Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 23/07/2019 Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 27/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2019 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 27.qd.signed.pdf