Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2080/KH-UBND ngày 23/09/2019 Triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số ký hiệu: 2080/KH-UBND Ngày ban hành: 23/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2080.ub.signed.pdf