Thông tin văn bản
Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 79/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 792014QDUBND2014.doc