Văn bản Quy phạm pháp luật - Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
68/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
69/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
70/2024/NQ-HĐND 22/03/2024 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
67/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
66/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 Điều 22 của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
65/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030
64/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
63/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
62/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
61/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy đinh mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh
59/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tình Tây Ninh
58/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2024-2025
60/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
57/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định một số mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
56/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước sinh hoạt hộ gia đinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023-2025
55/2023/NQ-HĐND 22/09/2023 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyets số 11/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
50/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định về mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
54/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
53/2023/NQ-HĐND 31/07/2023 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
49/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh
48/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh
46/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025
45/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều; hộ nghèo tỉnh; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025
44/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025
43/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen
39/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với ấp, khu đội trưởng và mức hưởng trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
36/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2024
34/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
35/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận đông viên thể thao giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của HĐND tỉnh Tây Ninh
32/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025
29/2022/NQ-HĐND 20/07/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
26/2022/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27/2022/NQ-HĐND 12/05/2022 HĐND Tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
13/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
24/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh
23/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về danh mục hủy bỏ dự án có thu hồi đất và dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quá 03 năm không triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành
22/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
21/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh
19/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025
17/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025
15/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021
11/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung, mước chi tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
09/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh
07/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc, Tân Nam
03/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/2021/NQ-HĐND 01/07/2021 HĐND Tỉnh Nghị quyết Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/2021/NQ-HĐND 23/03/2021 HĐND Tỉnh Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
10/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2021-2025
11/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 HĐND Tỉnh NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
12/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
13/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.
04/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
08/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
09/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17 K9: Ban hành Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
05/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH17: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
01/2020/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và bãi bỏ Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C
02/2020/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
03/2020/NQ-HĐND 29/05/2020 HĐND Tỉnh Nghị quyết Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
17/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Nghị Quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Nghị Quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
14/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết Kỳ họp thứ 14: Nghị Quyết về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh giai đoạn 2020-2025
18/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
19/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 HĐND Tỉnh Nghị Quyết KH thứ 14: Nghị Quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
05/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.
11/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021.
12/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
10/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
09/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
03/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
04/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
06/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết Kỳ họp thứ 12: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2019/NQ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 11: về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025.
01/2019/QĐ-HĐND 12/04/2019 HĐND Tỉnh Nghị quyết kỳ họp 11: Chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
17/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh.
18/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
19/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: quy định nội dung chi, mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
20/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019;
21/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
22/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
23/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi - rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiêm nhiệm cho người quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao và kinh phí duy trì, tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa ấp, Nhà văn hóa liên ấp, Nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
15/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND Tỉnh NQKH9: Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
13/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND Tỉnh NQKH9: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
12/2018/NQ-HĐND 13/07/2018 HĐND Tỉnh NQKH9: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bản tỉnh Tây Ninh.
05/2018/NQ-HĐND 29/03/2018 HĐND Tỉnh NQ:Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục kèm theo NQ số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu,quản lý và sử dụng phí.lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh TN
06/2018/QĐ-UBND 29/03/2018 HĐND Tỉnh NQ:Sử đổi,bổ sung Điều 4 NQ số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh TN về KHĐT công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn NS tỉnh
04/2018/QĐ-UBND 29/03/2018 HĐND Tỉnh NQ:Quy định mức chi công tác phí,chi hội nghị trên địa bàn tỉnh TN
03/2018/QĐ-UBND 29/03/2018 HĐND Tỉnh NQ:Về mức Kp hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra ND xã,phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh TN
36/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

37/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

 

38/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

 

43/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ đào tạo của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

44/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tồ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

45/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

46/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

47/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Quy định mức giá dịch vụ và mức hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

48/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

54/2017/NQ-HĐND 08/12/2017 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

25/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giao đoạn 2017-2020

26/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021

27/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Về phân cấp nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

30/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2017/NQ-HĐND 27/09/2017 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

11/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

12/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

14/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

15/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Về Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

16/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

19/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

20/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND Tỉnh

Thành lập Đoàn giám sát “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” 

38/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

39/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

40/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

41/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh

42/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

43/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2021

45/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

46/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh

47/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

48/2016/NQ-HĐND 09/12/2016 HĐND Tỉnh

Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

34/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

35/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

37/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 HĐND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020

26/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

28/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

29/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ- HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

30/2016/NQ-HĐND 22/09/2016 HĐND Tỉnh

Về giao biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

24/2016/NQ-HĐND 02/09/2016 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

13/2016/NQ-HĐND 02/07/2016 HĐND Tỉnh

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

14/2016/NQ-HĐND 02/07/2016 HĐND Tỉnh

Các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

15/2016/NQ-HĐND 02/07/2016 HĐND Tỉnh

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020

34/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

35/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch  đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

36/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016 -2020

37/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

38/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

39/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2015

42/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 HĐND Tỉnh

Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh Tây Ninh

33/2015/NQ-HĐND 09/12/2015 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

13/2015/NQ-HĐND 31/07/2015 HĐND Tỉnh

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

14/2015/NQ-HĐND 31/07/2015 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

15/2015/NQ-HĐND 31/07/2015 HĐND Tỉnh

Về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV / AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 của HD9ND tỉnh Tây Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Về sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2015/NQ-HĐND 15/04/2015 HĐND Tỉnh

Về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

23/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

24/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

25/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

26/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

27/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

29/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015)

30/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014)

31/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

32/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về sửa đổi khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

34/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg, ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

35/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

36/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách người có công khi từ trần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2014/NQ-HĐND 11/12/2014 HĐND Tỉnh

Về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

11/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 thang cuối năm 2014

12/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

13/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu

14/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030

15/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 HĐND Tỉnh

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2014/NQ-HĐND 15/05/2014 HĐND Tỉnh

Về việc đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh .

 

01/2014/NQ-HĐND 10/04/2014 HĐND Tỉnh

Về quy định mức chi đầu tư xây dựng,  chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

02/2014/NQ-HĐND 10/04/2014 HĐND Tỉnh

Về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

03/2014/NQ-HĐND 10/04/2014 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển.

 

35/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

36/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

37/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về dự toán ngân sách Nhà nước  năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014

38/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

39/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với thải sinh hoạt và mức trích được để lại cho đơn vị thu phí

40/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

41/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng  kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

42/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

44/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không  chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

45/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về Đề án thành lập thành phố Tây Ninh thuộc  tỉnh Tây Ninh

46/2013/NQ-HĐND 06/12/2013 HĐND Tỉnh

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân  tỉnh Tây Ninh năm 2014

26/2013/NQ-HĐND 29/08/2013 HĐND Tỉnh

Về Đề án thành lập phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh thuộc thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

27/2013/NQ-HĐND 29/08/2013 HĐND Tỉnh

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

28/2013/NQ-HĐND 29/08/2013 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch tổng thể giao thông nông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

29/2013/NQ-HĐND 29/08/2013 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

17/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND Về đánh giá tình hình thực hiện 2,5 năm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2013; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và những năm còn lại của giai đoạn 2011-2015

18/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND Về Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND Về mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

20/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND Về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

21/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND Về mức thù lao cho người tham gia Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND Về việc Quy định bổ sung mức giá thu việc phí một số dịch vụ khám bệnh, chữ bệnh áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

24/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND Về Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia lực lượng Tuần tra nhân dân  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND Về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng   trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND Về quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND Về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND Về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ đối tượng trồng mới cây mía  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giiai đoạn 2012-2015

05/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND Về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

06/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND Về Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

07/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

08/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND Về chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao  trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

09/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND Về quy định mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập  trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

10/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND Về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế chi lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn  tỉnh Tây Ninh

12/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND Về quy định mức kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/2013/NQ-HĐND 20/03/2013 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND Về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

26/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

27/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương  năm 2011

28/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua dự toán ngân sách Nhà nước  năm 2013 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013

29/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

31/2012/NQ-HĐND 07/12/2012 HĐND Tỉnh

Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2013

18/2012/NQ-HĐND 10/10/2012 HĐND Tỉnh

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

20/2012/NQ-HĐND 10/10/2012 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015.

21/2012/NQ-HĐND 10/10/2012 HĐND Tỉnh

Về chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

22/2012/NQ-HĐND 10/10/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015.

01/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
02/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

03/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tây Ninh

04/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về việc không thu phí sử dụng đường bộ đường 785 đối với xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

05/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được để lại phí đấu giá  và phí tham gia đấu giá tài sản

06/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngoài các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

08/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000.

09/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Chương trình phát triển đô thị thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2025 và Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III

10/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2020

11/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

12/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

13/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

15/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

16/2012/NQ-HĐND 11/07/2012 HĐND Tỉnh

Về việc Quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

38/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012

39/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012

40/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

41/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2011, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

42/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc phê chuẩn phương án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã của huyện Dương Minh Châu

43/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc điều chỉnh mức thu phí, lệ phí

44/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012

45/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc phê chuẩn phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

46/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ khuyến khích đối với vận động viên đạt dự bị kiện tướng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

47/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về Quy định mức thu, hỗ trợ học phí đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề từ năm học 2012–2013 trở đi

48/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

50/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố

51/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về việc Quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

52/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

53/2011/NQ-HĐND 09/12/2011 HĐND Tỉnh

Về thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

22/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về danh mục dự án trọng điểm đầu tư giai đoạn 2011-2015

23/2011/NQ-HDND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến năm 2020

24/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2011, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh.

25/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

26/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011–2020

27/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về chính sách đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

29/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 

30/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2012.

32/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

33/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2011-2015

34/2011/NQ-HĐND 26/07/2011 HĐND Tỉnh

Về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 

60/2010/QĐ-UBND 23/12/2010 HĐND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều “Quy định về việc xác định, tuyển chọn, quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh” Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Tây Ninh.

53/2010/QĐ-UBND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

25/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

26/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.

27/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

28/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Phê chuẩn các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

29/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

30/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Phê chuẩn Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

31/2010/NQ-HDND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

32/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về xây dựng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2011.

33/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

34/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 2020.

37/2010/NQ-HĐND 10/12/2010 HĐND Tỉnh

Về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2011.

51/2010/QĐ-UBND 26/11/2010 HĐND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

23/2010/NQ-NĐND 29/10/2010 HĐND Tỉnh

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009

24/2010/NQ-NĐND 29/10/2010 HĐND Tỉnh

Về mức thu và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho đơn vị thu đối với phí qua đò ngang trên địa bàn tỉnh.

11/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010

12/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Tây Ninh

13/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 

14/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND, ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh; đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

16/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2010, cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

17/2010/NQ-HĐND 09/07/2010 HĐND Tỉnh

Về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh

05/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Về Chính sách đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

06/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Về chính sách hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015

07/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Về chính sách tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020

08/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về Chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

09/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Về Chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước

10/2010/NQ-HĐND 23/03/2010 HĐND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn