Văn bản Quy phạm pháp luật - Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
06/2024/QĐ-UBND 13/03/2024 UBND Tỉnh Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2024/QĐ-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2024/QĐ-UBND 27/02/2024 UBND Tỉnh Quy định việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/2024/QĐ-UBND 02/02/2024 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ cấp xã và từng chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2024/QĐ-UBND 23/01/2024 UBND Tỉnh Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/2024/QĐ-UBND 04/01/2024 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
44/2023/QĐ-UBND 29/12/2023 UBND Tỉnh Quy định mức trích kinh phí bảo đảm, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/2023/QĐ-UBND 28/12/2023 UBND Tỉnh Phê duyệt Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2023/QĐ-UBND 25/12/2023 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024
40/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
39/2023/QĐ-UBND 15/12/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2023/QĐ-UBND 11/12/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
37/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
36/2023/QĐ-UBND 28/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
35/2023/QĐ-UBND 24/11/2023 UBND Tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2023/QĐ-UBND 22/11/2023 UBND Tỉnh Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2023/QĐ-UBND 17/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh
32/2023/QĐ-UBND 15/11/2023 UBND Tỉnh Quy định giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2023/QĐ-UBND 13/11/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quy định nội dung chi, mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh
30/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lĩnh vực Nội vụ
37/2023/QĐ-UBND 30/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh
29/2023/QĐ-UBND 20/10/2023 UBND Tỉnh Ban hành quy định tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo hình thức đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh
28/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh
27/2023/QĐ-UBND 18/09/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
26/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
25/2023/QĐ-UBND 25/08/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
24/2023/QĐ-UBND 15/08/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
23/2023/QĐ-UBND 09/08/2023 UBND Tỉnh Quy định thời gian bán hàng; các trường hợp dừng bán hàng; quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2023/QĐ-UBND 31/07/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
21/2023/QĐ-UBND 25/07/2023 UBND Tỉnh Quyệt định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
20/2023/QĐ-UBND 21/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2023/QĐ-UBND 14/07/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
18/2023/QĐ-UBND 13/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định quy định định mức hoạt động đối với Đội tuyên truyền Lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh
16/2023/QĐ-UBND 20/06/2023 UBND Tỉnh Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023 - 2025
15/2023/QĐ-UBND 16/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
13/2023/QĐ-UBND 12/06/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/2023/QĐ-UBND 30/05/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
11/2023/QĐ-UBND 10/05/2023 UBND Tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích khu đất công để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2023/QĐ-UBND 26/04/2023 UBND Tỉnh Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
09/2023/QĐ-UBND 22/03/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2023/QĐ-UBND 21/03/2023 UBND Tỉnh Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2023/QD-UBND 17/03/2023 UBND Tỉnh Phân cấp cho Sở, ban, ngàn, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
06/2023/QĐ-UBND 07/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2023/QĐ-UBND 02/03/2023 UBND Tỉnh Ban hành Bảng đơn giá vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2023/QĐ-UBND 22/02/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
03/2023/QĐ-UBND 14/02/2023 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
01/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
02/2023/QĐ-UBND 10/01/2023 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét duyệt, công nhận ấp, khu phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
41/2022/QĐ-UBND 05/12/2022 UBND Tỉnh Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2022/QĐ-UBND 01/12/2022 UBND Tỉnh Quyết định quy định đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND Tỉnh Quy định khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2022/QĐ-UBND 22/11/2022 UBND Tỉnh Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37/2022/QĐ-UBND 03/11/2022 UBND Tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường Cao đẳng Sư phạm (ngành giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36/2022/QĐ-UBND 02/11/2022 UBND Tỉnh Quy định bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
35/2022/QĐ-UBND 31/10/2022 UBND Tỉnh Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tây Ninh
34/2022/QĐ-UBND 25/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạng và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh
33/2022/QĐ-UBND 19/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành
32/2022/QĐ-UBND 17/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh
29/2022/QĐ-UBND 20/09/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
28/2022/QĐ-UBND 05/09/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh
26/2022/QĐ-UBND 19/08/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh
24/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh
25/2022/QĐ-UBND 21/07/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành
23/2022/QĐ-UBND 27/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
21/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
22/2022/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo - Dân tộc trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
20/2022/QĐ-UBND 20/06/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh
19/2022/QĐ-UBND 17/06/2022 UBND Tỉnh Quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2022/QĐ-UBND 15/06/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh Tây Ninh
17/2022/QĐ-UBND 23/05/2022 UBND Tỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2022/QĐ-UBND 16/05/2022 UBND Tỉnh Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2022/QĐ-UBND 05/05/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2022/QĐ-UBND 27/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
13/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2022/QĐ-UBND 22/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2022/QĐ-UBND 05/04/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
09/2022/QĐ-UBND 31/03/2022 UBND Tỉnh Quy định công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2022/QĐ-UBND 28/03/2022 UBND Tỉnh Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh lĩnh vực tài chính
07/2022/QĐ-UBND 25/03/2022 UBND Tỉnh Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2022/QĐ-UBND 21/03/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
05/2022/QĐ-UBND 22/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2022/QĐ-UBND 14/02/2022 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022
03/2022/QĐ-UBND 07/02/2022 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
02/2022/QĐ-UBND 24/01/2022 UBND Tỉnh Quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
01/2022/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
29/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 UBND Tỉnh Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28/2021/QĐ-UBND 13/12/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
26/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
27/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh
25/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 UBND Tỉnh Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
23/2021/QĐ-UBND 12/11/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
22/2021/QĐ-UBND 25/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
21/2021/QĐ-UBND 22/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
20/2021/QĐ-UBND 15/10/2021 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2021/QĐ-UBND 01/09/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014
17/2021/QĐ-UBND 30/08/2021 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2021/QĐ-UBND 24/08/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2021/QĐ-UBND 22/07/2021 UBND Tỉnh Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2021/QĐ-UBND 15/07/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
13/2021/QĐ-UBND 29/06/2021 UBND Tỉnh Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 56/2020/QĐ-UBNDngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/2021/QĐ-UBND 02/06/2021 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn công nhận danh hiệu " ấp Văn hóa", " Khu phố Văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
11/2021/QĐ-UBND 24/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2021/QĐ-UBND 19/05/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
09/2021/QĐ-UBND 18/05/2021 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
08/2021/QĐ-UBND 12/04/2021 UBND Tỉnh Ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2021/QĐ-UBND 30/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
05/2021/QĐ-UBND 18/03/2021 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
04/2021/QĐ-UBND 28/01/2021 UBND Tỉnh Phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/2021/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Tây Ninh
02/2021/QĐ-UBND 18/01/2021 UBND Tỉnh Ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030
01/2021/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
56/2020/QĐ-UBND 30/12/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
55/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
54/2020/QĐ-UBND 18/12/2020 UBND Tỉnh Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
53/2020/QĐ-UBND 14/12/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
51/2020/QĐ-UBND 17/11/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên đại bản tỉnh Tây Ninh
50/2020/QĐ-UBND 16/11/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý một số dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
49/2020/QĐ-UBND 09/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định. Sửa đổi, bổ sung Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
48/2020/QĐ-UBND 06/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
47/2020/QĐ-UBND 05/11/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46/2020/QĐ-UBND 04/11/2020 UBND Tỉnh Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
45/2020/QĐ-UBND 29/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
44/2020/QĐ-UBND 27/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
43/2020/QĐ-UBND 26/10/2020 UBND Tỉnh Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
42/2020/QĐ-UBND 20/10/2020 UBND Tỉnh Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41/2020/QĐ-UBND 15/10/2020 UBND Tỉnh Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu
40/2020/QĐ-UBND 13/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
39/2020/QĐ-UBND 12/10/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
38/2020/QĐ-UBND 07/10/2020 UBND Tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
37/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh
36/2020/QĐ-UBND 18/09/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
35/2020/QĐ-UBND 01/09/2020 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 -2024
34/2020/QĐ-UBND 28/08/2020 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
32/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định bổ sung ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.
33/2020/QĐ-UBND 25/08/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
30/2020/QĐ-UBND 12/08/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
27/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
28/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29/2020/QĐ-UBND 27/07/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
26/2020/QĐ-UBND 29/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
25/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
23/2020/QĐ-UBND 22/06/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 và Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh
22/2020/QĐ-UBND 18/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
20/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 UBND Tỉnh Ban hành quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025
21/2020/QĐ-UBND 12/06/2020 UBND Tỉnh Bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ
18/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Tây Ninh
19/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 UBND Tỉnh Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện
17/2020/QĐ-UBND 21/05/2020 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
16/2020/QĐ-UBND 14/05/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2020/QĐ-UBND 29/04/2020 UBND Tỉnh Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Tây Ninh
12/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2020/QĐ-UBND 24/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh
11/2020/QĐ-UBND 08/04/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10/2020/QĐ-UBND 01/04/2020 UBND Tỉnh Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
09/2020/QĐ-UBND 25/03/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ mục I, II Điều 1 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2020/QĐ-UBND 23/03/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh
07/2020/QĐ-UBND 16/03/2020 UBND Tỉnh bãi bỏ các quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
06/2020/QĐ-UBND 11/03/2020 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh phê duyệt kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
04/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
05/2020/QĐ-UBND 27/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh
03/2020/QĐ-UBND 18/02/2020 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
02/2020/QĐ-UBND 07/02/2020 UBND Tỉnh Quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
01/2020/QĐ-UBND 22/01/2020 UBND Tỉnh Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 v/v Về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
61/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi một số tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành tiêu chuẩn “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
59/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Quy định giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
60/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá và phân cấp quản lý cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
58/2019/QĐ-UBND 26/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
57/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024
54/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương I Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
55/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020
56/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 UBND Tỉnh Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
53/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
52/2019/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
51/2019/QĐ-UBND 12/12/2019 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
50/2019/QĐ-UBND 27/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
49/2019/QĐ-UBND 25/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh
48/2019/QĐ-UBND 22/11/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Quy định trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trách nhiệm vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
47/2019/QĐ-UBND 14/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 UBND Tỉnh Quyết định bổ sung quy hoạch địa điểm chợ và siêu thi vào quy hoạch cơ sở mạng lưới buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh tây ninh gđ 2011--2015 và định hướng 2020 (Chợ Lợi Thuận)
45/2019/QĐ-UBND 06/11/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
44/2019/QĐ-UBND 05/11/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
43/2019/QĐ-UBND 01/11/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chí và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
42/2019/QĐ-UBND 16/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với nghề lái xe ô tô hạng B2 và C áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
41/2019/QĐ-UBND 02/10/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành quy định quản lý việc tạm trú đối với người nước ngoài tại khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2019/QĐ-UBND 26/09/2019 UBND Tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
39/2019/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
38/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021
37/2019/QĐ-UBND 17/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
35/2019/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36/2019/QĐ-UBND 04/09/2019 UBND Tỉnh Quyết định ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2019/QĐ-UBND 28/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
33/2019/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
31/2019/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND Tỉnh Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
30/2019/QĐ-UBND 29/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
29/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh
28/2019/QĐ-UBND 25/07/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
26/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
27/2019/QĐ-UBND 23/07/2019 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
25/2019/QĐ-UBND 15/07/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
23/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
24/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND Tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2019/QĐ-UBND 18/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
21/2019/QĐ-UBND 17/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025
20/2019/QĐ-UBND 04/06/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
19/2019/QĐ-UBND 23/05/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
18/2019/QĐ-UBND 22/05/2019 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
16/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
17/2019/QĐ-UBND 02/05/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
15/2019/QĐ-UBND 26/04/2019 UBND Tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2019/QĐ-UBND 25/04/2019 UBND Tỉnh ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
13/2019/QĐ-UBND 23/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
11/2019/QĐ-UBND 22/04/2019 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/2019/QĐ-UBND 05/04/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
09/2019/QĐ-UBND 28/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
08/2019/QĐ-UBND 14/03/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
06/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
07/2019/QĐ-UBND 01/03/2019 UBND Tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
05/2019/QĐ-UBND 22/02/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND
04/2019/QĐ-UBND 25/01/2019 UBND Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
03/2019/QĐ-UBND 14/01/2019 UBND Tỉnh bãi bỏ Quyêt định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
02/2019/QĐ-UBND 05/01/2019 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
01/2019/QĐ-UBND 03/01/2019 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
46/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
45/2018/QĐ-UBND 21/12/2018 UBND Tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
44/2018/QĐ-UBND 11/12/2018 UBND Tỉnh Bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân
43/2018/QĐ-UBND 30/11/2018 UBND Tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
41/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ các quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân
42/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
40/2018/QĐ-UBND 07/11/2018 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
38/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
39/2018/QĐ-UBND 31/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
37/2018/QĐ-UBND 26/10/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
36/2018/QĐ-UBND 17/10/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
35/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2018/QĐ-UBND 30/08/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
32/2018/QĐ-UBND 29/08/2018 UBND Tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
31/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 UBND Tỉnh Ban hành quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Tây Ninh
29/2018/QĐ-UBND 22/08/2018 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
30/2018/QĐ-UBND 22/08/2018 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
28/2018/QĐ-UBND 13/08/2018 UBND Tỉnh Quy định thời gian gửi báo cáo và lập các biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương hằng năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp
27/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
26/2018/QĐ-UBND 05/07/2018 UBND Tỉnh Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
12/2018/QĐ-UBND 05/07/2018 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015
25/2018/QĐ-UBND 02/07/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
24/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc
23/2018/QĐ-UBND 21/06/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
20/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Bãi bỏ một số mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
21/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
22/2018/QĐ-UBND 20/06/2018 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
19/2018/QĐ-UBND 08/06/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 –2020
18/2018/QĐ-UBND 29/05/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
16/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND Tỉnh Bải bỏ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước vê Thông tin đối ngoại trên đại bàn tỉnh
17/2018/QĐ-UBND 16/05/2018 UBND Tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2018/QĐ-UBND 10/05/2018 UBND Tỉnh Bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh
13/2018/QĐ-UBND 09/05/2018 UBND Tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
14/2018/QĐ-UBND 09/05/2018 UBND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
11/2018/QĐ-UBND 19/04/2018 UBND Tỉnh

Về việc :Quyết định Sửa đổi, bổ sung Chương I Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh

10/2018/QĐ-UBND 18/04/2018 UBND Tỉnh

Về việc :Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/2018/QĐ-UBND 16/04/2018 UBND Tỉnh

Về việc: Quyết định bãi bỏ các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

08/2018/QĐ-UBND 16/04/2018 UBND Tỉnh

Về việc: Quyết định Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

06/2018/QĐ-UBND 28/03/2018 UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

04/2018/QĐ-UBND 13/03/2018 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/2018/QĐ-UBND 09/03/2018 UBND Tỉnh

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/2018/QĐ-UBND 07/03/2018 UBND Tỉnh

Ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2018/QĐ-UBND 08/01/2018 UBND Tỉnh

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây

54/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 UBND Tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc
52/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh

Quy chế tổ chức lể tang, chế độ phúng điếu đối với CBCCVC trên địa bàn tỉnh

53/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh

Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

48/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018

49/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

51/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

50/2017/QĐ-UBND 21/12/2017 UBND Tỉnh
 Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản
46/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 UBND Tỉnh

Phân cấp quản lý nhà nước đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

47/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 UBND Tỉnh

Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

45/2017/QĐ-UBND 15/12/2017 UBND Tỉnh

Quy định về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nôgn nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây NInh giai đoạn 2017-2021

43/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2017/QĐ-UBND 14/12/2017 UBND Tỉnh

Bãi bỏ quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh về Quy định quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

42/2017/QĐ-UBND 07/12/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

41/2017/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành Quy định về đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

40/2017/QĐ-UBND 30/11/2017 UBND Tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vrrf chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

39/2017/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND Tỉnh

bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kêdo ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

38/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 UBND Tỉnh

Quyết định phân cấp quyền cấp GIấy phép KD karaoke

36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 UBND Tỉnh

 Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

35/2017/QĐ-UBND 13/10/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
34/2017/QĐ-UBND 10/10/2017 UBND Tỉnh
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
33/2017/QĐ-UBND 06/10/2017 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

32/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 UBND Tỉnh

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

30/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 UBND Tỉnh

Quyết định Về việc bãi bỏ một số Quyết định quy định về lĩnh vực phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 UBND Tỉnh

Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

29/2017/QĐ-UBND 20/09/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 UBND Tỉnh

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 Nguồn vốn ngân sách tỉnh

27/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 UBND Tỉnh

Sửa đổi ,bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/2017/QĐ-UBND 31/08/2017 UBND Tỉnh

Quy định mức cho trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh truyền hình

25/2017/QĐ-UBND 28/08/2017 UBND Tỉnh

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

24/2017/QĐ-UBND 21/08/2017 UBND Tỉnh

Bãi bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Tư pháp

22/2017/QĐ-UBND 18/07/2017 UBND Tỉnh

Quyết định Về việc Bãi bỏ Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

21/2017/QĐ-UBND 14/07/2017 UBND Tỉnh

Quyết định ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

20/2017/QĐ-UBND 05/07/2017 UBND Tỉnh

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2017/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

18/2017/QĐ-UBND 12/06/2017 UBND Tỉnh
Quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
17/2017/QĐ-UBND 05/06/2017 UBND Tỉnh

Bổ sung Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

16/2017/QĐ-UBND 30/05/2017 UBND Tỉnh
Sửa đổi  Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
15/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ xây dựng cánh đồng lớn  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

14/2017/QĐ-UBND 09/05/2017 UBND Tỉnh

Sửa đổi Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2017/QĐ-UBND 27/04/2017 UBND Tỉnh

Quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế-TN

12/2017/QĐ-UBND 29/03/2017 UBND Tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

11/2017/QĐ-UBND 28/03/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh

09/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 UBND Tỉnh

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2017/QĐ-UBND 23/03/2017 UBND Tỉnh

Thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

07/2017/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND Tỉnh

Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

08/2017/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy trình phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

06/2017/QĐ-UBND 28/02/2017 UBND Tỉnh

Ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2017/QĐ-UBND 23/02/2017 UBND Tỉnh

Quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

04/2017/QĐ-UBND 03/02/2017 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh

03/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

02/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 UBND Tỉnh

 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

01/2017/QĐ-UBND 05/01/2017 UBND Tỉnh

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đợt 1 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

73/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

71/2016/QĐ-UBND 22/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh

68/2016/QĐ-UBND 21/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017

49/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

50/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

51/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

52/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

54/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

56/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

57/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

58/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

59/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

60/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà

61/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

62/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

63/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

65/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

66/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việcquy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

67/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định giá dịch vụ qua phà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

48/2016/QĐ-UBND 19/12/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

45/2016/QĐ-UBND 09/12/2016 UBND Tỉnh

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

43/2016/QĐ-UBND 16/11/2016 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ- UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

42/2016/QĐ-UBND 09/11/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

41/2016/QĐ-UBND 01/11/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

40/2016/QĐ-UBND 27/10/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2016/QĐ-UBND 25/10/2016 UBND Tỉnh

Đính chính Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh

39/2016/QĐ-UBND 25/10/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh

36/2016/QĐ-UBND 07/10/2016 UBND Tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng chợ và nhà phố chợ vào Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

34/2016/QĐ-UBND 04/10/2016 UBND Tỉnh

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

33/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 UBND Tỉnh

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý

29/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 UBND Tỉnh

Quy định các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2016/QĐ-UBND 15/08/2016 UBND Tỉnh

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Quỹ Đầu tư phát triển Tây Ninh

26/2016/QĐ-UBND 27/07/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh

24/2016/QĐ-UBND 22/07/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định mức trần chi phí chứng thực và thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

25/2016/QĐ-UBND 22/07/2016 UBND Tỉnh

Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

23/2016/QĐ-UBND 14/07/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2016/QĐ-UBND 07/07/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh

21/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh

20/2016/QĐ-UBND 20/06/2016 UBND Tỉnh

Quy định ức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với loại phương tiện ra, vào cửa khẩu Chàng Riệc

19/2016/QĐ-UBND 08/06/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17/2016/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng (Logo) tỉnh Tây Ninh

18/2016/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn trên địa bãn tỉnh Tây Ninh

16/2016/QĐ-UBND 30/05/2016 UBND Tỉnh

Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh

15/2016/QĐ-UBND 10/05/2016 UBND Tỉnh

sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tti3nh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND nhày 22/12/2014 của UBND tỉnh TN

14/2016/QĐ-UBND 09/05/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2016/QĐ-UBND 04/05/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

12/2016/QĐ-UBND 21/04/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

11/2016/QĐ-UBND 15/04/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

10/2106/QĐ-UBND 13/04/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

09/2016/QĐ-UBND 24/03/2016 UBND Tỉnh

Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc UBND tỉnh quản lý

08/2016/QĐ-UBND 23/03/2016 UBND Tỉnh

Ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh.

05/2016/QĐ-UBND 09/03/2016 UBND Tỉnh

Ban hành tiêu chuẩn công nhận danh ""Ấp văn hóa"",  "" Khu phố văn hóa"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

06/2016/QĐ-UBND 09/03/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

07/2016/QĐ-UBND 09/03/2016 UBND Tỉnh

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

04/2016/QĐ-UBND 29/02/2016 UBND Tỉnh

Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

03/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 UBND Tỉnh

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triền kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh tây Ninh.

02/2016/QĐ-UBND 13/01/2016 UBND Tỉnh

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2015

01/2016/QĐ-UBND 05/01/2016 UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Tây Ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020

67/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND Tỉnh

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

65/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

66/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến  tỉnh Tây Ninh

63/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

64/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 UBND Tỉnh

Về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

62/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

60/2015/QĐ-UBND 28/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

61/2015/QĐ-UBND 28/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

59/2015/QĐ-UBND 23/12/2015 UBND Tỉnh

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

58/2015/QĐ-UBND 15/12/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Tây Ninh

57/2015/QĐ-UBND 09/12/2015 UBND Tỉnh

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh

56/2015/QĐ-UBND 13/11/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/2015/QĐ-UBND 04/11/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh

54/2015/QĐ-UBND 03/11/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

52/2015/QĐ-UBND 09/10/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng quy định tạm thời định mức kỹ thuật sử dụng trong các chương trình, dự án Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53/2015/QĐ-UBND 09/10/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông thường xuyên  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

51/2015/QĐ-UBND 07/10/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hàng chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

50/2015/QĐ-UBND 01/10/2015 UBND Tỉnh

V/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với Xe máy điện

49/2015/QĐ-UBND 28/09/2015 UBND Tỉnh

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2015

47/2015/QĐ-UBND 21/09/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

48/2015/QĐ-UBND 21/09/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

46/2015/QĐ-UBND 17/09/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

45/2015/QĐ-UBND 10/09/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

43/2015/QĐ-UBND 28/08/2015 UBND Tỉnh

V/v quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2015/QĐ-UBND 28/08/2015 UBND Tỉnh

V/v bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011, Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2012 và Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

42/2015/QĐ-UBND 21/08/2015 UBND Tỉnh

Ban hành quy định khoản tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước cho chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

41/2015/QĐ-UBND 20/08/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội  tỉnh Tây Ninh

40/2015/QĐ-UBND 29/07/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh

38/2015/QĐ-UBND 27/07/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh

39/2015/QĐ-UBND 27/07/2015 UBND Tỉnh

V/v điều chỉnh bổ sung điểm d khoản 2 Điều 5 Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND, ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh

37/2015/QĐ-UBND 20/07/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phòng, chống HIV / AIDS tỉnh Tây Ninh

36/2015/QĐ-UBND 17/07/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra  tỉnh Tây Ninh

35/2015/QĐ-UBND 03/07/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định việc đấu thầu lực chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

34/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế mua, bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

33/2015/QĐ-UBND 10/06/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

32/2015/QĐ-UBND 08/06/2015 UBND Tỉnh

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

29/2015/QĐ-UBND 03/06/2015 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa mát

30/2015/QĐ-UBND 03/06/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, tỉnh Tây Ninh

31/2015/QĐ-UBND 03/06/2015 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục lục kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 08/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2015/QĐ-UBND 02/06/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2015/QĐ-UBND 26/05/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài

25/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính và phụ lục kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND, ngày 16/4/2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

26/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

24/2015/QĐ-UBND 20/05/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

23/2015/QĐ-UBND 13/05/2015 UBND Tỉnh

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án ""Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV, AIDS giai đoạn 2015-2020"" trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2015/QĐ-UBND 12/05/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và bố trí nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

21/2015/QĐ-UBND 17/04/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Hệ thống bảng quang báo và tài liệu không kinh doanh

20/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2015/QĐ-UBND 10/04/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

18/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17/2015/QĐ-UBND 02/04/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/2015/QĐ-UBND 26/03/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/2015/QĐ-UBND 19/03/2015 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND, ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

14/2015/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần

13/2015/QĐ-UBND 14/02/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

12/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phát luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/2015/QĐ-UBND 09/02/2015 UBND Tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2015/QĐ-UBND 06/02/2015 UBND Tỉnh

Ban  hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/2015/QĐ-UBND 02/02/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá chuẩn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2015/QĐ-UBND 30/01/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chật lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 UBND Tỉnh

V/v thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015)

04/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 UBND Tỉnh

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014)

06/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/2015/QĐ-UBND 13/01/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

02/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

01/2015/QĐ-UBND 08/01/2015 UBND Tỉnh

V/v quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

81/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

78/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1,2,3,4, Điều 6, Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

79/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND Tỉnh

Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

80/2014/QĐ-UBND 30/12/2014 UBND Tỉnh

V/v điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền  ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

77/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 UBND Tỉnh

V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

76/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

72/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 UBND Tỉnh

Quy định về chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình không làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg, ngày 27/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc chuẩn hộ nghèo của tỉnh trong năm 2015

70/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

69/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

71/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019

67/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

68/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 UBND Tỉnh

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

66/2014/QĐ-UBND 18/12/2014 UBND Tỉnh

V/v ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tây Ninh

65/2014/QĐ-UBND 10/12/2014 UBND Tỉnh

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2014/QĐ-UBND 05/12/2014 UBND Tỉnh

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

63/2014/QĐ-UBND 21/11/2014 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi Điều 5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

62/2014/QĐ-UBND 18/11/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường  tỉnh Tây Ninh

60/2014/QĐ-UBND 11/11/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

61/2014/QĐ-UBND 11/11/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

59/2014/QĐ-UBND 22/10/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

58/2014/QĐ-UBND 09/10/2014 UBND Tỉnh

V/v ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

57/2014/QĐ-UBND 24/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/2014/QĐ-UBND 23/09/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

56/2014/QĐ-UBND 23/09/2014 UBND Tỉnh

Sửa đổi Điều 2 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND, ngày 13/8/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

25/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu thuyền, sà lan ban hành kèm theo Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND, ngày 23/12/2011 và Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND, ngày 15/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

26/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

30/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

32/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

33/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

34/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

35/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

36/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lệ phí địa chính)  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

38/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

39/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

40/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí bến, bãi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

41/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

42/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

43/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

44/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

45/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

46/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà

47/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

48/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

50/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí qua đò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

51/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

52/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thư viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

54/2014/QĐ-UBND 08/09/2014 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND, ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Tây Ninh

23/2014/QĐ-UBND 05/09/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

24/2014/QĐ-UBND 05/09/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2014/QĐ-UBND 19/08/2014 UBND Tỉnh

Về việc ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030

21/2014/QĐ-UBND 13/08/2014 UBND Tỉnh

Về việc ban hành Quy hoạch phát triển hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

20/2014/QĐ-UBND 01/08/2014 UBND Tỉnh

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát

19/2014/QĐ-UBND 31/07/2014 UBND Tỉnh

V/v sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND, ngày 19/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh

18/2014/QĐ-UBND 30/07/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17/2014/QĐ-UBND 08/07/2014 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh mức đóng góp, hỗ trợ, làm công tác từ thiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/2014/QĐ-UBND 12/06/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản.

15/2014/QĐ-UBND 02/06/2014 UBND Tỉnh

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt đoộng của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tây Ninh.

14/2014/QĐ-UBND 26/05/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

13/2014/QĐ-UBND 21/05/2014 UBND Tỉnh

Về cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

12/2014/QĐ-UBND 13/05/2014 UBND Tỉnh

Ban hành quy định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11/2014/QĐ-UBND 12/05/2014 UBND Tỉnh

Về đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

09/2014/QĐ-UBND 03/04/2014 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 6 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

08/2014/QĐ-UBND 02/04/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Nhà văn hoá ấp.

 

07/2014/QĐ-UBND 24/03/2014 UBND Tỉnh

 Về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

06/2014/QĐ-UBND 27/02/2014 UBND Tỉnh

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

05/2014/QĐ-UBND 21/02/2014 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

04 /2014/QĐ-UBND 19/02/2014 UBND Tỉnh

Ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 

03 /2014/QĐ-UBND 10/02/2014 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02 /2014/QĐ-UBND 24/01/2014 UBND Tỉnh

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

01 /2014/QĐ-UBND 17/01/2014 UBND Tỉnh

Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

66/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 UBND Tỉnh

Về việc Quy định chức danh, bố trí các chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

67/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

68/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

65/2013/QĐ-UBND 24/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

63/2013/QĐ-UBND 23/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

64/2013/QĐ-UBND 23/12/2013 UBND Tỉnh

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

61/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

62/2013/QĐ-UBND 20/12/2013 UBND Tỉnh

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

60/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2014

59/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành "" Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến 2030 

58/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 UBND Tỉnh

Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

57/2013/QĐ-UBND 16/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

56/2013/QĐ-UBND 13/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý tạm trú, lưu trú tại doanh nghiệp đối với chuyên gia là lao động nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

54/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 UBND Tỉnh

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh

52/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 UBND Tỉnh

 Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn  tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020

53/2013/QĐ-UBND 26/11/2013 UBND Tỉnh

 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

51/2013/QĐ-UBND 18/11/2013 UBND Tỉnh

 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2013/QĐ-UBND 07/11/2013 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

48/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

46/2013/QĐ-UBND 31/10/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Tây Ninh.

47/2013/QĐ-UBND 31/10/2013 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Chính.

45/2013/QĐ-UBND 29/10/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

44/2013/QĐ-UBND 30/09/2013 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

42/2013/QĐ-UBND 13/09/2013 UBND Tỉnh

Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xi lanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

43/2013/QĐ-UBND 13/09/2013 UBND Tỉnh

Về việc Quy định mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

32/2013/QĐ-UBND 17/07/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội Người mù trên địa bàn tỉnh

30/2013/QĐ-UBND 09/07/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Về việc Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2013/QĐ-UBND 09/07/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý

29/2013/QĐ-UBND 02/07/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/2013/QĐ-UBND 20/06/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của UBND tỉnh

28/2013/QĐ-UBND 20/06/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận  nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

26/2013/QĐ-UBND 19/06/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Mục I Phần I và điểm b khoản 3 Mục IV Phần I Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

25/2013/QĐ-UBND 18/06/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã

24/2013/QĐ-UBND 07/06/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

23/2013/QĐ-UBND 29/05/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý nhà nước sau khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/2013/QĐ-UBND 23/05/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy hoạch phát triển sự nghiệp  thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

20/2013/QĐ-UBND 26/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND Về việc Ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

21/2013/QĐ-UBND 26/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND  Ban hành Quy chế về mua - bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, Tây Ninh

19/2013/QĐ-UBND 24/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17/2013/QĐ-UBND 18/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/2013/QĐ-UBND 18/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/2013/QĐ-UBND 16/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/2013/QĐ-UBND 16/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

13/2013/QĐ-UBND 16/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

14/2013/QĐ-UBND 16/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

12/2013/QĐ-UBND 08/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho lực lượng Bảo vệ dân phố  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/2013/QĐ-UBND 03/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

08/2013/QĐ-UBND 02/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND Về tiêu chí xác định và chính sách hỗ trợ đối với xã khó khăn của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

09/2013/QĐ-UBND 02/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thẩm tra, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2013/QĐ-UBND 02/04/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/2013/QĐ-UBND 28/03/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND Về Quy định mức giá thu một phần viện phí một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

6/2013/QĐ-UBND 07/03/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2013/QĐ-UBND 04/03/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định Quản lý, sử dụng phần mềm họp không giấy trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tây Ninh

04/2013/QĐ-UBND 28/02/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/2013/QĐ-UBND 25/02/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về Quản lý, thu, nộp, sử dụng Quỹ phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

02/2013/QĐ-UBND 01/02/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

01/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 UBND Tỉnh

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND Điều chỉnh công bố dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh

64/2012/QĐ-UBND 27/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng  tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

63/2012/QĐ-UBND 21/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND Phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015

61/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

62/2012/QĐ-UBND 20/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

60/2012/QĐ-UBND 19/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tuyển dụng công chức cấp xã  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

59/2012/QĐ-UBND 11/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015

58/2012/QĐ-UBND 10/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh

57/2012/QĐ-UBND 05/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút của Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

55/2012/QĐ-UBND 04/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  tỉnh Tây Ninh

56/2012/QĐ-UBND 04/12/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND, ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh

54/2012/QĐ-UBND 27/11/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND V/v Quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho  giai đoạn 2013-2015

53/2012/QĐ-UBND 26/11/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND V/v Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

52/2012/QĐ-UBND 07/11/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND V/v sửa đổi khoản 1 Điều 4 quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh

51/2012/QĐ-UBND 06/11/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND Ban hành chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

49/2012/QĐ-UBND 26/10/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

50/2012/QĐ-UBND 26/10/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

48/2012/QĐ-UBND 24/10/2012 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

47/2012/QĐ-UBND 22/10/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

46/2012/QĐ-UBND 18/10/2012 UBND Tỉnh

Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2012/QĐ-UBND 13/08/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài

38/2012/QĐ-UBND 13/08/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý  và sử dụng  phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản

36/2012/QĐ-UBND 08/08/2012 UBND Tỉnh

Về việc không thu phí sử dụng đường bộ đường 785 đối với xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự

34/2012/QĐ-UBND 17/07/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh

35/2012/QĐ-UBND 17/07/2012 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

33/2012/QĐ-UBND 14/07/2012 UBND Tỉnh

Ban hành tiêu chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa”

32/2012/QĐ-UBND 11/07/2012 UBND Tỉnh

Ban hành tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn""

31/2012/QĐ-UBND 05/07/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh.

30/2012/QĐ-UBND 29/06/2012 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 12/01/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh.

29/2012/QĐ-UBND 27/06/2012 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

28/2012/QĐ-UBND 14/06/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

27/2012/QĐ-UBND 27/05/2012 UBND Tỉnh

Về việc Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

26/2012/QĐ-UBND 26/05/2012 UBND Tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

25/2012/QĐ-UBND 07/05/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

24/2012/QĐ-UBND 03/05/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015.

23/2012/QĐ-UBND 27/04/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định tạm thời tổ chức hội nghị trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tây Ninh 

22/2012/QĐ-UBND 16/04/2012 UBND Tỉnh

Về việc Quy định cơ cấu phân bổ vốn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

21/2012/QĐ-UBND 11/04/2012 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND,  ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.

20/2012/QĐ-UBND 10/04/2012 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

18/2012/QĐ-UBND 06/04/2012 UBND Tỉnh

Về việc ban hành cơ chế quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện, thị xã tập trung cho Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây Ninh.

19/2012/QĐ-UBND 06/04/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

17/2012/QĐ-UBND 29/03/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách,  người có công khi từ trần.

16/2012/QĐ-UBND 09/03/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

16/2012/QĐ-UBND 09/03/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

15/2012/QÐ-UBND 23/02/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, biên tập, cập nhật, dịch thuật cho Cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Dự án KC.01.14/06-10.

14/2012/QĐ-UBND 22/02/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.

13/2012/QĐ-UBND 13/02/2012 UBND Tỉnh

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

11/2012/QĐ-UBND 08/02/2012 UBND Tỉnh

 V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển Giao thông vận tải  Đường sông tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

12/2012/QĐ-UBND 08/02/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

07/2012/QĐ-UBND 19/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

08/2012/QĐ-UBND 19/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/2012/QĐ-UBND 19/01/2012 UBND Tỉnh

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức, hoạt động đối với lực lượng Tuần tra nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND, ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh.

10/2012/QĐ-UBND 19/01/2012 UBND Tỉnh

 Ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành tiêu chuẩn Chợ văn minh, Gian hàng văn minh

06/2012/QĐ-UBND 17/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành tiêu chuẩn Cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh

04/2012/QĐ-UBND 13/01/2012 UBND Tỉnh

Điều chỉnh Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND, ngày 10/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

02/2012/QĐ-UBND 05/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

03/2012/QĐ-UBND 05/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

01/2012/QĐ-UBND 04/01/2012 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

57/2011/QĐ-UBND 31/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố.

58/2011/QĐ-UBND 31/12/2011 UBND Tỉnh

Quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

56/2011/QĐ-UBND 30/12/2011 UBND Tỉnh

Về mức hỗ trợ khuyến khích đối với vận động viên đạt dự bị kiện tướng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

55/2011/QĐ-UBND 29/12/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định mức thu, hỗ trợ học phí đào tạo giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề từ năm học 2012–2013 trở đi

54/2011/QĐ-UBND 23/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với  tài sản là đất và nhà áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

53/2011/QĐ-UBND 23/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy, mô tô ba bánh, tàu, thuyền, sà lan áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

51/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 UBND Tỉnh

Về bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

52/2011/QĐ-UBND 22/12/2011 UBND Tỉnh

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

48/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 UBND Tỉnh

Ban hành bảng giá các loại đất  áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012.

49/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc ban hành tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh.

50/2011/QĐ-UBND 21/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh mức thu phí Trông giữ xe đạp, xe máy

47/2011/QĐ-UBND 15/12/2011 UBND Tỉnh

Về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh núi Bà

46/2011/QĐ-UBND 10/12/2011 UBND Tỉnh

Công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012 trên địa bàn tỉnh

44/2011/QĐ-UBND 28/11/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

45/2011/QĐ-UBND 28/11/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

43/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị và nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

42/2011/QĐ-UBND 08/11/2011 UBND Tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND,  ngày 06 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

41/2011/QĐ-UBND 03/11/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân
 

40/2011/QĐ-UBND 01/11/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

39/2011/QĐ-UBND 28/10/2011 UBND Tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

37/2011/QĐ-UBND 24/10/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

38/2011/QÐ-UBND 24/10/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

36/2011/QĐ-UBND 22/09/2011 UBND Tỉnh

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

35/2011/QĐ-UBND 20/09/2011 UBND Tỉnh

Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2011–2020

33/2011/QĐ-UBND 05/09/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

30/2011/QĐ-UBND 31/08/2011 UBND Tỉnh

Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

31/2011/QĐ-UBND 31/08/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

32/2011/QĐ-UBND 31/08/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Đề án bảo đảm chế độ, chính sách, trang phục đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/2011/QĐ-UBND 30/08/2011 UBND Tỉnh

Về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015

28/2011/QĐ-UBND 24/08/2011 UBND Tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí, lệ phí đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

27/2011/QĐ-UBND 19/08/2011 UBND Tỉnh

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

26/2011/QĐ-UBND 15/08/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 5 năm 2011-2015

23/2011/QĐ-UBND 21/07/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

24/2011/QĐ-UBND 21/07/2011 UBND Tỉnh

Về việc Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1407/2011/QĐ-UBND 12/07/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Kế hoạch quản lý giá, bình ổn thị trường một số mặt hàng thiết yếu từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2012

22/2011/QĐ-UBND 04/07/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Tây Ninh

20/2011/QĐ-UBND 29/06/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh

21/2011/QĐ-UBND 29/06/2011 UBND Tỉnh

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

19/2011/QĐ-UBND 28/06/2011 UBND Tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, ngày 12/5/2011 về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

18/2011/QĐ-UBND 21/06/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh

17/2011/QĐ-UBND 20/06/2011 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tại các dự án Khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh (thuộc Đề án 407) và Làng Thanh niên lập nghiệp tỉnh Tây Ninh.

15/2011/QĐ-UBND 10/05/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

14/2011/QĐ-UBND 09/05/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

13/2011/QĐ-UBND 29/04/2011 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý  chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

12/2011/QĐ-UBND 31/03/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015.

09/2011/QĐ-UBND 24/03/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

10/2011/QĐ-UBND 24/03/2011 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 92/2005/QĐ-UB, ngày 28/01/2005 về việc Ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

08/2011/QĐ-UBND 18/03/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế quản lý  vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

07/2011/QĐ-UBND 01/03/2011 UBND Tỉnh

Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông tỉnh Tây Ninh.

06/2011/QĐ-UBND 24/02/2011 UBND Tỉnh

Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

05/2011/QĐ-UBND 23/02/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

04/2011/QĐ-UBND 18/02/2011 UBND Tỉnh

Bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

03/2011/QĐ-UBND 25/01/2011 UBND Tỉnh

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

02/2011/QĐ-UBND 15/01/2011 UBND Tỉnh

Ban hành Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

01/2010/QĐ-UBND 07/01/2011 UBND Tỉnh

Bổ sung Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

62 /2010/QĐ-UBND 31/12/2010 UBND Tỉnh

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.

61/2010/QĐ-UBND 27/12/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

58/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 UBND Tỉnh

Về việc Quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

59/2010/QĐ-UBND 22/12/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

57/2010/QĐ-UBND 21/12/2010 UBND Tỉnh

Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2011.

55/2010/QĐ-UBND 10/12/2010 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

54/2010/QĐ-UBND 10/12/2010 UBND Tỉnh

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015.

56/2010/QĐ-UBND 10/12/2010 UBND Tỉnh

Về công bố dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

52/2010/QĐ-UBND 02/12/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống  cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

34/2011/QĐ-UBND 24/11/2010 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy chế tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

50/2010/QĐ-UBND 23/11/2010 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

49/2010/QĐ-UBND 19/11/2010 UBND Tỉnh

Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang sông Vàm Cỏ (Phước Chỉ - Lộc Giang) huyện Trảng Bàng

48/2010/QĐ-UBND 05/10/2010 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới có giá trị từ 100 triệu đồng trở xuống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

47/2010/QĐ-UBND 24/09/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

46/2010/QĐ-UBND 08/09/2010 UBND Tỉnh

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

45/2010/QĐ-UBND 30/08/2010 UBND Tỉnh

V/v Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2012

44/2010/QĐ-UBND 19/08/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

42/2010/QĐ-UBND 13/08/2010 UBND Tỉnh

Về việc Quy  định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền  sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất.

39/2010/QĐ-UBND 10/08/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

40/2010/QĐ-UBND 10/08/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

41/2010/QĐ-UBND 10/08/2010 UBND Tỉnh

Về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

36/2010/QĐUBND 05/08/2010 UBND Tỉnh

Về việc Quy định tạm thời mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

37/2010/QĐ-UBND 05/08/2010 UBND Tỉnh

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh

38/2010/QĐ-UBND 05/08/2010 UBND Tỉnh

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

35/2010/QĐ-UBND 31/07/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

33/2010/QĐ-UBND 20/07/2010 UBND Tỉnh

Ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

32/2010/QĐ-UBND 07/07/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy chế về mua - bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài, Tây Ninh

31/2010/QĐ-UBND 06/07/2010 UBND Tỉnh

Về việc Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

29/2010/QĐ-UBND 02/07/2010 UBND Tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

28/2010/QĐ-UBND 22/06/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh

27/2010/QĐ-UBND 21/06/2010 UBND Tỉnh

Điều chỉnh thống nhất việc phân phối và sử dụng số tiền lãi thực thu từ các chương trình tín dụng của ngân sách địa phương.

25/2010/QĐ-UBND 12/05/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24/2010/QĐ-UBND 05/05/2010 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 – 2015.

23/2010/QĐ-UBND 27/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố thành cuộc bầu cử riêng theo quy định tại Điều 7 - Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN.

20/2010/QĐ-UBND 22/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Đề án tạo nguồn chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2020

21/2010/QĐ-UBND 22/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài giai đoạn 2010-2015

22/2010/QĐ-UBND 22/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015

19/2010/QĐ-UBND 14/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tây Ninh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chi tiêu tiếp khách trong nước.

16/2010/QĐ-UBND 08/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Lộ trình năm 2010 thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

17/2010/QĐ-UBND 08/04/2010 UBND Tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND, ngày 14/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

18/2010/QĐ-UBND 08/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

15/2010/QĐ-UBND 07/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản  Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

14/2010/QĐ-UBND 02/04/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

13/2010/QĐ-UBND 31/03/2010 UBND Tỉnh

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phạm vi   khu vực phải xin phép xây dựng khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng  thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

12/2010/QĐ-UBND 31/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

08/2010/QĐ-UBND 22/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

09/2010/QĐ-UBND 22/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/2010/QĐ-UBND 22/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành quy định phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/2010/QĐ-UBND 22/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

07/2010/QĐ-UBND 10/03/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng

06/2010/QĐ-UBND 24/02/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

03/2010/QĐ-UBND 01/02/2010 UBND Tỉnh

Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

01/2010/QĐ-UBND 15/01/2010 UBND Tỉnh

Ban hành Quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài