Thông tin văn bản
Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2019 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 30.qd.signed.pdf