TÌM KIẾM
        Tìm kiếm:    
Down
Down
Phạm vi tìm kiếm:          
         
Số ký hiệu:
Ngày ban hành từ: đến:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu/Nội dung:
CÔNG BÁO
Số : Năm : Ngày 17 tháng 2 năm 2017
MỤC LỤC

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:33/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:34/2016/HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:34/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:35/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:36/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:37/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:8/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:8/12/2016
Hiệu lực:18/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:38/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:39/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:40/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:41/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:42/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:43/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:44/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:45/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:46/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:47/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:48/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực


THÔNG TIN VĂN BẢN
Số ký hiệu:49/NQ-HĐND
Ngày ban hành:9/12/2016
Số công báo:Số 03 năm 2017
Ngày đăng công báo:17/2/2017
Loại văn bản:Nghị quyết
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Lĩnh vực:
Người ký:Nguyễn Thành Tâm
Ngày thi hành:9/12/2016
Hiệu lực:19/12/2016
Trạng thái hiệu lực:Còn hiệu lực

Ngày ban hànhSố ký hiệuTrích yếu
Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
08/12/2016 33/NQ-HĐND

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015


08/12/2016 34/2016/HĐND

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ

phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các

cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020


08/12/2016 34/2016/NQ-HĐND

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ

phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các

cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020


08/12/2016 35/2016/NQ-HĐND

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017,

năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020


08/12/2016 36/2016/NQ-HĐND

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017


08/12/2016 37/2016/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí

 thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 38/2016/NQ-HĐND

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017


09/12/2016 39/2016/NQ-HĐND

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017


09/12/2016 40/2016/NQ-HĐND

Về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 41/2016/NQ-HĐND

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 42/2016/NQ-HĐND

Về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội

vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017


09/12/2016 43/2016/NQ-HĐND

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 44/2016/NQ-HĐND

Về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế

 tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021


09/12/2016 45/2016/NQ-HĐND

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 46/2016/NQ-HĐND

Về mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 47/2016/NQ-HĐND

Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động

của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh


09/12/2016 48/2016/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017


09/12/2016 49/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ

của Hội đồng nhân tỉnh Tây Ninh năm 2017