Thông tin văn bản
Văn bản số 759/VP-KGVX ngày 23/01/2024 sao gửi Quyết định số 326/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành phụ lục thay thế phụ lục kèm theo Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT ngày 13/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 về phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”.
Số ký hiệu: 759/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 326/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành phụ lục thay thế phụ lục kèm theo Quyết định số 980/QĐ-BGDĐT ngày 13/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/01/2022 về phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng các môn học tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030”.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240130094222.zip