Thông tin văn bản
Kế hoạch số 780/QĐ-UBND ngày 06/04/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Số ký hiệu: 780/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 780 qd. ban hanh ke hoach trien khai QD 2215.signed.pdf