Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 27/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 của UBND tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2021 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 27 qppl1.signed.pdf