Thông tin văn bản
Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu: 60/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2023
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Tây Ninh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2023 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 60-2023-NQ-HDND- SUA DOI NGHI QUYET 22-2021-HDND - KH10_0001.pdf