
416/VP-KT 18/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ NNPTNT
415/VP-KT 18/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ TNMT
264/VP-KT 17/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
342/VP-KT 16/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.
309/VP-KT 16/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
334/VP-KT 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
312/VP-KGVX 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN
311/VP-KT 13/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương.
279/VP-KT 12/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
211/VP-KT 09/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
187/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 38/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
186/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 36/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
185/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 42/2022/TT-BCT Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
180/VP-KT 07/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
172/VP-KT 06/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương
171/VP-KT 06/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3979/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
49/VP-KT 03/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
33/VP-KT 03/01/2023 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
10264/VP-NC 30/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
515/VP-KT 30/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ
10233/VP-KT 29/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 17/2022/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10217/VP-NC 29/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10206/VP-KGVX 28/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT ngày 22/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
10166/VP-KT 27/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2730/QĐ-BCT ngày 09/12/2022 của Bộ Công Thương
10165/VP-KT 27/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
10119/VP-KGVX 26/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
10050/VP-KT 23/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
10075/VP-KGVX 23/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10040/VP-KGVX 22/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
9979/VP-KGVX 21/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ hộ tại Việt Nam.
9962/VP-KGVX 21/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diedeezen và nhiên liệu sinh học".
9748/VP-KT 15/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ
9725/VP-KT 14/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ.
9639/VP-KSTTHC 12/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Công văn số 6203/BNV-CCHC
9572/VP-KGVX 09/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
9568/VP-KGVX 09/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9519/VP-NC 07/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy chế phối hợp trong công tác giữa UBND tỉnh với Viện KSND tỉnh Tây Ninh
9426/VP-KT 05/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT
9400/VP-NC 02/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ
9359/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ.
9346/VP-NC 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Bộ Tư pháp
9380/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính
9342/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 15/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9340/VP-KT 01/12/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 14/2022/QĐ-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
9302/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
9298/VP-KT 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT
9295/VP-KT 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 4609/QĐ-BNN-VPĐP ngày 29/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
9293/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 80/QP-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
9291/VP-KGVX 30/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ LĐTBXH
9204/VP-KT 28/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 19/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
9149/VP-KGVX 25/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1453/QĐ-TTg Về việc phân công Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025
9066/VP-KT 23/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ Tài chính.
9065/VP-KT 23/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương
8990/VP-KT 21/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 12066 của BTC đính chính TT 108/2021
9974/VP-NC 21/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
8951/VP-KGVX 19/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
8868/VP-KT 17/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày11/11/2022 của Bộ Tài chính.
8820/VP-KGVX 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
8819/VP-KT 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 109/QĐ-BCĐLNTW
8812/VP-KT 16/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8732/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của Bộ Công Thương
8731/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 18,24,25,26,28,29 của Bộ Công Thương
8710/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 27/2022/TT-BCT ngày 31/10/2022 của Bộ Công Thương
8709/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BCT ngày 04/11/2022 của Bộ Công Thương
8706/VP-KT 14/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 19, 20, 21, 22 củ Bộ Công Thương
8665/VP-NC 11/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BTP
8679/VP-KT 11/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ Tài chính
8603/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT công bố danh mục các thủ tục hành chính
8602/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 4229/BKHĐT-QLĐT
8594/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ
8570/VP-KT 09/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 09/QĐ-TCTXDNTM ngày 04/11/2022 của Tổ Công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
8540/VP-KGVX 08/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
8550/VP-NC 08/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2022/TT-BTP
8389/VP-KT 03/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 131/BC-BXD của Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Kết quả thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017
8358/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương
8351/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TT 16 về keo dán gỗ
8339/VP-KT 02/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ.
8311/VP-KGVX 01/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
8308/VP-KT 01/11/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
8249/VP-KGVX 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 87/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
8248/VP-KGVX 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
8261/VP-KT 31/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BTP
8205/VP-KT 28/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 127/BC-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng
8206/VP-KT 28/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể quốc gia
8174/VP-KGVX 27/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 2865 của Văn phòng Tỉnh ủy
8118/VP-KT 26/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2022/NĐ-CP
8116/VP-KT 26/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 59/2022/TT-BTC
7998/VP-KGVX 21/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai và sao gửi Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng CP phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
7966/VP-NC 20/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 2/2022/TT-VPCP
7949/VP-KGVX 20/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
7902/VP-KT 19/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ
7910/VP-KGVX 19/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm.
7875/VP-KT 18/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 20/2022/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7849/VP-NC 18/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 81/2022/NĐ-CP
7802/VP-KT 17/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ
7610/VP-KGVX 10/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2777/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc.
7606/VP-KGVX 10/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định 71/2022/NĐ-CP
7534/VP-KT 06/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính.
7510/VP-KGVX 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ
7497/VP-KT 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 03/2022/TT-BXD về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
7511/VP-KGVX 05/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg)
7429/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.
7386/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2766/QĐ-BGDĐT ngày 27/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Giải Vovinam học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022.
7376/VP-KGVX 03/10/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
7315/VP-KGVX 30/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 58/2022/TT-BTC về việc Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lấn thứ tư”
7292/VP-KT 30/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1946/QĐ-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương.
7268/VP-KT 29/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
7134/VP-KGVX 26/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN
7116/VP-KT 26/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BGTVT
7029/VP-KT 22/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính
7023/VP-KT 22/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công văn số 5542/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến của Khẩu quốc tế Tân Nam
6963/VP-KT 21/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6962/VP-KT 21/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi CV 9540 của Bộ Tài chính
6947/VP-KGVX 20/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam
6929/VP-KT 20/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6875/VP-KT 19/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ
6819/VP-NC 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
6818/VP-KT 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận số 986-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm trên địa bản tỉnh
6812/VP-KT 15/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo số 1002-TB/VPTU ngày 26/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chính sách xã hội
6756/VP-KT 13/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ
6722/VP-KGVX 12/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 62/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6554/VP-NC 07/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ
6515/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2022/NĐ-CP
6514/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT
6513/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 54/2022/NĐ-CP
6511/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 55/2022/TT-BTC
6510/VP-KT 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 56/2022/NĐ-CP
6506/VP-KSTTHC 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6504/VP-KGVX 06/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
6446/VP-KT 05/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương
6414/VP-KT 04/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 108-NQ/CP ngày 26/8/2022 của Chính phủ
6398/VP-KT 02/09/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 2024/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6338/VP-NC 29/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
6292/VP-HCTC 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
6268/VP-KT 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1701/QĐ-BTC ngày 23/8/2022 của Bộ Tài chính
6270/VP-KT 26/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1693/QĐ-BTC ngày 22/8/2022 của Bộ Tài chính
6242/VP-KT 25/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3210/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
6210/VP-KGVX 24/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Nghị quyết số 104/NQ-CP của Chính phủ
6202/VP-KGVX 24/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2183/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6205/VP-KGVX 23/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản số 5352/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
6160/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC ngày 26/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6142/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 54/2022/TT-BTC ngày 17/8/2022 của Bộ Tài chính.
6140/VP-KT 22/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính
6105/VP-KT 19/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 50/2022/TT-BTC
6104/VP-KT 19/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
6019/VP-KT 17/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính.
5999/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 47/2022/NĐ-CP
5977/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 5053/VPCP-CN
5973/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 932/QĐ-BGTVT
5970/VP-KT 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 16/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm
5967/VP-KGVX 16/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN
5928/VP-NC 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
5886/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi 242/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp
5882/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
5877/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5877/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5874/VP-KT 15/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.
5849/VP-KGVX 13/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN
5848/VP-KGVX 13/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20210-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5822/VP-KT 11/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 965/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5764/VP-KT 09/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5667/VP-KT 05/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ
5663/VP-KT 05/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo số 91/BC-BXD về thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045
5631/VP-NC 04/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5625/VP-KGVX 04/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ
5596/VP-KT 03/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ NN và PTNT
5573/VP-KT 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5572/VP-KT 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5562/VP-KGVX 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
5531/VP-KGVX 02/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
5507/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 888/QĐ-TTg và Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5489/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải đô thị Hòa Thành - giai đoạn 2.
5500/VP-KT 01/08/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5414/VP-KT 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công Thương
5431/VP-KT 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 927/QĐ-BGTVT
5424/VP-KGVX 27/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
5423/VP-KGVX 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5364/VP-NC 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 43/2022/TT-BTC
5405/VP-KT 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính.
5347/VP-KGVX 26/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
5330/VP-NC 25/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5303/VP-NC 25/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính
5280/VP-KGVX 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản (Quyết định số 1835/QĐ - BYT)
5278/VP-KT 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5276/VP-NC 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ Tướng Chính phủ
5272/VP-KGVX 22/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
5222/VP-KT 20/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính
5198/VP-KT 19/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải.
5199/VP-NC 19/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5156/VP-KGVX 18/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN, số 1252/QĐ-BKHCN, số 1253/QĐ-BKHCN, số 1254/QĐ-BKHCN, số 1255/QĐ-BKHCN
5136/VP-KT 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ
5131/VP-NC 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản
5118/VP-KT 15/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 30/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5071/VP-KGVX 14/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi các Quyết định số 1216/QĐ-BKHCN, số 1217/QĐ-BKHCN
5057/VP-KT 14/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5031/VP-KT 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5029/VP-KT 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5025/VP-KGVX 13/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 9/2022/TT-BTTTT về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
5010/VP-KT 12/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ Tài chính.
4992/VP-KT 12/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ NN và PTNT
4970/VP-NC 11/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ
4937/VP-KGVX 08/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 8/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
4936/VP-KGVX 08/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 7/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TTTT
4902/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản số 2307/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
4901/VP-KGVX 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4899/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4897/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn số 4454/BKHĐT-QLĐT của Bộ KHĐT
4896/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng
4895/VP-KT 07/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội
4851/VP-KT 06/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ Công Thương.
4751/VP-KT 02/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4742/VP-KT 01/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
4741/VP-KT 01/07/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
4718/VP-KGVX 30/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
4688/VP-KT 28/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.
4592/VP-KGVX 27/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN
4559/VP-KGVX 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
4552/VP-KT 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết địnhsố 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4550/VP-TH 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 78/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4541/VP-TH 24/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính
4509/VP-KT 23/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ
4421/VP-KT 20/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ NN và PTNT
4411/VP-KGVX 20/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 729/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
4386/VP-KGVX 19/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN
4375/VP-KGVX 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.
4377/VP-KGVX 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 32/TT-BTC của Bộ Tài Chính
4362/VP-KT 17/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoạch số 81-KH/TU của Tỉnh ủy
4361/VP-KT 17/06/2022 UBND H. DMC sao gửi Quyết định số 1250/QĐ-BTNMT ngày 09/6/2022 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
4333/VP-KGVX 16/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 07/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.
4312/VP-KT 15/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BGTVT
4310/VP-KT 15/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 990/QĐ-BTC
4296/VP-KGVX 14/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 975/QĐ-BKHCN và Quyết định số 976/QĐ-BKHCN
4286/VP-KT 14/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi TBKL SỐ 850 NGÀY 09.6.2022 về tình hình thực hiện dự án Bảo vệ phát triển rừng kết hợp với phát triển du lịch sinh thái đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng
4253/VP-KT 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 09/2022/TT-BTC và Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương
4232/VP-NC 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ
4237/VP-TH 13/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022
4225/VP-TD 12/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4173/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của ngành giáo dục
4172/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1491/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4170/VP-KGVX 09/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
4109/VP-KGVX 08/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT của Ban chỉ đạo Quốc gia dân số và phát triển
4108/VP-KGVX 07/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
4083/VP-KGVX 07/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số số 04/2022/TT-BKHCN, số 05/2022/TT-BKHCN, số 06/2022/TT-BKHCN, số 07/2022/TT-BKHCN cùng ngày 31/5/2021 và số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022
4022/VP-KT 06/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ
4021/VP-KT 06/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTNMT ngày 03/6/2022 của Bộ Tài nguyên và MT
4019/VP-KT 05/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ
3994/VP-KT 03/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ
3939/VP-KT 01/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Kế hoach số 78-KH/TU của Tỉnh ủy
3937/VP-KGVX 01/06/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 30/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
3883/VP-KGVX 31/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định Phê duyệt chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa". mã số KC.03/21-30.
3880/VP-KGVX 31/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 654/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
3852/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3851/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 của Chính phủ
3849/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3848/VP-KT 30/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3778/VP-KGVX 27/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
3773/VP-NC 26/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ.
3745/VP-KT 26/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ
3705/VP-KT 25/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3685/VP-KT 24/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1828/QĐ-TTg ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3670/VP-TH 24/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021
3654/VP-KT 23/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 28/2022/TT-BTC ngày 17/5/2022 của Bộ Tài chính
3598/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: Sao gửi Thông tư 27/2022/TT-BTC
3596/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi công văn của Bộ Công Thương
3579/VP-KT 19/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3355/VP-KGVX 18/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
3278/VP-KGVX 16/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
3235/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
3251/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
3247/VP-KGVX 13/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 07/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
3192/VP-KGVX 12/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.
3160/VP-KT 12/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết Về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án luật
3139/VP-KT 11/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính
3054/VP-KT 09/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo kết luận số 773-TB/VPTU ngày 5/5/2022
2965/VP-KT 05/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 320/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022
2943/VP-KT 04/05/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi báo cáo số 46/BC-BXD của Bộ Xây dựng.
2921/VP-KT 30/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
2897/VP-NC 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ
2902/VP-KT 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 4891/QĐ-BTNMT ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2904/VP-KT 29/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2840/VP-KGVX 28/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 24/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
2841/VP-KGVX 28/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
2713/VP-KT 25/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
2749/VP-KT 25/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2650/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2651/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 15/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2656/VP-NC 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 26/2022/NĐ-CP của Chính phủ
2661/VP-KT 21/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ
2566/VP-NC 19/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 353/2022/QĐST-HNGĐ ngày 13/4/2022 của Tòa án nhân dân quận 8 TP. HCM
2585/VP-KT 19/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Hướng dẫn số 45, 46-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
2548/VP-KT 18/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng
2467/VP-KT 14/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 448/QĐ-TTg
2469/VP-KGVX 14/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
2406/VP-NC 13/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 04/4/2022 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”
2332/VP-KT 08/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2297/VP-NC 07/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ Tư pháp
2298/VP-NC 07/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi các Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh về tranh chấp ly hôn
2214/VP-KT 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 607/QĐ-BCT ngày 01/4/2022 của Bộ Công Thương
2222/VP-KGVX 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 22/2022/TT-BTC ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.
2223/VP-KGVX 05/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2180/VP-KT 04/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính
2142/VP-NC 01/04/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Công văn số 967/BNG-LS)
2119/VP-NC 31/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy định số 16-QĐ/BCĐTW ngày 08/3/2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
1995/VP-KT 28/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2031/VP-NC 28/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Công văn số 405/TTCP-V.III ngày 22/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
1975/VP-KT 26/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 22/3/2022 của Chính phủ
1904/VP-KGVX 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản Quyết định số 157/QĐ-TTg
1901/VP-KT 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định tài chính cho Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Italia
1900/VP-HCTC 23/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BTC
1899/VP-KT 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
1878/VP-NC 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 29/QĐ-TCT ngày 21/3/2022 của Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ
1839/VP-KT 22/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030
1824/VP-KGVX 21/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025
1770/VP-NC 18/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ
1769/VP-NC. 18/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 50/BC-BTP ngày 15/03/2022 của Bộ Tư pháp
1748/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 21/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ
1714/VP-KGVX 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
1710/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1701/VP-KT 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1693/VP-KGVX 17/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
1651/VP-NC 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ
1633/VP-KT 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi NĐ số 20/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
1631/VP-KT 15/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1577/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Kế hoạch số 585/KH-BQP ngày 02/3/2022 của Bộ Quốc phòng
1576/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 65/QĐ-TTCP ngày 08/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
1575/VP-NC 12/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông báo số 677/TB-VP ngày 07/3/2022 của Văn phòng Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng
1497/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1494/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1493/VP-KT 09/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1446/VP-NC 08/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ
1411/VP-KGVX 07/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
1408/VP-KT 07/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050
1382/VP-NC 05/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ
1385/VP-KGVX 05/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 4/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 1/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
1380/VP-KT 04/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập quy hoạch thuộc quy hoạch quốc gia: kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới
1354/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết 23/NQ-CP ngày 02/3/2022 của Chính phủ
1349/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính
1336/VP-KT 03/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 221/QĐ-BTC ngày 01/3/2022 của Bộ Tài chính
1301/VP-KGVX 02/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020
1289/VP-KT 01/03/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1259/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 552/QĐ-BGDĐT ngày 23/2/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Tây Ninh
1256/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
1218/VP-KGVX 28/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính
1189/VP-KT 25/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính
1186/VP-KT 24/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính
1163/VP-NC 24/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/02/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
1141/VP-KT 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 678/QĐ-BNN-TCTL ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1140/VP-KT 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
1131/VP-NC 23/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Nghị định số 18/2022/NĐ-CP)
1094/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 84/QĐ-BTC ngày 26/01/2022 của Bộ Tài chính
1096/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
1083/VP-KT 21/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng về Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
1006/VP-NC 18/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 256/QĐ-BNG)
1041/VP-KT 18/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quy chế số 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT ngày 13/01/2022 của Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
986/VP-KT. 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1004/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 45/2021/TT-BTC
1003/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 190/QĐ-BGTVT
1002/VP-KT 17/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng
965/VP-NC 16/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp
940/VP-NC 15/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp
893/VP-NC 14/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi văn bản (Quyết định số 135/QĐ-BNG)
900/VP-KT 14/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
870/VP-KT 11/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
868/VP-NC 11/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
812/VP-NC 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Báo cáo số 19/BC-BTP ngày 28/01/2022 của Bộ Tư pháp
794/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
793/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
792/VP-KT 09/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
790/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 03/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương
786/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT
785/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ
784/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 53/QĐ-BGTVT
782/VP-KT 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGTVT
762/VP-KGVX 08/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 1535/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
759/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ
758/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 426/QĐ-BGDĐT ngày 28/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021
755/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 5006/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025 trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.
752/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 13/2022/NĐ-CP
749/VP-KGVX 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 138/QĐ-TTg
737/VP-NC 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
736/VP-KT 07/02/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
703/VP-KT 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
702/VP-KT 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
699/VP-KGVX 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH
694/VP-KGVX 31/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 218/QĐ-BYT của 218/QĐ-BYT
679/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 127/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
678/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính
676/VP-KT 28/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022 của Bộ Tài chính
671/VP-NC 27/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp
669/VP-NC 27/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
594/VP-KT 25/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 của Bộ TNMT
573/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19/01/2022 của Ban chỉ đạo Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
570/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 54/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
559/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
558/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ NNPTNT
557/VP-KT 24/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 346/QĐ-BNN-TT ngày 20/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
546/VP-NC 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ
541/VP-KT 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương
540/VP-KT 23/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc: sao gửi Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương
486/VP-KT 19/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 124/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
480/VP-KGVX 19/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
353/VP-KT 14/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
300/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 37/2021/TT-BGTVT
299/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT
295/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT
293/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
291/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ
290/VP-KT 12/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ
265/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2692/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 của Bộ TNMT
258/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
257/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ
215/VP-KT 11/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
210/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ
207/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính
206/VP-KT 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
187/VP-KGVX 10/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
158/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
157/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ
156/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
139/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
89/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
172/VP-KGVX 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
164/VP-KGVX 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 3536/QĐ-BKHCN
162/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
159/VP-NC 07/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
155/VP-KT 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
153/VP-KT 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
151/VP-NC 06/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ
74/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phảm và NĐ số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
73/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
101/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP
100/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN
96/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia sửa đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 02/2017/QĐ-TTg
95/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
94/VP-KGVX 05/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Thông tư số 26/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
49/VP-KGVX 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
47/VP-KGVX 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi văn bản: Quyết định số 2234/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
45/VP-NC 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ
44/VP-NC 04/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ
8/VP-KT 03/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng
12/VP-KT 03/01/2022 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.
9056/VP-NC 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 29/12/2021 của Chính phủ
9055/VP-NC 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ.
9073/VP-KT 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
9052/VP-KT 31/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sao gửi Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ
9017/VP-KT 30/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ
9005/VP-KT 29/12/2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sao gửi thông tư số 17/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp
8978/VP-KT 29/12/2021