Thông tin văn bản
Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 29/03/2013

Quyết định số 545/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Số ký hiệu: 545/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 545/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 545QDUBND2013.doc