Thông tin liên hệ

CÔNG BÁO TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: số 136 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3822469 - Fax: 0276.3827290

Email: congbao@tayninh.gov.vn