Thông tin văn bản
Báo cáo số 13/2017/NÐ-CP ngày 10/02/2017

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Số ký hiệu: 13/2017/NÐ-CP Ngày ban hành: 10/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 132017NDCP2017.pdf