Văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
02/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
46/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 HĐND Tỉnh Nghị quyết KH 10: Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.