Thông tin văn bản
Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 26/04/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Số ký hiệu: 116/BC-UBND Ngày ban hành: 26/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 116 bc. tinh hinh thuc hien NQ 58.signed.pdf