Thông tin văn bản
Văn bản số 4653/VP-NC ngày 28/08/2018 Về việc : sao gửi tài liệu và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Số ký hiệu: 4653/VP-NC Ngày ban hành: 28/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi tài liệu và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4653.rar