Thông tin văn bản
Văn bản số 4035/VP-KGVX ngày 14/05/2023 sao gửi Quyết định số 34/QĐ-HĐQGGDPTNL ngày 27/4/2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về việc ban hành Chương trình công tác giai đoạn 2023-2026 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Số ký hiệu: 4035/VP-KGVX Ngày ban hành: 14/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 34/QĐ-HĐQGGDPTNL ngày 27/4/2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực về việc ban hành Chương trình công tác giai đoạn 2023-2026 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530150621.zip