Thông tin văn bản
Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 22/09/2016

Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ- HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Số ký hiệu: 29/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/09/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2012/NQ- HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 292016NQHDND2016.doc