Thông tin văn bản
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Số ký hiệu: 02/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 4 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 và Điều 1 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 -2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 02-2020-NQ-HDND KH15- BS VON DAU TU CONG TRUNG HAN.pdf