Thông tin văn bản
Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 01/04/2021 Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị việc khai thác cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Số ký hiệu: 97/BC-UBND Ngày ban hành: 01/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị việc khai thác cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 97 bc. kho khan vuong mac va de xuat kien nghi.signed.pdf