Thông tin văn bản
Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/07/2013

Quyết định số 1284/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Số ký hiệu: 1284/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/07/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 1284/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 30/01/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 1284QDUBND2013.doc