Thông tin văn bản
Văn bản số 5848/VP-KGVX ngày 13/08/2022 sao gửi Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20210-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số ký hiệu: 5848/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2182/QĐ-BGDĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 20210-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816150618.zip