Thông tin văn bản
Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 173/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/01/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 173.qd.signed.pdf