Thông tin văn bản
Văn bản số 5373/VP-KGVX ngày 02/10/2018 Về việc :(cks) Sao gửi văn bản: Quyết định số 1240/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án `Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030`
Số ký hiệu: 5373/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :(cks) Sao gửi văn bản: Quyết định số 1240/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án `Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030`
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5373.rar