Thông tin văn bản
Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về việc đính chính Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/72015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 99/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/01/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc đính chính Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/72015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2016 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 99QDUBND2016.docx