Thông tin văn bản
Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 03/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 032017QDUBND2017.pdf