Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 10/04/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Số ký hiệu: 20/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/04/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: QD_20.doc