Thông tin văn bản
Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 15/04/2015

Về sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 09/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành: 15/04/2015
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND, ngày 20/3/2013 về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 092015NQHDND2015.doc