Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Số ký hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/01/2010
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_02_2010DMC.doc