Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/08/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 29/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/08/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 29.qd.pdf