TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 1 tháng 8 năm 2016
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:13/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:2/7/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:2/7/2016
Hiệu lực:12/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:14/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:2/7/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:2/7/2016
Hiệu lực:12/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:15/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:2/7/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:2/7/2016
Hiệu lực:12/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:16/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/5/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Phạm Văn Tân
Ngày thi hành:30/5/2016
Hiệu lực:10/06/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:17/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:3/6/2016
Hiệu lực:13/06/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:18/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:3/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:3/6/2016
Hiệu lực:13/06/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:19/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:8/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:8/6/2016
Hiệu lực:18/6/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:20/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Dương Văn Thắng
Ngày thi hành:20/6/2016
Hiệu lực:30/06/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:21/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:30/6/2016
Hiệu lực:10/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:22/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành:7/7/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày thi hành:7/7/2016
Hiệu lực:10/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:1627/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/6/2016
Số công báo:Công báo số 04/2016
Ngày đăng công báo:1/8/2016
Loại văn bản:Quyết định
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày thi hành:27/6/2016
Hiệu lực:07/07/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
02/07/2016 13/2016/NQ-HĐND

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016


02/07/2016 14/2016/NQ-HĐND

Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020


02/07/2016 15/2016/NQ-HĐND

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020


Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
30/05/2016 16/2016/QĐ-UBND

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh


03/06/2016 17/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng (Logo) tỉnh Tây Ninh


03/06/2016 18/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bãn tỉnh Tây Ninh


08/06/2016 19/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


20/06/2016 20/2016/QĐ-UBND

Quy định ức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với loại phương tiện ra, vào cửa khẩu Chàng Riệc


30/06/2016 21/2016/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh


07/07/2016 22/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh


27/06/2016 1627/QĐ-UBND

Đính chính Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.